^ Back to Top

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้

การออกแบบโลโก้ / ตราสัญลักษณ์ เพื่อทำให้คนทั่วไปจดจำได้ง่าย สร้างความน่าเชื่อถือ ความเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งจะบ่งบอกความเป็นตัวตนขององค์กร

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) โรงพยาบาลกำแพงเพชร

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) โรงพยาบาลกำแพงเพชร

โรงพยาบาลกำแพงเพชร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) โรงพยาบาลกำแพงเพชร ภายใต้แนวคิด "โรงพยาบาลกำแพงเพชร เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ บริการทันสมัย เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน มีความประสานงานเป็น

Deadline: 
Fri, 2024-06-14 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และป้ายประจําโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับ อาหารถิ่น สู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย "Thailand Best Local Food"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และป้ายประจําโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับ อาหารถิ่น สู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย "Thailand Best Local Food"

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และป้ายประจําโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับ อาหารถิ่น สู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย "Thailand

Deadline: 
Fri, 2024-05-31 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 40

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 40

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Sun, 2024-06-30 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "20 ปี นกแอร์ Logo Design Contest"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "20 ปี นกแอร์ Logo Design Contest"

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "20 ปี นกแอร์ Logo Design Contest" ภายใต้หัวข้อ "20 ปี นกแอร์เติบโตด้วยรอยยิ้ม" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 558,000 บาท

Deadline: 
Tue, 2024-05-21 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ตราสัญลักษณ์แห่งการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9 รอบ (108 ปี)

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ตราสัญลักษณ์แห่งการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9 รอบ (108 ปี)

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ตราสัญลักษณ์แห่งการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9 รอ

Deadline: 
Sun, 2024-08-18 16:30

ประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) "โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เพื่อสำรวจประชาชนที่มีความเสี่ยงเป็นโรคพาร์กินสัน"

ประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) "โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เพื่อสำรวจประชาชนที่มีความเสี่ยงเป็นโรคพาร์กินสัน"

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน และกลุ่มความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) "โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Deadline: 
Mon, 2024-07-15 16:30

ประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ภายใต้หัวข้อ "๓๐ ปี ทันตแพทยสภา วิชาชีพเพื่อประชาชน"

ประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ภายใต้หัวข้อ "๓๐ ปี ทันตแพทยสภา วิชาชีพเพื่อประชาชน"

ทันตแพทยสภา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ภายใต้หัวข้อ "๓๐ ปี ทันตแพทยสภา วิชาชีพเพื่อประชาชน" ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

Deadline: 
Wed, 2024-05-15 16:30

ประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) เนื่องในโอกาสครบรอบการจัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 60

ประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) เนื่องในโอกาสครบรอบการจัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 60

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) เนื่องในโอกาสครบรอบการจัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 60 ชิงเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมเ

Deadline: 
Tue, 2024-04-30 16:30

ประกวดออกแบบโลโก้ ในธีม "7 ทศวรรษแห่งความภาคภูมิใจ สู่อนาคตสุขภาวะเด็กไทย"

ประกวดออกแบบโลโก้ ในธีม "7 ทศวรรษแห่งความภาคภูมิใจ สู่อนาคตสุขภาวะเด็กไทย"

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโลโก้ ในธีม "7 ทศวรรษแห่งความภาคภูมิใจ สู่อนาคตสุขภาวะเด็กไทย" เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ชิงงเงินรางวัล 7

Deadline: 
Fri, 2024-05-31 16:30

ประกวดตั้งชื่อและออกแบบตราสัญญลักษณ์ (โลโก้) แบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่น

ประกวดตั้งชื่อและออกแบบตราสัญญลักษณ์ (โลโก้) แบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่น

แบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่น โดยคุณ "MOLLY" ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตั้งชื่อและออกแบบตราสัญญลักษณ์ (โลโก้) แบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่น ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2024-05-31 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้

Members Online

There are currently 0 users online.