^ Back to Top

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้

การออกแบบโลโก้ / ตราสัญลักษณ์ เพื่อทำให้คนทั่วไปจดจำได้ง่าย สร้างความน่าเชื่อถือ ความเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งจะบ่งบอกความเป็นตัวตนขององค์กร

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) หัวข้อ “กุ้งก้ามกรามไทย (Thai Giant Prawn) สัญลักษณ์แห่งคุณภาพมาตรฐานสากล”

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) หัวข้อ “กุ้งก้ามกรามไทย (Thai Giant Prawn) สัญลักษณ์แห่งคุณภาพมาตรฐานสากล”

กรมประมง ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) หัวข้อ “กุ้งก้ามกรามไทย (Thai Giant Prawn) สัญลักษณ์แห่งคุณภาพมาตรฐานสากล” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 90,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

Deadline: 
Wed, 2021-03-31 16:30

ประกวดชื่อ และตราสัญลักษณ์ (LOGO) ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ”

ประกวดชื่อ และตราสัญลักษณ์ (LOGO) ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ”

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย(สวท) ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดชื่อ และตราสัญลักษณ์ (LOGO) ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ” ชิงรางวัลมูลค่า 15,000 บ

Deadline: 
Sat, 2021-02-20 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) "ITM Logo Contest"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) "ITM Logo Contest"

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) "ITM Logo Contest" ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร

Deadline: 
Sat, 2021-02-20 16:30

ประกวดตราสัญลักษณ์ “สำนักแก้ปัญหางานก่อสร้าง : Construction Solution Academy, CSA”

ประกวดตราสัญลักษณ์ “สำนักแก้ปัญหางานก่อสร้าง : Construction Solution Academy, CSA”

บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จํากัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “สำนักแก้ปัญหางานก่อสร้าง : Construction Solution Academy, CSA” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 30

Deadline: 
Wed, 2021-01-20 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "RILCA Logo Design Contest"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "RILCA Logo Design Contest"

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "RILCA Logo Design Contest" ชิงเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Fri, 2020-12-25 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 10,00

Deadline: 
Mon, 2020-11-30 16:30

ประกวดออกแบบโลโก้เว็บไซต์ Smart DPE ขับเคลื่อนกรมพลศึกษาสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

ประกวดออกแบบโลโก้เว็บไซต์ Smart DPE ขับเคลื่อนกรมพลศึกษาสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

กรมพลศึกษา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโลโก้เว็บไซต์ Smart DPE ขับเคลื่อนกรมพลศึกษาสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ชิงรางวัล Huawei Watch Fit 1 รางวัล

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Sun, 2020-11-08 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ประจำศูนย์เทคโนโลยีและวิศวกรรมเพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ประจำศูนย์เทคโนโลยีและวิศวกรรมเพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ประจำศูนย์เทคโนโลยีและวิศวกรรมเพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green-econom

Deadline: 
Sun, 2020-11-15 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และคำขวัญกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และคำขวัญกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์

สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และคำขวัญกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Sat, 2020-10-31 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ GSB Design Contest 108 ปี ธนาคารออมสิน

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ GSB Design Contest 108 ปี ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ GSB Design Contest 108 ปี ธนาคารออมสิน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Wed, 2020-09-23 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้

Members Online

There are currently 0 users online.