^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้น

ประกาศผลการประกวดภาพยนตร์สั้นความปลอดภัยในการทำงาน

สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประกาศผลประกวดภาพยนตร์สั้นด้านความปลอดภัยในการทำงาน ภายใต้แนวคิด "แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 มีผลการประกวดดังนี้

ประกวดภาพยนตร์สั้น เนื่องในวันมหิดล 2556 หัวข้อ “เธอผู้ไม่ยอมแพ้”

ประกวดภาพยนตร์สั้นเนื่องในวันมหิดล 2556  หัวข้อ “เธอผู้ไม่ยอมแพ้”

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น เนื่องในวันมหิดล 2556 ภายใต้กรอบแนวคิด “เธอผู้ไม่ยอมแพ้” จัดโดยมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อ รณรงค์ให ้ประชาชนคนไทยได้เห็นคุณค่า และแบ่งปันพื้นที่ทางสังคมให้แก่ผู้พิการ โดยเนื้อหาที่ส่งปร

Deadline: 
Thu, 2013-08-15 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น เรื่อง “เยาวชนบนเส้นทางการพัฒนาการเมืองคุณภาพ”

ประกวดภาพยนตร์สั้น เยาวชนบนเส้นทางการพัฒนาการเมืองคุณภาพ

สภาพัฒนาการเมือง เชิญชวน นิสิต นักศึกษา ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “เยาวชนบนเส้นทางการพัฒนาการเมืองคุณภาพ” เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาท หน้าที่ และการดำเนินงาน ของสภาพัฒนาการเมือง (สพม.)  ในอันที่จะพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป

Deadline: 
Mon, 2013-11-25 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้นความปลอดภัยในการทำงาน ภายใต้แนวความคิด “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี”

แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี

สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพยนตร์สั้นด้านความปลอดภัยในการทำงาน ภายใต้แนวคิด "แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” ความยาว ๕ – ๑๐ นาที วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสรรหาสื่อเผยแพร่และประชาสัมพ

Deadline: 
Fri, 2013-06-28 16:30

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น สปน. (OPM Short Film Competition 2013) หัวข้อ “ปลุก” ค่านิยม “เปลี่ยน” ความคิด “ปลูก” จิตสำนึกรักองค์กร

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น สปน. (OPM Short Film Competition 2013) หัวข้อ “ปลุก” ค่านิยม “เปลี่ยน” ความคิด “ปลูก” จิตสำนึกรักองค์กร

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานแผนงานและกิจการพิเศษ เชิญชวน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม ประกวดภาพยนตร์สั้น สปน.(OPM Short Film Competition 2013) หัวข้อ “ปลุก” ค่านิยม “เปลี่ยน” ความคิด “ปลูก” จิตสำนึกรักองค์กร เพื่อเปิดโอกาส

Deadline: 
Fri, 2013-06-28 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี” ครั้งที่ 1 ในโอกาสวันศิลป์ พีระศรี

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี” ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี” ครั้งที่ 1 เนื่องในโอกาสวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2556 และในโอกาสครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2556 ณ ท้องพระโรง วังท่าพระ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิ

Deadline: 
Sat, 2013-08-10 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดภาพยนตร์สั้น

Members Online

There are currently 0 users online.