^ Back to Top

คอมพิวเตอร์/IT

รวมการประกวด และการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย เช่น ประกวดออกแบบเว็บไซต์ (web design contest) ประกวดออกแบบแอพ (App) ประกวดเขียนโปรแกรม ประกวดเขียนเกมส์ และอื่นๆ

แข่งขันเขียนโปรแกรม "Codegoda 2021"

แข่งขันเขียนโปรแกรม "Codegoda 2021"

Agoda  ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเขียนโปรแกรม "Codegoda 2021" ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 USD

ผู้เข้าแข่งขัน
โปรแกรมเมอร์ ไม่จำกัดอายุ และสัญชาติ

กำหนดระยะเวลา

Deadline: 
Sat, 2021-07-17 13:00

แข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ผู้ช่วยนักบินอวกาศ Astrobee "2nd Kibo Robot Programming Challenge"

แข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ผู้ช่วยนักบินอวกาศ Astrobee "2nd Kibo Robot Programming Challenge"

องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และสถาบันเทคโนโลยีอวกาศนานาชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ (สทอศ.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่

Deadline: 
Sun, 2021-05-16 17:00

ประกวด "Design Hero: The New Normal"

ประกวด "Design Hero: The New Normal"

art4d ร่วมกับ แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 15 – 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Design Hero: The New Normal" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธ

Deadline: 
Thu, 2020-10-15 17:00

แข่งขันพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้ (Application) เพื่อแจ้งเตือนและบริหารจัดการเพื่อรับมือกับภัยพิบัติล่วงหน้าด้วยดาวเทียมระบุตาแหน่งแม่นยำสูง (Early Warming Service : EWS)

แข่งขันพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้ (Application) เพื่อแจ้งเตือนและบริหารจัดการเพื่อรับมือกับภัยพิบัติล่วงหน้าด้วยดาวเทียมระบุตาแหน่งแม่นยำสูง (Early Warming Service : EWS)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักนโยบำยกิจกำรด้านอวกาศจากประเทศญี่ปุ่น (NSPS) และหน่วยงานพันธมิตร ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้ (Application) เพื่อแจ้งเตือนและบริหารจัดการ

Deadline: 
Wed, 2020-10-07 16:30

แข่งขัน "TPA's Partner"

แข่งขัน "TPA's Partner"

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ขอเชิญนิสิตหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "TPA's Partner" ชิงสิทธิ์ไปดูงานบริษัทชั้นนำ ณ ประเทศสิงคโปร์ และเข้ากลุ่ม TPA-Alumni

Deadline: 
Fri, 2020-09-04 16:30

แข่งขัน "TechJam 2019"

แข่งขัน "TechJam 2019"

Kasikorn Business-Technology Group (KBTG) ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "TechJam 2019" ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล เเละประกาศนียบัตร

ประเภทการประกวด

Deadline: 
Mon, 2019-11-11 16:30

ประกวด "PIM AI Junior Challenge 2020"

ประกวด "PIM AI Junior Challenge 2020"

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวด "PIM AI Junior Challenge 2020" ตอน "“My School Hero สร้างสรรค์ผู้ช่วยอัจฉริยะในโรงเรียน" ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2

Deadline: 
Fri, 2019-11-15 16:30

ประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีที่ 3

ประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีที่ 3

AIS ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเชิญหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ สมัครเข้าร่วมการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีที่ 3 ชิงเงิ

Deadline: 
Wed, 2019-07-31 16:30

ประกวดทำเพจ "Wake up me(dia) เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ปีที่ 4"

ประกวดทำเพจ "Wake up me(dia) เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ปีที่ 4"

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ขอเชิญนักเรียนมัธยมปลาย และนิสิต นักศึกษาปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทำเพจ "Wake up me(dia) เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ปีที่ 4" ชิงทุนและทัศนศึกษาทวีปยุโรป รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2019-09-20 16:30

แข่งขันโครงการ "ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 12"

แข่งขันโครงการ "ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 12"

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ "ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 12" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ และใ

Deadline: 
Sat, 2019-08-31 16:30

Pages

Subscribe to RSS - คอมพิวเตอร์/IT

Members Online

There are currently 0 users online.