^ Back to Top

ประกวดสื่อภาพนิ่ง Infographic โครงการ BRAND’S Young Blood 2024 "Give Blood Give Lives…พลังเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่"

ประกวดสื่อภาพนิ่ง Infographic โครงการ BRAND’S Young Blood 2024 "Give Blood Give Lives…พลังเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่"

BRAND’S ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อภาพนิ่ง Infographic โครงการ BRAND’S Young Blood 2024 "Give Blood Give Lives…พลังเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่" ชิงโล่พระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา เกียรติบัตร และผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัด

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • ต้องเป็นนิสิตนักศึกษาในสังกัดสถาบันการศึกษาอย่างถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 22 ปี
 • ผู้ส่งผลงานต้องระบุที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกในประเทศไทย
 • ผู้ส่งผลงาน 1 คน หรือ 1 ทีม (ทีมละไม่เกิน 2 คน) สามารถส่งได้ไม่จำกัดจำนวนผลงาน
 • ครอบครัวของพนักงาน บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด และ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

ลักษณะของผลงาน

 • นำเสนอผลงานออกแบบ Infographic โครงการ BRAND’S Young Blood 2024 "Give Blood Give Lives....พลังเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่" ขนาดผลงาน 15 นิ้ว x 21 นิ้ว ภายใต้ 2 หัวข้อ (เลือกระบุหัวข้อในใบสมัคร) ได้แก่
  • การเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิต หรือ
  • สาระน่ารู้ ธาตุเหล็กกับการบริจาคโลหิต
 • ผลงานในรูปแบบไฟล์นามสกุล .jpg, .psd, .และ .ai บันทึกลงในแผ่นซีดีหรือดีวีดี ความละเอียดอย่างน้อย 300 dpi
 • ผลงานจะต้องออกแบบอยู่ภายในกรอบผลงานที่ทางโครงการกำหนดไว้
 • ภาพ เนื้อหาและข้อความ ต้องไม่หมิ่นเหม่หรือกระทบต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไม่ส่อไปในทางโป๊ ลามก อนาจาร หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย
 • ภาพเป็นกราฟฟิก หรือเป็นการถ่ายภาพก็ได้ โดยหากเป็นการถ่ายภาพ Presenter หรือดารา ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องมีหนังสือยินยอมที่จะมาถ่ายภาพจากผู้เป็น Presenter แนบมาด้วย
 • ระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ สถานศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ ด้านหลังผลงาน
 • ผลงานจะต้องมาจากการสร้างสรรค์ของเจ้าของผลงาน และความคิดของผู้เข้าประกวดเอง ไม่ได้ลอกเลียน หรือดัดแปลงมาจากผู้อื่นทั้งในและต่างประเทศ และผลงานนั้นต้องไม่เคยน าออกแสดงประกวดตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ในสื่อใดๆ มาก่อน ในกรณีที่ผลงานได้มาโดยมิชอบ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์จากการประกวด หรือหากได้รับรางวัลแล้วก็จะมีการเพิกถอนรางวัล
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นสิทธ์ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สามารถน าเสนอ หรือไม่นำเสนอได้ สามารถน ามาแก้ไขเพิ่มเติม หรือ จัดทาซ้ำ และเผยแพร่สู่สาธารณะได้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และไม่สามารถขอรับคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวนิสิตนักศึกษา (ต้องเห็นรูปถ่ายชัดเจน)
 • กรอกใบสมัครเข้าร่วมการประกวดอย่างครบถ้วนและชัดเจน

กำหนดส่งผลงาน

 • กรอกใบสมัครเข้าร่วมการประกวดอย่างครบถ้วน ชัดเจน และส่งไฟล์ผลงาน มาที่ email : Project.nbc@redcross.or.th
 • ระยะเวลารับสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 15 พฤษภาคม 2567
  • กรณีส่งผลงานด้วยตนเอง (ในวันและเวลาราชการ) ติดต่อที่
   • ชั้น 7 ฝ่ายจัดหาผู้บริจาคโลหิตและสื่อสารองค์กร อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ
    ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ โทรศัพท์ 0 2263 9600 ต่อ 1743
  • กรณีส่งผลงานทางไปรษณีย์ ใส่ซองปิดผนึก จ่าหน้าซองถึง
   • งานกิจกรรมสัมพันธ์และโครงการพิเศษ ฝ่ายจัดหาผู้บริจาคโลหิตและสื่อสารองค์กร
    ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
    วงเล็บมุมซองว่า (Infographic - BYB 2024)
    การส่งผลงานทางไปรษณีย์ จะยึดตามวันที่ประทับตราบนซองเป็นสำคัญ
 • ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ผ่านทาง
  • www.facebook.com/nbctrc
  • www.facebook.com/BRANDSWorldThailand

คณะกรรมการตัดสิน

 • ผู้แทนจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 3 คน
 • ผู้แทนจาก บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด 2 คน

การตัดสินผลงาน แบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่

 • รอบที่ 1
  • คณะกรรมการคัดเลือกผลงานที่ผ่านรอบแรก Upload ผ่านทาง www.facebook.com/nbctrc
  • ให้ร่วมโหวตด้วยการคลิก Like และ share และผ่าน TikTok ให้ร่วมโหวตด้วยการคลิก Like
  • ระยะเวลาร่วมโหวต (คลิก Like และ Share) ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2567
   หมายเหตุ ผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบที่ 1 จากคณะกรรมการ หากจะต้องมีการแก้ไข หรือปรับปรุง
  • รายละเอียด ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับให้ผู้สมัครได้แก้ไขก่อนที่จะนำไปโพสต์ หรือเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อความถูกต้อง
 • รอบที่ 2
  • ตัดสินจากคะแนนของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 70% และคะแนนจากยอด Like และ Share 30%
  • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์การตัดสินผลงาน

 • คะแนนของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (70%) พิจารณาดังนี้
  • ความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงามในการออกแบบ 30 คะแนน
  • เนื้อหาในการน าเสนอ ถูกต้อง ครบถ้วน 20 คะแนน
  • แนวคิดตรงประเด็น สื่อความหมายชัดเจน เข้าใจง่าย 20 คะแนน
 • คะแนนจากผลโหวตยอด Like และ Share (30%) พิจารณาดังนี้
  • การนับคะแนน โดย 1 like = 1 คะแนน, 1 Share = 2 คะแนน
  • คะแนนโหวตมากที่สุด อันดับแรกได้ 30 คะแนน (อันดับถัดไปจะเรียงตามคะแนนโหวต)
  • ห้ามการซื้อโหวต

หมายเหตุ ห้ามมีการซื้อโหวตและ like กรณีพบว่าทีมใดได้มาซึ่งผลโหวตจากกระบวนการไม่สุจริต คณะกรรมการจะตัดสินให้ผลงานนั้นเป็นโมฆะ และตัดสิทธิ์การเข้าร่วมประกวด ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ รับโล่พระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตร ทุนการศึกษา 20,000 บาท และผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดดื่มฟรีตลอดปี
 • รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เกียรติบัตร 10,000 บาท พร้อมผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดดื่มฟรีตลอดปี
 • รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เกียรติบัตร 5,000 บาท พร้อมผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดดื่มฟรีตลอดปี
 • รางวัลชมเชย 5 รางวัล เกียรติบัตร 2,000 บาท พร้อมผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดดื่มฟรีตลอดปี

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายจัดหาผู้บริจาคโลหิตและสื่อสารองค์กร
โทรศัพท์ 0 2263 9600 ต่อ 1743

File attachments: 
Deadline: 
01 Feb 2024 08:30 to 15 May 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.