^ Back to Top

ประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินคาเกษตรไทย "Agri Plus Award 2024"

ประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินคาเกษตรไทย "Agri Plus Award 2024"

กรมการค้าตางประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินคาเกษตรไทย "Agri Plus Award 2024" ชิงถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
 • เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีให้ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงศักยภาพของสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย
 • เพื่อสร้างโอกาสในการขยายช่องทางการจําหน่ายสินค้าเกษตรนวัตกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่และผู้สนใจได้หันมาให้ความสําคัญกับการนํานวัตกรรม เข้ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสินค้าฯ เพื่อสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น

ประเภทการประกวด

 • กลุ่มที่ 1: กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Innovation)
  สินค้าเกษตรแปรรูปของผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรม และ/หรือ งานวิจัยรองรับ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น อาหารพร้อมปรุง อาหารพร้อมรับประทาน ขนมขบเคี้ยว ซอสปรุงรส ส่วนประกอบในอาหาร อาหารเสริม อาหารเพื่อสุขภาพ เครื่องดื่ม
 • กลุ่มที่ 2: กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (Lifestyle Innovation)
  สินค้าเกษตรแปรรูปที่มีนวัตกรรม และ/หรือ งานวิจัยรองรับ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร เช่น เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและผิว สินค้าสปา สินค้าไลฟ์สไตล์ เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่ง ของขวัญ หัตถกรรม สิ่งทอ แฟชั่น เครื่องหนัง กระเป๋า รองเท้า
 • กลุ่มที่ 3: กลุ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการเกษตรนวัตกรรมใหม่ (Rising Star)
  สินค้าหรือบริการเกษตรนวัตกรรมใหม่ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ที่สนใจเข้าสู่ธุรกิจ ผู้กําลังเริ่มเข้าสู่ธุรกิจ ที่มีสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับเกษตรนวัตกรรม ที่ยังมิได้มีการจดทะเบียนนิติบุคคล

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมการประกวด Agri Plus Award 2024

 • กลุ่มที่ 1: Food Innovation
  • ผู้ประกอบการประเภทสินค้าเกษตรแปรรูป ในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น อาหารพร้อมปรุง อาหารพร้อมรับประทาน ขนมขบเคี้ยว ซอสปรุงรส ส่วนประกอบในอาหาร อาหารเสริม อาหารเพื่อสุขภาพ เครื่องดื่ม
  • จดทะเบียนนิติบุคคลเรียบร้อยแล้ว
  • สินค้ามีนวัตกรรม และ/หรือ งานวิจัยรองรับ
  • สินค้าได้รับการรับรองมาตรฐานตามกฎหมายจากองค์การอาหารและยา และ/หรือหน่วยงานมาตราฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (หากมี) • มีสินค้าและช่องทางในการจําหน่ายเรียบร้อยแล้ว
 • กลุ่มที่ 2: Lifestyle Innovation
  • ผู้ประกอบการประเภทสินค้าเกษตรแปรรูป ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร เช่น เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและผิว สินค้าสปา สินค้าไลฟ์สไตล์ เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่ง ของขวัญ หัตถกรรม สิ่งทอ แฟชั่น เครื่องหนัง กระเป๋า รองเท้า
  • จดทะเบียนนิติบุคคลเรียบร้อยแล้ว
  • สินค้ามีนวัตกรรม และ/หรือ งานวิจัยรองรับ
  • สินค้าได้รับการรับรองมาตรฐานตามกฎหมาย หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานมาตราฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (หากจําเป็น) เช่น การรับรองมาตรฐานสินค้าเครื่องสําอางจากองค์การอาหารและยา
  • มีสินค้าและช่องทางในการจําหน่ายเรียบร้อยแล้ว
 • กลุ่มที่ 3: กลุ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการเกษตรนวัตกรรมใหม่ Rising Star
  • นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ที่สนใจเข้าสู่ธุรกิจ ที่ยังมิได้มีการจดทะเบียนนิติบุคคล
  • สมัครในรูปแบบบุคคลหรือแบบกลุ่มบุคคล ผู้กําลังเริ่มเข้าสู่ธุรกิจที่มีสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับเกษตรนวัตกรรม
  • มีการนํานวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการเกษตรแปรรูป
  • มีรายละเอียดโครงการและต้นแบบสินค้าหรือบริการ (Product Prototype/Business Model) เรียบร้อยแล้ว (ไม่จําเป็นต้องมีสินค้าที่วางจําหน่ายแล้ว)

ข้อกําหนดและเงื่อนใจผู้สมัครเข้าร่วมการประกวด Agri Plus Award 2024

 • ผู้สมัครเข้าร่วมการประกวดจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบสมัครออนไลน์และส่งข้อมูลให้ครบถ้วน โดยคณะกรรมการจะ พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมการประกวดจาก
  • คุณสมบัติครบถ้วน
  • ความครบถ้วนของข้อมูลการสมัคร
  • ลําดับของการสมัคร
  • น้ำหนักของเกณฑ์ที่ทําให้ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สถานะของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดภายใต้โครงการ
  • สําหรับผู้สมัครกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Innovation) และผู้สมัครกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (Lifestyle Innovation) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดภายใต้โครงการ จะต้องมีสถานะเป็นผู้บริหาร เจ้าของกิจการ/แบรนด์ หัวหน้าแผนกการตลาด/ แบรนด์ หรือผู้มีอํานาจในการตัดสินใจของหน่วยงาน
  • สําหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการเกษตรนวัตกรรมใหม่ (Rising Star) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดภายใต้โครงการ จะต้องมีสถานะเป็นบุคคล หรือหัวหน้ากลุ่มบุคคล หรือผู้มีอํานาจในการตัดสินใจของกลุ่ม
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด และผู้เข้าร่วมการประกวด จะต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ตลอดทั้งโครงการ ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามข้อกําหนด กรมการค้าต่างประเทศขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์จาก การเข้าร่วมการประกวด
 • กําหนดการและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อพิพาท หรือข้อโต้แย้งใดๆ การตัดสินใจของกรมการค้าต่างประเทศถือเป็นข้อสิ้นสุดในทุกกรณี

ระยะเวลาการประกวดสินค้า Agri Plus Award 2024

 • วันนี้ - 11 เมษายน 2567 รับสมัครผู้เข้าประกวด และเปิดรับเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
 • 19 เมษายน 2567 การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดและการคัดกรองใบสมัคร และประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ จํานวนไม่น้อยกว่า 50 ราย ณ สถานที่จัดกิจกรรม หรือทางออนไลน์ และประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบตัดสิน (Final) จํานวนไม่น้อยกว่า 25 ราย
 • 24 เมษายน 2567 กิจกรรมการประกวดรอบที่ 2 (รอบ Semi-final) โดยผู้ผ่านเข้ารอบนําเสนองาน (Pitching) ต่อคณะกรรมการ แยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ของการประกวด
 • 27-28 เมษายน 2567 กิจกรรมค่ายฝึกอบรม (Bootcamp) สําหรับผู้ผ่านเข้ารอบตัดสิน (Final) ระยะเวลา 2 วัน 2 คืน
 • 29 เมษายน 2567 กิจกรรมการประกวดรอบตัดสิน และประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัล
 • 24 พฤษภาคม 2567 พิธีประกาศผลและมอบรางวัล

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

 • การพัฒนาสินค้าและอรรถประโยชน์
 • การประยุกต์ใช้นวัตกรรม
 • การสร้างมูลค่าเพิ่มในมิติอื่นๆ เช่น บรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสาร การตลาด
 • การดําเนินธุรกิจตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG/การดําเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน • ศักยภาพด้านการค้า (ในประเทศและต่างประเทศ)

ประเภทรางวัล

 • รางวัลกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Innovation)
  • รางวัลชนะเลิศ: ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร จํานวน 1 ชุด
  • รางวัลรองชนะเลิศ: โล่รางวัลและเกียรติบัตร จํานวน 1 ชุด
 • รางวัลกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (Lifestyle Innovation)
  • รางวัลชนะเลิศ: ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร จํานวน 1 ชุด
  • รางวัลรองชนะเลิศ: โล่รางวัลและเกียรติบัตร จํานวน 1 ชุด
 • รางวัลกลุ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการเกษตรนวัตกรรมใหม่ (Rising Star)
  • รางวัลชนะเลิศ: ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร จํานวน 1 ชุด
  • รางวัลรองชนะเลิศ: โล่รางวัลและเกียรติบัตร จํานวน 1 ชุด
  • ทุกท่านที่เข้ารอบ 25 คน ได้เกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม
Call Center 08 9519 5666

File attachments: 
Deadline: 
25 Mar 2024 08:30 to 11 Apr 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.