^ Back to Top

ประกวดประกวดนวัตกรรมข้าวไทยประจำปี 2567 : Rice Innovation Awards 2024

ประกวดประกวดนวัตกรรมข้าวไทยประจำปี 2567 : Rice Innovation Awards 2024

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดประกวดนวัตกรรมข้าวไทยประจำปี 2567 : Rice Innovation Awards 2024 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล

วัตถุประสงค์หลัก

 • เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มมูลค่าข้าวไทยทั้งผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
 • เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวและพัฒนาความใฝ่รู้ เพื่อสรรหานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวไทย
 • เพื่อยกย่องและสร้างขวัญกําลังใจแก่ผู้ค้นคิด และผลักดันนวัตกรรมข้าวไทยจนบรรลุผล

ประเภทผู้สมัคร

 • กลุ่มอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการเอกชน องค์กรภาครัฐระดับชาติ หรือ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้สมัครที่มาจาก "ชุมชน" และไม่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม

ลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 • ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากส่วนต่าง ๆ ของข้าว (ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร ปลายข้าว ข้าวหัก แป้งข้าว แกลบ รําข้าว ฟางข้าว ฯลฯ) โดยมี “ข้าว” เป็นส่วนประกอบสําคัญโดยอาจจะเกิดจากการสร้างความรู้ใหม่ หรือการใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านมาประยุกต์ ให้เกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์สูง
 • กระบวนการผลิต ที่เป็นนวัตกรรมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวไทย
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลระดับชาติมาก่อน และไม่ได้อยู่ในเชิงพาณิชย์มาแล้วเกิน 2 ปี

ระยะเวลาการดําเนินงาน

 • เปิดรับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ 2567
 • ปีดรับสมัคร 31 กรกฎาคม 2567
 • ตัดสินผลงาน 30 กันยายน 2567
 • พิธีมอบรางวัล 10 ตุลาคม 2567

การพิจารณาตัดสิน
การตัดสินและรางวัลของทั้ง 2 กลุ่มแยกออกจากกัน ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นสิ้นสุด

เกณฑ์ในการตัดสิน

 • ความเป็นนวัตกรรมของผลงาน
 • ความคิดสร้างสรรค์
 • การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ข้าวไทย
 • ศักยภาพในการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์
 • ผลประโยชน์ที่ได้รับทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

รางวัลการประกวด

 • กลุ่มอุตสาหกรรม
  • รางวัลที่ 1 80,000 บาท พร้อมโล่พระราชทาน
  • รางวัลที่ 2 40,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 20,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 10,000 บาท (2 รางวัล)
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
  • รางวัลที่ 1 80,000 บาท พร้อมโล่พระราชทาน
  • รางวัลที่ 2 40,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 20,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 10,000 บาท (2 รางวัล)

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/ThaiRiceFoundationTh

Eligibility: 
File attachments: 
Deadline: 
01 Feb 2024 08:30 to 31 Jul 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.