^ Back to Top

ประกวดออกแบสติ๊กเกอร์ "LINE STICKERS CONTEST 2024" รอบที่ 1

ประกวด "LINE STICKERS CONTEST 2024" รอบที่ 1

LINE STICKERS ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "LINE STICKERS CONTEST 2024" รอบที่ 1 ชิงโอกาสได้เป็นครีเอเตอร์ชื่อดัง และยังได้บินลัดฟ้าไปทำกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ณ ประเทศญี่ปุ่น

ประเภทการประกวด

 • ประเภทสติกเกอร์ภาพนิ่ง
 • ประเภทสติกเกอร์ภาพเคลื่อนไหว

ระยะเวลาการแข่งขันและเข้าร่วมกิจกรรม

 • ระยะเวลาส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 9:00 น. ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 23:59 น.
 • ระยะเวลาการแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 9:00 น. ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 23:59 น.

กติกาการประกวด

 • ครีเอเตอร์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ก็ได้ ครีเอเตอร์ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องส่งผลงานสติกเกอร์ผ่านระบบ LINE Creators Market (creator.line.me) แล้วเลือกเข้าร่วมกิจกรรม "LINE STICKERS CONTEST 2024 สําหรับทุกคน รอบที่ 1" ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 9:00 น. ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 23:59 น.
 • ในกรณีที่เซ็ตสติกเกอร์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท ท่านจะได้ รับการแจ้งเตือนผ่านระบบ LINE Creators Market ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรีบดําเนินการแก้ไข และยื่นผลงานที่แก้ไขให้แก่บริษัทผ่านช่องทางดังกล่าวเพื่อให้สติกเกอร์ผ่านการตรวจสอบ อีกครั้งก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ได้รับการยืนยันการตรวจสอบ สติกเกอร์ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ผลงานสติกเกอร์ในเซ็ตดังกล่าวจะไม่สามารถนํามาเข้า ร่วมการแข่งขันในกิจกรรมนี้ได้
  หมายเหตุ การพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกสติกเกอร์และคําตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 • เซ็ตสติกเกอร์ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว (ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเช็คสถานะการพิจารณาได้ที่ระบบบัญชี LINE Creators Market ของท่าน) จะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องน่าสติกเกอร์ลงในระบบ LINE Creators Market และเปิดการขายเพื่อแข่งขันตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 9:00 น. โดยบริษัทจะเริ่มคํานวณยอดขายสติกเกอร์ของผู้เข้าแข่งขันแต่ละ ท่านในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 9:00 น. ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 23:59 น.
 • ในการแข่งขันกิจกรรมนี้ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทการแข่งขัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • การแข่งขันประเภทสติกเกอร์ประเภทภาพนิ่ง ซึ่งจะประกอบไปด้วยสติกเกอร์ภาพนิ่ง (Static Stickers) และบิ๊กสติกเกอร์ (Big Stickers)
  • การแข่งขันประเภทสติกเกอร์ประเภทภาพเคลื่อนไหว ซึ่งจะประกอบไปด้วยสติกเกอร์แอนิเมชั่น (Animated Stickers) สติกเกอร์ป๊อปอัพ (Popup Stickers) และสติกเกอร์เอฟเฟ็กซ์ (Effect Stickers)
   หมายเหตุ โปรดทราบว่าสติกเกอร์ที่จะเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมนี้ จะต้องไม่เป็นสติกเกอร์ภาพถ่าย สติกเกอร์ที่มีแต่ตัวอักษร สติกเกอร์ข้อความ (Message Stickers) และ/หรือ สติกเกอร์เติมค่า (Custom Stickers)
   ทั้งนี้ ครีเอเตอร์ 1 ท่าน จะสามารถส่งสติกเกอร์เพื่อประกวดแข่งขันได้ไม่จํากัดจํานวนเซ็ต แต่ ครีเอเตอร์จะสามารถชนะได้เพียงแค่ 1 รางวัลเท่านั้น
 • บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า สติกเกอร์ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้จะไม่สามารถนําไปใช้ในการเข้าร่วมโปร แกรม Creators Club หรือโปรแกรมสติกเกอร์ หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดอื่น ๆ ได้อีก

เกณฑ์การตัดสิน

 • บริษัทจะพิจารณายอดรวมดาวน์โหลดสติกเกอร์ (Downloaded Sticker Set) สูงที่สุดจํานวน 6 ท่าน (โดยแบ่งออกเป็น 1. ประเภทสติกเกอร์ภาพนิ่ง จํานวน 3 ท่าน และ 2. ประเภทสติกเกอร์ภาพ เคลื่อนไหว จํานวน 3 ท่าน) ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 9:00 น. ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 23:59 น. ผ่านช่องทางร้านค้าไลน์สติกเกอร์ (LINE Sticker Shop) ในแอปพลิเคชัน LINE (LINE Application) หรือผ่านช่องทาง LINE STORE (https:// store.line.me) อย่างไรก็ดี สติกเกอร์ดังกล่าวต้องมีจํานวนยอดดาวน์โหลดขั้นต่ําา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  • ประเภทสติกเกอร์ภาพนิ่ง: จํานวนตั้งแต่ 3,000 เซ็ตขึ้นไป
  • ประเภทสติกเกอร์ภาพเคลื่อนไหว: จํานวนตั้งแต่ 1,500 เซ็ตขึ้นไป
 • บริษัทจะประกาศผลการแข่งขันและรายชื่อผู้ชนะในโครงการนี้จํานวน 6 ท่าน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 16.00 น. (เวลาประเทศไทย GMT+7) ผ่านทางบัญชีทางการไลน์สติกเกอร์ (LINE STICKERS Official Account) โดยผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับแพคเกจท่องเที่ยวไปทํากิจกรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น และชมสถานที่ที่น่าสนใจอื่นๆ เพื่อการสร้างแรงบันดาลใจ เป็นระยะเวลา 5 วัน 3 คืน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2567 (มูลค่ารางวัลละ 75,000 บาท) จํานวน 6 รางวัล
  หมายเหตุ บริษัทจะแจ้งกําหนดการเดินทางและรายละเอียดในกิจกรรมแพคเกจท่องเที่ยวให้แก่ผู้ชนะรางวัลทราบอีกครั้งต่อไป
 • ครีเอเตอร์ 1 ท่าน สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ทั้ง 2 ประเภทสติกเกอร์ แต่จะสามารถชนะได้ เพียงแค่ 1 ประเภทสติกเกอร์ และจะต้องไม่เป็นผู้ชนะจากกิจกรรม 'Creators Club 2024' ที่ได้รับ รางวัลแพคเกจไปท่องเที่ยวทํากิจกรรมญี่ปุ่น
 • ในกรณีที่การแข่งขันทั้ง 2 ประเภท มีผู้ชนะเป็นคนเดียวกัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้แก่ ครีเอเตอร์ที่มียอดขายสติกเกอร์สูงสุดในอันดับรองลงมา
 • สติกเกอร์ใดที่บริษัทเห็นว่ามีความเหมือนคล้ายกับสติกเกอร์ของผู้อื่น ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คํานวณยอดดาวน์โหลดสติกเกอร์ นอกจากนี้ บริษัทอาจตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวทันที หากบริษัทพิจารณาและมีความเห็นว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอาจกระทําการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นจริง
 • ในกรณีที่มีจํานวนผู้เข้าแข่งขันในแต่ละประเภทไม่เพียงพอต่อการแข่งขันประกวดในกิจกรรมนี้ (เช่น จํานวนผู้เข้าแข่งขันเท่ากับจํานวนของรางวัล หรือมีมากกว่าจํานวนของรางวัลเพียงเล็กน้อย) บริษัทอาจด่าเนินการย้ายสิทธิการได้รับของรางวัลของแต่ละประเภทสติกเกอร์ ไปยังอีกประเภทสติกเกอร์ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

หมายเหตุ

 • ผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้รับผิดชอบในภาระภาษีทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง และบริษัทมีสิทธิหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกําหนด
 • ของรางวัลตามที่ระบุข้างต้นนี้เป็นของรางวัลเพียงสิ่งเดียวที่ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับ โดยผู้ชนะ รางวัลจะไม่มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์อันมีมูลค่าเป็นเงินใด ๆ อีก อย่างไรก็ดี ในกรณีที่บริษัทไม่ สามารถให้รางวัลแพคเกจท่องเที่ยวไปทํากิจกรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น ได้อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย บริษัทจะจัดหาของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่ากับกับมูลค่าของรางวัลเดิม (75,000 บาท) แทน
 • ในกรณีที่ครีเอเตอร์ผู้ชนะรางวัลเคยได้รับรางวัลแพคเกจไปท่องเที่ยวท่ากิจกรรมญี่ปุ่นในกิจกรรม "Creators Club 2024" แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้แก่ครีเอเตอร์ที่มียอดขายสติกเกอร์ สูงสุดในอันดับรองลงมา
 • ผู้ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังสนามบิน, ค่าใช้จ่ายในการท่า วีซ่า (ถ้ามี), และเงินค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดด้วยตนเองทั้งหมด
 • หมายกำหนดการเดินทางจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ตามความเหมาะสม
 • หากผู้ชนะรางวัลตอบรับการเป็นผู้ชนะเรียบร้อยแล้ว และมีการยกเลิกการเดินทางภายหลัง ทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสําหรับทริปเป็นเงิน 75,000 บาท ในทุกกรณี

ข้อกําหนดเงื่อนไขผูกพันของผู้ชนะรางวัล (หลังจากได้รับรางวัลแล้ว)

 • หลังจากที่ได้รับรางวัลข้างต้นแล้ว ครีเอเตอร์ผู้ชนะรางวัลจะต้องวางขายสติกเกอร์ตามที่กําาหนด ไว้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • สติกเกอร์ทางการ (Official Stickers) สําหรับคาแรคเตอร์ที่ชนะการประกวด จํานวน 1 เซ็ต
  • สติกเกอร์ครีเอเตอร์ (Creators Stickers) สําหรับคาแรคเตอร์ใดก็ได้ จํานวน 4 เซ็ต
   ทั้งนี้ สติกเกอร์ทั้งหมดที่วางขายข้างต้นนี้จะต้องมีคุณภาพตามที่บริษัทกําหนด
 • ในกรณีที่ผู้ชนะรางวัลไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ครีเอเตอร์ผู้ชนะรางวัลจะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดในอนาคตได้อีก รวมถึงจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทในทุกกรณี

เงื่อนไขการประกวด

 • กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด (“บริษัท”) ของรางวัลเป็นไปตาม ที่บริษักำหนดไว้
 • บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ชนะการแข่งขันซึ่งได้แก่ ข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว (เช่น ชื่อ-นามสกุล ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว) ข้อมูลการติดต่อ (เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล) ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม เอกสารส่วนตัว (เช่น สําเนาบัตร ประจําตัวประชาชน สําเนาหนังสือเดินทาง) เพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัคร/ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตน/คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติ ตามเงื่อนไขและข้อกําหนดของกิจกรรม เพื่อติดต่อสื่อสาร ตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลที่จําเป็นแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อส่งมอบสิทธิประโยชน์/ของรางวัล/ของสมนาคุณให้แก่ผู้ชนะรางวัล/ผู้เข้าร่วม กิจกรรม เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ของบริษัทตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อประโยชน์ในการวิจัยทางการตลาด และเพื่อวัดประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้
  บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไว้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ กิจกรรมสิ้นสุดลง และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ชนะการแข่งขันไว้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่กิจกรรม ณ ประเทศญี่ปุ่นสิ้นสุดลง หรืออาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วม กิจกรรมตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://terms.line.me/line_genlctpp
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายภาพ บันทึกเสียงและ/หรือภาพเคลื่อนไหว เก็บรวบรวม ใช้และ เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวของผู้ชนะการแข่งขัน (เช่น ชื่อ-นามสกุล) ในระหว่างการเข้าร่วม กิจกรรม (ซึ่งรวมไปถึงการไปทํากิจกรรมที่ประเทศญี่ปุ่น) แก่บริษัทในเครือและผู้รับจ้างของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการนําไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านช่องทางการสื่อสารสาธารณะ ของบริษัทและสื่อสาธารณะ ทั้งนี้ ผู้ชนะการแข่งขันได้รับทราบว่าการถ่าย บันทึก เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยภาพ ภาพเคลื่อนไหว และ/หรือเสียงผู้ชนะการแข่งขันเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทที่สามารถนําไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้ทั้งในปัจจุบันและ/หรือในอนาคตโดยไม่ต้องขอความยินยอมต่อผู้ชนะการแข่งขันอีก
 • พนักงานของบริษัทและครอบครัวของพนักงาน รวมถึงบริษัทตัวแทนโฆษณาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดกิจกรรม มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ แต่จะไม่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์
 • การเป็นผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวและไม่อาจโอน / มอบสิทธิให้ แก่ผู้อื่น และไม่สามารถเปลี่ยนมูลค่ารางวัลเป็นบัตรกํานัล หรือตัวเลือกอื่น ๆ ได้
 • ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ชนะรางวัลได้ภายใน 7 วันทําการ นับจากวันที่บริษัทติดต่อ ไปครั้งแรก ให้ถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวสละสิทธิ์รับรางวัลทันที
 • หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดและเงื่อนไขในกิจกรรมนี้ ซึ่งทําให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสียสิทธิ์หรือเพิ่มหน้าที่จากเดิมที่ระบุไว้นี้ บริษัทจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email)
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้
 • หากข้อกําหนดและเงื่อนไขฉบับนี้กับข้อความที่ปรากฏบนเว็บไซต์มีความขัดแย้งกัน ให้ยึดข้อกําหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นที่สุด
 • การตัดสินใด ๆ ของบริษัท หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สุด

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/LINEstickers.th

File attachments: 
Entry Fee: 
Deadline: 
01 Mar 2024 09:00 to 30 Apr 2024 23:59

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod