^ Back to Top

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้

การออกแบบโลโก้ / ตราสัญลักษณ์ เพื่อทำให้คนทั่วไปจดจำได้ง่าย สร้างความน่าเชื่อถือ ความเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งจะบ่งบอกความเป็นตัวตนขององค์กร

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ GSB Design Contest 108 ปี ธนาคารออมสิน

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ GSB Design Contest 108 ปี ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ GSB Design Contest 108 ปี ธนาคารออมสิน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Wed, 2020-09-23 16:30

ประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 12 ปี สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 12 ปี สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 12 ปี สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ชิงเงินรงวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

Deadline: 
Mon, 2020-08-17 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "น่าน : เมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านสร้างสรรค์"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "น่าน : เมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านสร้างสรรค์"

องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับ อพท. สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "น่าน : เมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านสร้างสรรค์" (NAN : The Creative City of Cr

Deadline: 
Sat, 2020-08-15 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ โครงการ "Logo Hatyai Learning City"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ โครงการ "Logo Hatyai Learning City"

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ โครงการ "Logo Hatyai Learning City" ชิงเงินรางวัลมูลค่า 14,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Wed, 2020-07-15 16:30

ประกวดตราสัญลักษณ์ โครงการการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เมืองและโครงสร้างพื้นฐานรองรับยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะของเทศบาลนครสงขลา

ประกวดตราสัญลักษณ์ โครงการการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เมืองและโครงสร้างพื้นฐานรองรับยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะของเทศบาลนครสงขลา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ โครงการการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เมืองและโครงสร้างพื้นฐานรองรับยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะของเทศบาลนครสงขลา ปี

Deadline: 
Fri, 2020-07-10 16:30

ประกวดตราสัญลักษณ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ปี 2563

ประกวดตราสัญลักษณ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ปี 2563

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ปี 2563 ชิงรางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร

Deadline: 
Tue, 2020-06-30 16:30

ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ครบรอบ 50 ปี วันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ครบรอบ 50 ปี วันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ครบรอบ 50 ปี วันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ชิงเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Mon, 2020-04-20 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “KKU Transformation”

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “KKU Transformation”

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “KKU Transformation” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 95,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2020-07-01 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 150,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

Deadline: 
Tue, 2020-06-30 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) “iSign Academy”

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) “iSign Academy”

สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา (TABDA) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) “iSign Academy” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 35,500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

Deadline: 
Sat, 2020-02-29 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod