^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้นความปลอดภัยในการทำงาน ภายใต้แนวความคิด “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี”

แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี

สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพยนตร์สั้นด้านความปลอดภัยในการทำงาน ภายใต้แนวคิด "แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” ความยาว ๕ – ๑๐ นาที วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสรรหาสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประเภทภาพยนตร์สั้นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และที่มีความสอดคล้องกับภารกิจของสำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งสามารถใช้รณรงค์ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง ให้ตระหนักถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และสามารถนำไปปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
ชิงรางวัลเงินสด
๑. รางวัลชนะเลิศ เงินสด ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินสด ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินสด ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
หลักเกณฑ์การส่งผลงาน
๑. ผลิตผลงานในรูปแบบ ภาพยนตร์สั้น ความยาว ๕ – ๑๐ นาที
๒. ภายใต้แนวความคิด “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี”
๓. มีการถ่ายทอดเรื่องราว การลำดับภาพ การลงเสียงประกอบน่าสนใจ มีความคิดสร้างสรรค์สามารถนำเสนอถ่ายทอดเรื่องราวของผู้ใช้แรงงานให้ใส่ใจต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกให้แก่ผู้ใช้แรงงานได้ตระหนักและใส่ใจต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งการโยงเรื่องราวที่สามารถตอบสนองภารกิจของ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในฐานะหน่วยงานหลักที่กำกับดูแลให้ลูกจ้างมีความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
๔. ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานได้ดังนี้
• ส่งผลงานภาพยนตร์สั้นในรูปแบบดีวีดี ๑ ชุด
• เรื่องย่อ ไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ เอ๔
• สคริป
๕. รับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ(ผลงานต้องถึงกลุ่มงานส่งเสริมความปลอดภัยแรงงานภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น.)
๖. ยื่นใบสมัครและส่งผลงานได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมความปลอดภัยแรงงาน สำนักความปลอดภัยแรงงาน เลขที่ ๒๒/๒๒ หมู่ ๒ ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐ วงเล็บมุงซอง (การประกวดภาพยนตร์สั้นความปลอดภัยในการทำงาน)
๗. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.oshthai.org/files/movie_contest2013.pdf
๘. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมความปลอดภัยแรงงาน สำนักความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๘ ๘๓๓๘ ต่อ ๕๐๖ นายอารียวรรธน์ นามศรีชาติ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
เงื่อนไขเพิ่มเติมในการเข้าร่วมประกวดภาพยนตร์สั้นความปลอดภัยในการทำงาน
• ภาพยนตร์สั้นมีความยาวระหว่าง ๕ – ๑๐ นาที
- ผลงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ส่งเข้าประกวดมีความคิดสร้างสรรค์ไม่ซ้ำแบบใคร ไม่เคยนำเสนอที่ใดมาก่อน สามารถถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างน่าสนใจ ซึ่งสามารถทำให้ผู้ใช้แรงงานได้ตระหนักถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี หรือเป็นการปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้แก่ผู้ใช้แรงงานได้ตระหนักและใส่ใจต่อตนเอง และเพื่อนร่วมงานมากขึ้น รวมทั้งการเชื่อมโยงเรื่องราวถึงภารกิจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้เป็นอย่างดี
- สามารถตั้งชื่อเรื่องได้ตามความเหมาะสม ภายใต้แนวความคิด “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี”
- เนื้อหาต้องให้ความเคารพต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่พาดพิงอันเป็นการจาบจ้วง ล่วงละเมิดถึงสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจน บุคลากร สมาคม หรือองค์กรใดๆ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ไม่ขัดต่อกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม หรือหลักศาสนาใด ๆ
- ไม่ใช้ถ้อยคำหรือหรือการแสดงออกที่สื่อในทางหยาบคาย ดูหมิ่น เสียดสี นินทาว่าร้าย หรือยั่วยุสร้างความแตกแยกอย่างเด็ดขาด
- ผู้เข้าร่วมประกวดภาพยนตร์สั้นด้านความปลอดภัยในการทำงาน ไม่จำกัดเพศและอายุและอาชีพ สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มตามความเหมาะสม
- ผู้เข้าร่วมประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้เพียงหนึ่งผลงานเท่านั้น หากปรากฏมีชื่อซ้ำกันในผลงานมากกว่า ๑ ชิ้นจะไม่ได้รับการพิจารณาใด ๆ
- ไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา หากได้รับรางวัลและถูกตรวจพบภายหลังจะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืน
- ลิขสิทธิ์ของผลงานเป็นของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และผู้เข้าร่วมประกวด
- ภาพยนตร์ที่ผ่านการเข้ารอบคัดเลือกสามารถเผยแพร่ได้ในทุกรูปแบบตามความเหมาะสม ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอสงวนสิทธ์ในการเผยแพร่ผลงานเพื่อการเผยแพร่ต่อสาธารณะชนได้ในทุกรูปแบบ
- นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินรางวัล โดยคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผลงานที่ได้รับรางวัล โดยผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
- ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของโครงการ รวมถึงการประกาศผลผู้เข้ารอบแรกและการประกาศผลงานชนะเลิศ จะดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์ สำนักความปลอดภัยแรงงาน www.oshthai.org
- กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมการประกวดได้ทันที หากตรวจสอบพบว่าผู้เข้าร่วมประกวดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกวดโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ
- ผลงานที่ไม่ได้รับการคัดเลือกผู้เข้าร่วมประกวดต้องขอรับด้วยตนเองหรือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นไปขอรับคืนได้ ณ กลุ่มงานส่งเสริมความปลอดภัยแรงงาน สำนักความปลอดภัยแรงงาน ภายในวันที่ ๑๕ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนผลงานให้

เผยแพร่ : http://www.contestwar.com

Total Prize Money: 
200,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
31 May 2013 08:30 to 28 Jun 2013 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.