^ Back to Top

องค์กร

ประกวดออกแบบลายผ้าไทยสู่สากลเพื่อการต่อยอดและพัฒนา “Cultural Textile Awards 2021”

ประกวดออกแบบลายผ้าไทยสู่สากลเพื่อการต่อยอดและพัฒนา “Cultural Textile Awards 2021”

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป กลุ่มผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลายผ้าไทยสู่สากลเพื่อการต่อยอดและพัฒนา “Cultural Textile Awards 2021” ภายใต้โครงการพัฒนามรดกภูมิ

Deadline: 
Wed, 2021-07-07 16:30

ประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2564 : Rice Innovation Awards 2021

ประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2564 : Rice Innovation Awards 2021

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2564 : Rice Innovation Awards 202

Deadline: 
Mon, 2021-08-16 (All day)

ประกวดธุรกิจแฟรนไชส์ไทย "Thailand Franchise Award 2021"

ประกวดธุรกิจแฟรนไชส์ไทย "Thailand Franchise Award 2021"

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ สมัครเข้าร่วมการประกวดธุรกิจแฟรนไชส์ไทย "Thailand Franchise Award 2021" ชิงรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ ประจำปี 2564

ประเภทการประกวด

Deadline: 
Thu, 2021-06-10 16:30

ประกวดรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2564 : Prime Minister's Export Award 2021

ประกวดรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2564 : Prime Minister's Export Award 2021

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ประกอบการ สมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2564 : Prime Minister's Export Award 2021 "SUCCEED BEYOND SUCCESS" ชิงรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด

Deadline: 
Sat, 2021-05-15 16:30

ประกวดนวัตกรรมการท่องเที่ยว "Innovative Tourism Project Pitching 2021"

ประกวดนวัตกรรมการท่องเที่ยว "Innovative Tourism Project Pitching 2021"

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป บริษัท องค์กร ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมการท่องเที่ยว "Innovative Tourism Project Pitching 2021" ชิ

Deadline: 
Thu, 2021-07-15 12:00

ประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ครั้งที่ 44 ประจำปี 2564 "ThaiStar Packaging Awards 2021"

ประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ครั้งที่ 44 ประจำปี 2564 "ThaiStar Packaging Awards 2021"

ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Thailand Industrial Design Center: Thai-IDC) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ PROPAK ASIA 2021 และหน่วยงานพันธมิตร ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการ บริษัท และผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบ

Deadline: 
Sun, 2021-06-06 16:30

ประกวดคลิปสั้น "วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน"

ประกวดคลิปสั้น "วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน"

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญนักเรียน ข้าราชการครู สถานศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้น "วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้

Deadline: 
Thu, 2021-04-15 16:30

ประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2564

ประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2564

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ชุมชน องค์กร ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2564 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 560,000 บาท

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Fri, 2021-04-30 16:30

ประกวดโรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน "สะอาดบุรี จูเนียร์"

ประกวดโรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน "สะอาดบุรี จูเนียร์"

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย และองค์กรภาคี ขอเชิญโรงเรียน สมัครเข้าร่วมการประกวดโรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน "สะอาดบุรี จูเนียร์" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 270,000 บาท พร้อ

Deadline: 
Wed, 2021-03-31 16:30

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2564 : KMUTNB Innovation Awards 2021

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2564 : KMUTNB Innovation Awards 2021

สํานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญผู้สนใจ และหน่วยงานต่างๆ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2564 : KMUTNB Innovation Awards 2021 ชิงถ้

Deadline: 
Mon, 2021-03-08 (All day)

Pages

Subscribe to RSS - องค์กร

Members Online

There are currently 0 users online.