^ Back to Top

โครงการ "พลังสื่อพลเมือง" เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

โครงการ "พลังสื่อพลเมือง" เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก 6) และสำนักรณรงค์สื่อสารสังคม (สำนัก 5) สสส เชิญเยาวชน ทีมละ 3 -5  คน อายุระหว่าง 15-25 ปี ไม่จำกัดสถาบันการศึกษา ส่งผลงานเ้ข้าร่วม โครงการ "พลังสื่อพลเมือง" เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง (active citizen and media for change)  ชิงทุนสนับสนุนทีมละ 30,000 - 80,000 บาท ขึ้นอยู่กับรูปแบบการดำเนินงานของแต่ละทีม จำนวน 100 ทีม

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เยาวชนเกิดสำนึกสาธารณะ และมีส่วนร่วมกับชุมชน
 • เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนผ่านกระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
 • เพื่อสร้างกระแสสังคม “พลังเยาวชน พลเมืองคุณภาพ”

นิยามเชิงคำศัพท์

 • active citizen
  การเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความรู้และแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองที่มีความกระตือรือร้น หรืออาจะกล่าวได้ว่าเป็น “พลเมืองตื่นรู้”
 • change agent
  คนรุ่นใหม่ที่มีจิตสำนึกสาธารณะ มีพลังในการขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมในอนาคต ให้ดีขึ้น

หลักเกณฑ์การเสนอโครงการ

 • ส่งรายละเอียดแนวความคิดในการดำเนินโครงการ พร้อมแผนปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาโครงการ (action plan) ตามแบบเสนอโครงการ หรือตัวอย่างสื่อ (คลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที, โปสเตอร์, powerpoint, ภาพถ่าย ฯลฯ )
 • ประวัติและภาพถ่ายชุมชน รวมถึงสถานการณ์ในชุมชนที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลง
 • จดหมายรับรองจากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ และมีอาจารย์ที่ปรึกษาตลอดการดำเนินโครงการ
 • ระบุรายละเอียดงบประมาณที่ชัดเจน ได้แก่ ค่าสำรวจชุมชน ค่าดำเนินงานสื่อสาร เช่น การออกแบบ ผลิต และเผยแพร่สื่อ หรือการจัดกิจกรรม ค่าจัดกระบวนการทำงานในชุมชน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าบริหารจัดการ

เกณฑ์การคัดเลือก

 • ความเป็นไปได้ในการสร้างความเปลี่ยนแปลง – ผลการดำเนินงานสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
 • กระบวนการดำเนินงานสามารถนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพและความเป็นพลเมืองของผู้ดำเนินโครงการและผู้เกี่ยวข้อง
 • ความคิดสร้างสรรค์ (creativity) –  มีความสร้างสรรค์ และความแปลกใหม่ของผลงาน
 • การสื่อสาร (communication) – ความสามารถในการสื่อสารความคิด การโน้มน้าวกลุ่มเป้าหมาย และสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน ให้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน
 • แนวคิด (concept) – ความตรงประเด็นระหว่างเนื้อหาใจความกับหัวข้อการดำเนินงาน
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ทุนสนับสนุน
สสส. สนับสนุนทุน 100 ทีม ๆ ละ 30,000 - 80,000 บาท ขึ้นอยู่กับรูปแบบการดำเนินงานของแต่ละทีม

เงื่อนไขการดำเนินโครงการและกระบวนการทำงานในพื้นที่ ทีมที่ได้รับทุนสนับสนุนจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • ลงพื้นที่ เพื่อสำรวจข้อมูลสถานการณ์ปัญหาในชุมชนที่ต้องการเปลี่ยนแปลง โดยรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน ระบุถึงสิ่งที่ต้องการพัฒนา ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง
 • วางแผนการสื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงตามประเด็นปัญหาที่คัดเลือกและประเภทของสื่อกิจกรรมที่จะนำไปใช้
 • ดำเนินการสื่อสารในชุมชน (รวมถึงการผลิตสื่อ การเผยแพร่ และกระบวนการทำงานในชุมชน)
 • ทีมที่ได้รับทุนสนับสนุนจะต้องนำเสนอและรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ปัญหา และอุปสรรคระหว่างการดำเนินงานต่อคณะกรรมการติดตามงานของ สสส. 
 • คณะกรรมการติดตามงาน สสส. จะคัดเลือกผลงานที่โดดเด่น  เพื่อร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมเมืองสื่อสร้างสรรค์
 • ภาพที่ใช้ประกอบในงานสื่อสารจะต้องขอลิขสิทธิ์ให้ถูกต้องเพื่อใช้ในการดำเนินงาน
 • ภาพที่ปรากฏในงานจะต้องไม่มีเครื่องหมาย หรือโลโก้ทางการค้าของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อประโยชน์ในการนำเสนอสู่สื่อสาธารณะ
 • ลิขสิทธิ์ของผลงานทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่างเจ้าของผลงาน  สำนัก 6 และสำนัก 5 ร่วมกับแผนงานสื่อศิลปะวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ  แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน  แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน และสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน  แต่มิใช่ลิขสิทธิ์เพื่อการค้า หรือเชิงพาณิชย์

ตัวอย่างรูปแบบการดำเนินโครงการ

 • การสร้างพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อชุมชนน่าอยู่ ด้วยกระบวนการออกแบบพื้นที่ กระบวนการสื่อสารและกระบวนการทำงานสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน
 • การรณรงค์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนให้เกิดการแก้ไขปัญหาในชุมชน เช่น การรณรงค์เพื่อการลด ละเลิกสิ่งเสพติด  ภัยใกล้ตัวทางสังคม ความรุนแรงในครอบครัว  ฯลฯ ด้วยกระบวนการสื่อสาร
 • การสื่อสารและดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครในชุมชน โดยทำงานจิตอาสาในพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่นโรงพยาบาล สถานบำบัด ศาสนสถาน โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

​** หมายเหตุ : สามารถดำเนินโครงการในรูปแบบนอกเหนือจากตัวอย่างเหล่านี้ได้

ตัวอย่างรูปแบบการสื่อสาร
การผลิตและเผยแพร่สื่อประเภทต่างๆ เช่น สปอตโฆษณา สปอตวิทยุ ภาพยนตร์ แอนนิเมชั่น หนังสั้น flash mob, ละคร ดนตรี การ์ตูน งานเขียน ภาพวาด ศิลปะ ศิลปะพื้นบ้าน วัฒนธรรมชุมชน
** หมายเหตุ : สามารถดำเนินโครงการในรูปแบบนอกเหนือจากตัวอย่างเหล่านี้ได้ หรือผสมผสานหลากหลายรูปแบบในการสื่อสาร

ระยะเวลาดำเนินการ

 • สสส. เปิดรับโครงการ     วันที่  15 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2557 21 เมษายน 2557
 • สสส. ประกาศผลการคัดเลือกผลงานและเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เดือนมีนาคม 2557 วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2557
 • การลงพื้นที่และสร้างผลงานต้นแบบ  เดือนเมษายน-มิถุนายน 2557  มิถุนายน – สิงหาคม 2557
 • ส่งรายงานการดำเนินกิจกรรม และผลงานปิดโครงการ กันยายน 2557
 • การจัดแสดงผลงานในงานมหกรรมสื่อสร้างสรรค์  เดือนกรกฎาคม 2557 ระหว่าง ตุลาคม – ธันวาคม 2557

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม
02-6126996-7 ต่อ 102

ช่องทางการเสนอโครงการ

 • ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมและแบบเสนอโครงการที่นี่ และส่งอีเมล หรือ ไปรษณีย์ (สำเนาเอกสาร 3 ชุด)
 • ทางอีเมล: artculture4health@gmail.com
 • ทางไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเองที่ :
  แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  128/409 ชั้น 37 อาคารพญาไท พลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
3,000,000 Baht
หมดเขต: 
11 ก.พ. 2014 10:00 to 21 เม.ย. 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.