^ Back to Top

ประกวดวาดภาพ "I Dream I Paint on Road Safety ปี 2"

ประกวดวาดภาพ "I Dream I Paint on Road Safety ปี 2"

บริษัท ซีแอล ลีส จำกัด ขอเชิญน้องๆ อายุไม่เกิน 18 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ "I Dream I Paint on Road Safety ปี 2" ภายใต้หัวข้อ "The Road Safety Experience: ประสบการณ์ความปลอดภัยบนท้องถนน" ชิงรางวัลรวมกว่า 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างการรับรู้ร่วมกันในสังคมด้านความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านผลงานศิลปะ
 • เพื่อเป็นเวทีสำหรับถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เชื่อมโยงมุมมองทางศิลปะ
 • เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความถนัดทางด้านศิลปะ ได้มีโอกาสในการแสดงความสามารถต่อสาธารณชน
 • เพื่อสนับสนุนเสรีภาพทางความคิดของนักเรียนให้ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ผ่านผลงานศิลปะ
 • เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนมีประสบการณ์ใหม่ ๆ และได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ระดับอายุต่ำกว่า 7 ปี
 • ระดับอายุ 7 – 10 ปี
 • ระดับอายุ 11 – 14 ปี
 • ระดับอายุ 15 – 18 ปี

กำหนดการประกวด

 • ลงทะเบียนเข้าร่วมประกวด: วันที่ 3 พ.ย. 66 - 29 ก.พ. 67
 • ส่งภาพวาดเข้าประกวด: วันที่ 1 ธ.ค. 66 - 8 มี.ค. 67
 • ตัดสินผลงาน: วันที่ 22 มี.ค. 67
 • ประกาศผลการประกวด: วันที่ 29 มี.ค. 67
 • ประกาศผล: ผ่านช่องทางออนไลน์และผ่านทางโรงเรียนในวันที่ 29 มี.ค. 67

กติกาการประกวด

 • ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ส่งภาพเข้าประกวด
 • ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องวาดภาพลงบนกระดาษวาดเขียน ขนาดไม่ต่ำกว่า A3 (29.7 x 21 cm)
 • กรอกรายละเอียนชื่อและข้อมูลผลงานลงในแบบฟอร์มแล้วติดแบบฟอร์มบนด้านหลังผลงาน ดาวน์โหลตแบบฟอร์ม
 • ส่งผลงานมาที่ บริษัท ซีแอล ลีส จำกัด สำนักงานกรุงเทพกรีฑา 96 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 แยก 4 (สุเหร่าวังใหญ่) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 (วงเล็บมุมซอง "ส่งประกวดภาพวาด")
 • ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องสร้างสรรค์ผลงานตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยภาพที่วาดจะต้องสื่อถึงหัวข้อได้อย่างชัดเจนและสร้างสรรค์ แต่จะต้องไม่ให้เข้าข่ายผิดกฎหมาย ต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น และไม่เคยส่งผลงานชิ้นนี้เข้าร่วมการประกวดที่ใดมาก่อน หากทางผู้จัดงานตรวจสอบพบว่าผู้เข้าร่วมประกวดมีการทำผิดกติกาการประกวด ทางผู้จัดงานขออนุญาตไม่พิจารณาผลงานชิ้นดังกล่าวในทุกกรณี
 • ภาพวาดที่ได้รับรางวัลจากการประกวด ชิ้นงานภาพต้นฉบับจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของทางผู้จัดงาน แต่ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของเจ้าของผลงานอย่างสมบูรณ์ตามเดิม โดยทางผู้จัดงานมีสิทธิ์คัดเลือกนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร เอกสาร สิ่งพิมพ์ รวมทั้งสื่อสารสนเทศทุกประเภทโดยไม่ต้องขออนุญาต
 • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้คนละไม่เกิน 3 ภาพ หากได้รับรางวัลมากกว่า 1 ภาพคณะกรรมการจะเลือกภาพที่มีรางวัลสูงสุดเพียงภาพเดียวเท่านั้น (ไม่รวมรางวัล Popular Vote)
 • ทางผู้จัดงานจะไม่มีการคืนผลงานแก่ผู้เข้าร่วมการประกวด หากผู้เข้าร่วมประกวดต้องการผลงานคืน สามารถแจ้งรายละเอียดการรับผลงานคืนได้ที่ metrocare@pil.premier.co.th โดยผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องออกค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าจัดส่งทั้งหมดด้วยตนเอง
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์การตัดสิน

 • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (40 คะแนน)
  • การออกแบบภาพมีความแปลกใหม่
  • การตีความหัวข้อได้อย่างสร้างสรรค์
 • เนื้อหาสาระของภาพ (30 คะแนน)
  • เนื้อหาสาระของภาพ มีความสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด
 • องค์ประกอบศิลป์ (30 คะแนน)
  • เอกภาพ (Unity) คือการจัดกลุ่มเนื้อหาเรื่องราว ไม่กระจัดกระจาย มีความสัมพันธ์กับเนื้อหา
  • สมดุล (Balance) คือการจัดวางลักษณะของภาพให้เกิดความพอดีหรือสมดุลกัน
  • ความกลมกลืน และความขัดแย้ง เกี่ยวกับสี รูปร่าง รูปทรง และเส้น
  • จุดเด่นและการเน้นของภาพ มีความน่าสนใจ
  • รูปร่าง (Shape) และรูปทรง (Form)
  • สีของภาพแสดงแสงเงาที่กลมกลืน เด่นชัดและมีระยะ
  • มีความประณีต สะอาด เรียบร้อบ

รางวัลการประกวด

 • ระดับอายุต่ำกว่า 7 ปี
  • รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล = 4,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เกียรติบัตร และเงินรางวัล = 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เกียรติบัตร และเงินรางวัล = 2,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลชมเชย เกียรติบัตร และเงินรางวัล = 1,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • นักเรียนระดับอายุ 7 - 10 ปี
  • รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล = 4,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เกียรติบัตร และเงินรางวัล = 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เกียรติบัตร และเงินรางวัล = 2,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลชมเชย เกียรติบัตร และเงินรางวัล = 1,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • นักเรียนระดับอายุ 11 - 14 ปี
  • รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล = 4,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เกียรติบัตร และเงินรางวัล = 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เกียรติบัตร และเงินรางวัล = 2,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลชมเชย เกียรติบัตร และเงินรางวัล = 1,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • นักเรียนระดับอายุมากกว่า 15 - 18 ปี
  • รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล = 4,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เกียรติบัตร และเงินรางวัล = 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เกียรติบัตร และเงินรางวัล = 2,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลชมเชย เกียรติบัตร และเงินรางวัล = 1,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัล Popular Vote
  • รางวัล Popular Vote เกียรติบัตร และเงินรางวัล = 1,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 099 258 5959
 • CL Lease Contact Centre (05.30 am. - 08.00 pm.)
Total Prize Money: 
40,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
13 Nov 2023 (All day) to 29 Feb 2024 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.