^ Back to Top

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้

การออกแบบโลโก้ / ตราสัญลักษณ์ เพื่อทำให้คนทั่วไปจดจำได้ง่าย สร้างความน่าเชื่อถือ ความเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งจะบ่งบอกความเป็นตัวตนขององค์กร

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ในวาระครบรอบ ๖๕ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ในวาระครบรอบ ๖๕ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ในวาระครบรอบ ๖๕ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชิงเงินรางวัลมูลค่า ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Sat, 2023-09-30 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ภายใต้ชื่อ "บีซีจีฮาย (BCGhy)"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ภายใต้ชื่อ "บีซีจีฮาย (BCGhy)"

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการขับเคลื่อน BCG สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ภายใต้ชื่อ "บีซีจีฮาย (BCGhy)" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 7,000

Deadline: 
Fri, 2023-08-11 16:30

ประกวดออกแบบโลโก้ "70th Anniversary of Israel-Thailand Relations"

ประกวดออกแบบโลโก้ "70th Anniversary of Israel-Thailand Relations"

สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตไทยในนครเทล อาวีฟ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโลโก้ "70th Anniversary of Israel-Thailand Relations" ชิงเงินรางวัล

Deadline: 
Thu, 2023-08-10 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) "กิจกรรมเหมอืงแร่ที่เปน็มิตรตอ่สิ่งแวดล้อมและมธีรรมาภิบาล"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) "กิจกรรมเหมอืงแร่ที่เปน็มิตรตอ่สิ่งแวดล้อมและมธีรรมาภิบาล"

กองทรัพยากรเหมืองแร่ ส่วนเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) "กิจกรรมเหมอืงแร่ที่เปน็มิตรตอ่สิ่งแวดล้อมและมธีรรมาภิบาล" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 40,000 บา

Deadline: 
Thu, 2023-08-10 16:30

ประกวดออกแบบชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้า กยท. ประจำปี 2566

ประกวดออกแบบชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้า กยท. ประจำปี 2566

การยางแห่งประเทศไทย (RAOT) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้า กยท. ประจำปี 2566 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 44,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Fri, 2023-08-11 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ ภายใต้แนวคิด "๑ ศตวรรรษ ราชภัฏราชสีมา ด๊ะดาดภูมิปัญญาแผ่นดินไทย"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ ภายใต้แนวคิด "๑ ศตวรรรษ ราชภัฏราชสีมา ด๊ะดาดภูมิปัญญาแผ่นดินไทย"

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ ภายใต้แนวคิด "๑ ศตวรรรษ ราชภัฏราชสีมา ด๊ะดาดภูมิปัญญาแผ่นดินไทย"

Deadline: 
Sun, 2023-07-23 16:30

ประกวดตราสัญลักษณ์ครบรอบ 30 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกวดตราสัญลักษณ์ครบรอบ 30 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ครบรอบ 30 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เนื่องใน โอกาสครบรอบ 30 ปี แห่งการสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Deadline: 
Tue, 2023-08-15 16:30

ประกวดแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) "อุทยานธรณีลำปางหรือ Lampang Geeopark"

ประกวดแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) "อุทยานธรณีลำปางหรือ Lampang Geeopark"

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) "อุทยานธรณีลำปางหรือ Lampang Geeopark" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 16,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Thu, 2023-08-31 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "สภาวัฒนธรรมเขตมีนบุรี"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "สภาวัฒนธรรมเขตมีนบุรี"

คุณวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภาวัฒนธรรมเขตมีนบุรี (ประธานสภากรุงเทพมหานคร) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "สภาวัฒนธรรมเขตมีนบุรี" ชิงรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Sun, 2023-08-20 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Mon, 2023-08-14 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้

Members Online

There are currently 0 users online.