^ Back to Top

Contest

หัวข้อ ประเภท ผู้แข่งขัน เงินรางวัลรวม หมดเขต
ประกวดภาพยนตร์สั้น "วัฒนธรรมสุขสันต์ มหัศจรรย์เมืองไทย เที่ยวได้ตลอดปี" ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์ นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 550,000 Baht 2014-12-25T16:00:00
ประกวดออกแบบ "Red Beat Character Contest" ประกวดออกแบบ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 17,500 Baht 2014-12-25T16:00:00
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ประยุกต์กรมส่งเสริมการเกษตร ประกวดออกแบบ, ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้ ประชาชนทั่วไป 10,000 Baht 2014-12-26T16:00:00
ประกวด "ทายาทโชห่วยไทย" การประกวดทั่วไป ประชาชนทั่วไป N/A 2014-12-26T16:00:00
ประกวดโครงการ ในโครงการ "ชุมชน คนรุ่นใหม่ เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ" ประกวดโครงการ นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 200,000 Baht 2014-12-26T16:00:00
ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "ทักษะชีวิตวัยรุ่น (Life skills)" ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์ นิสิต นักศึกษา 100,000 Baht 2014-12-26T16:00:00
ประกวดสื่อประเภท Infographic “คนรุ่นใหม่ใส่ใจความปลอดภัยทางถนน” ปี 2014 ประกวดสื่อ, ประกวดออกแบบ, ประกวดออกแบบกราฟฟิก นิสิต นักศึกษา 100,000 Baht 2014-12-26T17:00:00
ประกวด Santa & Satarina Kids Contest ประกวดความสามารถพิเศษ, ประกวดเด็ก, การประกวดทั่วไป ประชาชนทั่วไป 20,000 Baht 2014-12-27T13:00:00
ประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม "Product Innovation Contest 2015" ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป, องค์กร 60,000 Baht 2014-12-30T16:00:00
ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) “๕๕ ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล” ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้ ประชาชนทั่วไป 18,000 Baht 2014-12-30T16:00:00
ประกวดรางวัลวรรณกรรม “แว่นแก้ว” ครั้งที่ 11 ประกวดงานเขียน ประชาชนทั่วไป 600,000 Baht 2014-12-30T16:00:00
ประกวดออกแบบภาพกราฟิกติดบนแผ่นป้ายทะเบียนรถจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกวดออกแบบ, ประกวดออกแบบกราฟฟิก นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 50,000 Baht 2014-12-31T16:00:00
ประกวด Thai Access to International Market Competition (THAI AIM) ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ประชาชนทั่วไป, องค์กร N/A 2014-12-31T16:00:00
ประกวดเรื่องสั้น ตะวันส่องอะวอร์ด ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ “ซ่อน” ประกวดงานเขียน ประชาชนทั่วไป 24,000 Baht 2014-12-31T16:00:00
ประกวดโครงการค่ายอาสา ในโครงการ “กล่องวิเศษ น้องอยากได้…พี่จัดให้” ประกวดโครงการ นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 200,000 Baht 2014-12-31T16:00:00

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.