^ Back to Top

องค์กร

ประกวด "The Smart City Solution Awards 2023"

ประกวด "The Smart City Solution Awards 2023"

สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) หรือ depa ขอเชิญสำนักงานจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน หรือ นิติบุคคล ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "The Smart City Solution Awards 2023" ชิงโล่ประกาศเกียติคุณ และใบประกาศนียบัตร

Deadline: 
Tue, 2023-08-15 16:30

ประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม "Thailand Green Design Awards 2024"

ประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม "Thailand Green Design Awards 2024"

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม "Thailand Green Design Awards 2024" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ

Deadline: 
Fri, 2023-11-24 16:30

ประกวดโครงการ "ASEAN Digital Awards 2024"

ประกวดโครงการ "ASEAN Digital Awards 2024"

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ขอเชิญผู้ประกอบการและนักพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัล ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ "ASEAN Digital Awards 2024" ชิงโล่รางวัล ASEAN Digital Awards 2024 พร้อมสิทธิพิเศษ

Deadline: 
Thu, 2023-08-03 16:30

ประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ "ผ้าทอร่วมสมัยด้วยนวัตกรรม"

ประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ "ผ้าทอร่วมสมัยด้วยนวัตกรรม"

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญผู้ประกอบการที่ผลิตเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ "ผ้าทอร่วมสมัยด้วยนวัตกรรม" ภายใต้งาน เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยประจำปี 2566 : TECHNO MART

Deadline: 
Tue, 2023-07-25 16:30

ประกวด "Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2023"

ประกวด "Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2023"

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญเยาวชน ผู้ประกอบการ Startup และภาคีเครือข่าย สสส.

Deadline: 
Tue, 2023-07-25 16:30

ประะกวดนวัตกรรม "ท้องถิ่นดิจิทัล" ประจำปี 2566

ประะกวดนวัตกรรม "ท้องถิ่นดิจิทัล" ประจำปี 2566

ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลงานเข้าร่วมการประะกวดนวัตกรรม "ท้องถิ่นดิจิทัล" ประจำปี 2566 ชิงรางวัลสมทบรัฐบาลดิจิทัล หรือ DG Awards

Deadline: 
Mon, 2023-07-31 16:30

ประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน "โครงการส่งเสริมมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของบ้านอยู่อาศัย"

ประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน "โครงการส่งเสริมมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของบ้านอยู่อาศัย"

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน "โครงการส่งเสริมมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของบ้านอยู่อาศัย" ชิงโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเกียรติบัตรรับรอง

Deadline: 
Fri, 2023-07-14 16:30

ประกวดออกแบบลายผ้าไทย "Cultural Textile Awards 2023"

ประกวดออกแบบลายผ้าไทย "Cultural Textile Awards 2023"

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลายผ้าไทย "Cultural Textile Awards 2023" ภายใต้โครงการพัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ้าไทยสู่สากล ประจําปี ๒๕๖๖ ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Fri, 2023-06-30 16:30

ประกวดรางวัลคุณธรรมอวอร์ด 2565 "Moral Awards 2022"

ประกวดรางวัลคุณธรรมอวอร์ด 2565 "Moral Awards 2022"

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ชุมชน และองค์กร เสนอชื่อและส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาการประกวดรางวัลคุณธรรมอวอร์ด 2565 "Moral Awards 2022" ชิงโล่ประกาศเกียรติคุณ เข็มเกียรติยศ และเกียรติบัตร

Deadline: 
Thu, 2023-06-15 16:30

ประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง "ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร" ครั้งที่ 13 ระดับประเทศ

ประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง "ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร" ครั้งที่ 13 ระดับประเทศ

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญโรงเรียนระดับในมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง "ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร" ครั้งที่ 13 ระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชก

Deadline: 
Tue, 2023-06-06 16:30

Pages

Subscribe to RSS - องค์กร

Members Online

There are currently 0 users online.