^ Back to Top

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้

การออกแบบโลโก้ / ตราสัญลักษณ์ เพื่อทำให้คนทั่วไปจดจำได้ง่าย สร้างความน่าเชื่อถือ ความเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งจะบ่งบอกความเป็นตัวตนขององค์กร

ประกวดโลโก้สำหรับวันครบรอบ 125 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างประเทศรัสเซียและไทย

ประกวดโลโก้สำหรับวันครบรอบ 125 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างประเทศรัสเซียและไทย

สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย และสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศรัสเซีย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโลโก้สำหรับวันครบรอบ 125 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างประเทศรัสเซียและไทย ชิงรางวัลโดยผู้แทนจากกร

หมดเขต: 
ศ, 2021-10-01 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ให้สอดคล้องกับชื่อ "ศูนย์สุขภาพพร้อม : PROMPT HEALTH CENTER"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ให้สอดคล้องกับชื่อ "ศูนย์สุขภาพพร้อม : PROMPT HEALTH CENTER"

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ให้สอดคล้องกับชื่อ "ศูนย์สุขภาพพร้อม : PROMPT HEALTH CENTER" ชิงเงินรา

หมดเขต: 
จ, 2021-09-20 15:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในรูปแบบภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในรูปแบบภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในรูปแบบภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ชิงเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2021-07-16 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ และลายกระเป๋าผ้า "L'ART LOGO & BAG DESIGN CONTEST"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ และลายกระเป๋าผ้า "L'ART LOGO & BAG DESIGN CONTEST"

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ และลายกระเป๋าผ้า "L'ART LOGO & BAG DESIGN CONTEST" เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ครบรอบ 60 ปี ที่ก่อตั้งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาล

หมดเขต: 
จ, 2021-05-31 16:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สําหรับรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สําหรับรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สําหรับรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 80,000 บาท พร้อมเกียรติบั

หมดเขต: 
พ, 2021-06-30 16:30

การประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 5 : การออกแบบตราสัญลักษณ์สําหรับการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี พ.ศ. 2565​

การประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 5 : การออกแบบตราสัญลักษณ์สําหรับการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี พ.ศ. 2565​

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทย

หมดเขต: 
พ, 2021-06-30 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปี การเป็นสมาชิกของประเทศไทยในสหประชาชาติ

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปี การเป็นสมาชิกของประเทศไทยในสหประชาชาติ

กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปี การเป็นสมาชิกของประเทศไทยในสหประชาชาติ ชิงเง

หมดเขต: 
พฤ, 2021-05-06 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ารวม 1

หมดเขต: 
ศ, 2021-04-09 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในโอกาสครบรอบ “90 ปี บุญรอดบริวเวอรี่”

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในโอกาสครบรอบ “90 ปี บุญรอดบริวเวอรี่”

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในโอกาสครบรอบ “90 ปี บุญรอดบริวเวอรี่” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 2,000,000 บาท

หมดเขต: 
อ, 2021-11-30 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย "CPOT Logo Contest"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย "CPOT Logo Contest"

กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย "CPOT Logo Contest" ภายใต้แนวคิด "The Spirit of CPOT" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 180,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2021-03-19 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้

Members Online

There are currently 0 users online.