^ Back to Top

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) "สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) "สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) "สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

 • ผู้ส่งผลงาน ได้แก่ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ไม้จำกัดอายุ
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1 คน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้สูงสุดไม่เกิน 3 ผลงาน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาการรับเงินรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข และวิธีในการส่งผลงานเข้าประกวด

 • ตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องมีความทันสมัย องค์ประกอบศิลป์สวยงาม มีเอกลักษณฺ จดจําง่าย
 • ออกแบบผลงานได้อย่างอิสระ ไม่จำกัดรูปแบบ อยู่ในพื้นหลังสีขาว ขนาดเท่า A4
 • ผลงานต้องออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรม Adobe Illustrator หรือ Adobe Photoshop และสามารถปรับแก้ไขผลงานได้ และผลงานจะต้องไม่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI: ARTIFICIAL INTELLIGENCE) ในการออกแบบ
 • แต่ละแบบต้องแนบคำอธิบาย แนวความคิดในการออกแบบ และความหมายของผลงานตราสัญลักษณ์ (Logo) รวมถึงชื่อนามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ Email ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
 • ไฟล์ผลงานการออกแบบที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ำ ตัวอักษร กราฟฟิก หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่แสดงความเป็นเจ้าของอยู่บนผลงานการออกแบบ
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่เพียงผู้เดียว และคณะกรรมการฯ สามารถใช้สิทธิในการปรับแก้ หรือดัดแปลงผลงานเพื่อนําไปใช้งานจริงต่อไป นับตั้งแต่วันที่สถาบันฯ ประกาศผลการประกวดโดยไม่ต้องรอให้ถึงวันรับมอบรางวัล โดยผลงานที่ชนะเลิศการประกวด จะได้นําไปใช้เป็นตรา
 • สัญลักษณ์บนสื่อต่าง ๆ ของสถาบัน
 • ห้ามลอกเลียนแบบและดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่นและผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน หากเกิดข้อขัดแย้งใด ๆ ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ และหากตรวจสอบพบภายหลังจะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืนทั้งหมด

ข้อกําหนดการส่งแบบเข้าประกวด
ผู่ประกวดจะต้องส่งผลงานในรูปแบบไฟล์นําเสนอพร้อมกับไฟล์ต้นฉบับ ดังนี้

 • ไฟล์ต้นฉบับของ Adobe Illustrator (.ai) หรือ Adobe photoshop (.psd)
 • นําเสนอตราสัญลักษณ์ (Logo) ในรูปแบบไฟล์ภาพสี สีขาว และสีดํา ai. และ jpg มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI และมีขนาดไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล พร้อมระบุ code สี CMYK
 • ไฟล์ที่ส่งมาต้องสามารถแก้ไขได้ นำไปใช้งานได้จริงในการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์สกรีนผ้า ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ พร้อมตัวอย่างการนําผลงานไปใช้งานกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างน้อย 3 ผลงาน (ผ่าน Mockup) และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งในรูปแบบภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว

ข้อมูลประกอบการจัดทำโลโก้

 • Website : www.icehr.tu.ac.th
 • วิสัยทัศน์ "สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ทุกช่วงวัย เพื่อพัฒนาคนและสร้างความเปลี่ยนแปลง"
 • คำสำคัญ (Keyword) เช่น Training / Research / Upskill Reskill /e-learning Thammasat for Future Skillsets / empathic people / Serve your desire / เสริมศึกษา / ทรัพยากรมนุษย์ /ส่งเสริมศักยภาพของคนและสังคม / การเรียนรู้ตลอดชีวิต / พัฒนาคน / สร้างความเปลี่ยนแปลง / การเรียนรู้ / ทั่วถึงเท่าเทียมและเท่าทัน / สถาบันแห่งการเรียนรู้ทุกช่วงวัย / พัฒนาคุณภาพชีวิต / เรียนรู้ร่วมกัน
 • สีประจำมหาวิทยาลัย : สีเหลือง สีแดง
 • สีประจำสถาบัน : สีม่วง

กำหนดระยะเวลา

 • สามารถส่งผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2567
 • โดยส่งผลงานได้ที่ e-mail : pr.icehrtu@gmail.com ระบุเรื่อง ส่งผลงานการเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) "สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มธ."
 • ประกาศผลรางวัลชนะเลิศ ผ่านทางเว็บไซต์สถาบัน www.icehr.tu.ac.th และผ่านทาง Facebook fanpage : สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 25 มีนาคม 2567

หมายเหตุ วันประกาศผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน

 • ความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดในการนําเสนอของผลงาน
 • แนวคิดการออกแบบ ความหมายของตราสัญลักษณ์ และความครบถ้วนขององค์ประกอบ
 • ความทันสมัย องค์ประกอบศิลป์สวยงาม มีเอกลักษณ์ จดจําง่ายและความเหมาะสมของการนําไปใช้งาน
 • สามารถนำไปใช้จริงในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ สามารถใช้กับงานสื่อสิ่งพิมพ์ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์อื่นๆ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในรูปแบบภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร (Certificate) จำนวน 1 รางวัล
 • ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะไดรับใบประกาศเกียรติบัตร (Certificate) จากสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
  โทร. 097 282 4529 ในวันและเวลาทําการ
 • LINE ID : @icehrtu
 • Facebook Fanpage : สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
Total Prize Money: 
30,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
23 Feb 2024 08:30 to 11 Mar 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.