^ Back to Top

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้

การออกแบบโลโก้ / ตราสัญลักษณ์ เพื่อทำให้คนทั่วไปจดจำได้ง่าย สร้างความน่าเชื่อถือ ความเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งจะบ่งบอกความเป็นตัวตนขององค์กร

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑ (จตุจักร)

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑ (จตุจักร)

สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑ (จตุจักร) ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Wed, 2024-01-31 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์งาน "IMF-World Bank Group Annual Meetings 2026"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์งาน "IMF-World Bank Group Annual Meetings 2026"

กระทรวงการคลัง ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์งาน "IMF-World Bank Group Annual Meetings 2026" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 160,000 บาท

Deadline: 
Sun, 2024-01-14 (All day)

ประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot "ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ"

ประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot "ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ"

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot "ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ภายใต้แนวคิด "ศปช.

Deadline: 
Thu, 2024-02-15 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) "123 ปี จังหวัดสมุทรสงคราม"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) "123 ปี จังหวัดสมุทรสงคราม"

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) "123 ปี จังหวัดสมุทรสงคราม" ชิงเงินรางวัลมูลค่า 12,300 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Fri, 2023-12-15 16:30

ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) และสัญลักษณ์สัตว์นําโชค (Mascot) การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค ๕ ครั้งที่ ๔๐ "ลําปางเกมส์" และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค ๕ ครั้งที่ ๒ "เขลางค์นครเกมส์"

ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) และสัญลักษณ์สัตว์นําโชค (Mascot) การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค ๕ ครั้งที่ ๔๐ "ลําปางเกมส์" และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค ๕ ครั้งที่ ๒ "เขลางค์นครเกมส์"

จังหวัดลําปาง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) และสัญลักษณ์สัตว์นําโชค (Mascot) การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค ๕ ครั้งที่ ๔๐ "ลําปางเกมส์" และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค ๕ ครั้งที่ ๒ "เขลางค์นครเกมส์" ช

Deadline: 
Wed, 2023-12-20 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์รอง (Sub-logo Signature) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์รอง (Sub-logo Signature) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์รอง (Sub-logo Signature) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2023-12-08 16:30

ประกวดออกแบบโลโก้และสโลแกน RLU "RLU LOGO & SLOGAN Design Contest"

ประกวดออกแบบโลโก้และสโลแกน RLU "RLU LOGO & SLOGAN Design Contest"

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบโลโก้และสโลแกน RLU "RLU LOGO & SLOGAN Design Contest" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2023-10-20 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) "40 ปีบางจาก LOGO CONTEST"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) "40 ปีบางจาก LOGO CONTEST"

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) "40 ปีบางจาก LOGO CONTEST" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 300,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2023-10-20 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) "สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุกรมการแพทย์"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) "สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุกรมการแพทย์"

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) "สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุกรมการแพทย์" ชิงเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท และประกาศนียบัตร

Deadline: 
Thu, 2023-11-30 (All day)

ประกวดออกแบบโลโก้ "ครบรอบ 20 ปี BBFA"

ประกวดออกแบบโลโก้ "ครบรอบ 20 ปี BBFA"

สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงโคพันธุ์บราห์มัน หรือ BBFA ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโลโก้ "ครบรอบ 20 ปี BBFA" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 13,000 บาท

Deadline: 
Sun, 2023-10-29 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้

Members Online

There are currently 0 users online.