^ Back to Top

องค์กร

ประกวดผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 "Thailand Plastic 4th Awards 2020" ประเภทผู้ประกอบการ

ประกวดผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 "Thailand Plastic 4th Awards 2020" ประเภทผู้ประกอบการ

กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย และสถาบันพลาสติก ขอเชิญผู้ประกอบการ ส่งผลงานประกวดผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 "Thailand Plastic 4th Awards 2020" ประเภทผู้ประกอบกา

Deadline: 
Sun, 2021-01-31 16:30

ประกวดในโครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะ "AI Innovation JumpStart" ปี3

ประกวดในโครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะ "AI Innovation JumpStart" ปี3

งานส่งเสริมเทคโนโลยี เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ขอเชิญผู้ประกอบการ และนักพัฒนาเทคโนโลยี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะ "AI Innovation JumpStart" ปี3 ชิงทุนสนับส

Deadline: 
Mon, 2020-12-21 16:30

ประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ "Zero Waste Innovation Contest"

ประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ "Zero Waste Innovation Contest"

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ชุมชน และองค์กร ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ "Zero Waste Innovation Contest" ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Sat, 2021-02-20 06:53

ระกวดคลิปวีดีโอผ่าน TikTokUni

ประกวดคลิปวีดีโอผ่าน TikTokUni

TikTok ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายภาพ (PPDA) ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอผ่าน TikTokUni หัวข้อ “เทคนิคการถ่ายภาพตามจุด Landmark” ชิงกล้อง Canon EOS M50 Mark II พร้อมขาตั้ง และ trophy

Deadline: 
Mon, 2020-11-30 16:30

ประกวดโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2564 : City & Community Innovation Challenge 2021

ประกวดโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2564 : City & Community Innovation Challenge 2021

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2564 : City & Community Innovation Challenge 2021 ชิงเงินสนับสนุนเพื่อดำเนินโครงการ

Deadline: 
Mon, 2020-11-16 16:30

ประกวดอาหารและเฟ้นหาสินค้านวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน “Innovative Sustainable Food and FMCG”

ประกวดอาหารและเฟ้นหาสินค้านวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน “Innovative Sustainable Food and FMCG”

Central Food Retail ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดอาหารและเฟ้นหาสินค้านวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน "Central Food Retail Innovation Contest - Innovative Sustainable Food and FMCG" ชิงเงินรางวั

Deadline: 
Sun, 2020-11-15 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ "ฐานวิถีชีวิตใหม่ในสถานประกอบการ ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาคการท่องเที่ยวและโรงแรม กรณีโควิด - 19"

ประกวดคลิปวิดีโอ "ฐานวิถีชีวิตใหม่ในสถานประกอบการ ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาคการท่องเที่ยวและโรงแรม กรณีโควิด - 19"

กรมควบคุมโรค โดยกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักวิชาการสาธารณสุข, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กรมอนามัย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอเชิญสถานประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ "ฐานวิถี

Deadline: 
Fri, 2020-08-21 16:30

ประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563

ประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และสถาบันการศึกษา ชุมชน องค์กร ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563 ชิงเงินรางวัลรวมมากกว่า 560,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2020-07-31 16:30

แข่งขัน Roboinnovator Challenge 2020 by Software Park Thailand รูปแบบ Self Driving Car + Logistic

แข่งขัน Roboinnovator Challenge 2020 by Software Park Thailand รูปแบบ Self Driving Car + Logistic

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สมาคมเมกเกอร์ประเทศไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป องค์กร และผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน Roboinnovato

Deadline: 
Fri, 2020-07-10 16:30

ประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 : National Innovation Awards 2020”

ประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 : National Innovation Awards 2020”

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 : National Innovation Awards 2020” ชิงรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563

Deadline: 
Tue, 2020-06-30 16:30

Pages

Subscribe to RSS - องค์กร

Members Online

There are currently 0 users online.