^ Back to Top

องค์กร

ประกวดอาหารพื้นบ้านล้านนา วัตถุดิบหลัก "ผักเชียงดา"

ประกวดอาหารพื้นบ้านล้านนา วัตถุดิบหลัก "ผักเชียงดา"

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการรายย่อย และร้านอาหาร ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดอาหารพื้นบ้านล้านนา วัตถุดิบหลัก "ผักเชียงดา" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 46,000 บาท พร้อมใบประกาศ

Deadline: 
Fri, 2018-06-08 16:00

ประกวดรางวัลสุดยอดนวัตกรรมตลาดทุนไทย 2561 : Capital Market Innovation Awards 2018

ประกวดรางวัลสุดยอดนวัตกรรมตลาดทุนไทย 2561 : Capital Market Innovation Awards 2018

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย, สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลสุดยอดนวัตกรรมตลาดทุนไทย 2561 : Capit

Deadline: 
Sat, 2018-06-30 16:00

ประกวดการออกแบบเชิงนวัตกรรม "Design Innovation Contest 2018"

ประกวดการออกแบบเชิงนวัตกรรม "Design Innovation Contest 2018"

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญบริษัท/ผู้ประกอบธุรกิจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการออกแบบเชิงนวัตกรรม "Design Innovation Contest 2018" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

Deadline: 
Sat, 2018-06-30 16:00

การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2561 : Rice Innovation Awards 2018

การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2561 : Rice Innovation Awards 2018

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มอุตสาหกรรม ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2561 : Rice Innovation Awards 2018

Deadline: 
Tue, 2018-07-31 16:00

ประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2561 : ThaiStar Packaging Awards 2018

ประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2561 : ThaiStar Packaging Awards 2018

กลุ่มงานส่งเสริมการออกแบบ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (กล้วยน้ำไท) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2561 : ThaiStar Packaging Awards 2018 หัวข้อ “บรรจ

Deadline: 
Fri, 2018-04-20 16:00

ประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ : National Innovation Awards

ประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ : National Innovation Awards

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญบุคคล นิติบุคคล หน่วยงานของรัฐและเอกชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ : National Innovation Awards ชิงรางวัลเงิดสด พร้อมโล่รางวัล

Deadline: 
Tue, 2018-07-31 16:00

ประกวดคลิปวิดิโอรณรงค์ป้องกันการจมน้ำ หัวข้อ “บ้านเริ่ม ชุมชนร่วม : พื้นที่เล่นปลอดภัย เด็กไม่จมน้ำ”

ประกวดคลิปวิดิโอรณรงค์ป้องกันการจมน้ำ หัวข้อ “บ้านเริ่ม ชุมชนร่วม : พื้นที่เล่นปลอดภัย เด็กไม่จมน้ำ”

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดิโอรณรงค์ป้องกันการจมน้ำ หัวข้อ “บ้านเริ่ม ชุมชนร่วม : พื้นที่เล่นปลอดภัย เด็กไม่จมน้ำ” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล  และเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2018-03-30 16:00

ประกวดคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2561

ประกวดคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2561

คุรุสภา ขอเชิญสถานศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2561 ชิงเหรียญรางวัล

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Wed, 2018-02-28 16:00

ประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2561

ประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2561

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ชุมชน และองค์กร ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2561 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 480,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2018-05-18 16:00

ประกวดสูตรอาหารนานาชาติปรุงจากข้าวไทย : International Rice Recipe Contest

ประกวดสูตรอาหารนานาชาติปรุงจากข้าวไทย : International Rice Recipe Contest

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสูตรอาหารนานาชาติปรุงจากข้าวไทย : International Rice Recipe Contest ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 90,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ

Deadline: 
Sat, 2018-03-31 16:00

Pages

Subscribe to RSS - องค์กร

Members Online

There are currently 0 users online.