^ Back to Top

ประกาศผลการประกวดภาพยนตร์สั้นความปลอดภัยในการทำงาน

สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประกาศผลประกวดภาพยนตร์สั้นด้านความปลอดภัยในการทำงาน ภายใต้แนวคิด "แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 มีผลการประกวดดังนี้

File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.