^ Back to Top

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น สปน. (OPM Short Film Competition 2013) หัวข้อ “ปลุก” ค่านิยม “เปลี่ยน” ความคิด “ปลูก” จิตสำนึกรักองค์กร

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น สปน. (OPM Short Film Competition 2013) หัวข้อ “ปลุก” ค่านิยม “เปลี่ยน” ความคิด “ปลูก” จิตสำนึกรักองค์กร

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานแผนงานและกิจการพิเศษ เชิญชวน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม ประกวดภาพยนตร์สั้น สปน.(OPM Short Film Competition 2013) หัวข้อ “ปลุก” ค่านิยม “เปลี่ยน” ความคิด “ปลูก” จิตสำนึกรักองค์กร เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วม ในการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ส่งภาพยนต์สั้น ความยาวไม่เกิน 3 นาที โหลดลง youtube และส่งลิงค์ พร้อมแจ้งชื่อผลงาน ชื่อทีม และผู้เข้าแข่งขัน มาที่ https://www.facebook.com/ohoopm

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
OPM Short Film Competition 2013 หัวข้อ “ปลุก” ค่านิยม “เปลี่ยน” ความคิด “ปลูก” จิตสำนึกรักองค์กร

1. หลักการและเหตุผล
จากสภาวการณ์ในปัจจุบัน “สื่อ” ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่คอยชี้นำ และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้เกิดขึ้นในสังคม ดังจะเห็นได้จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏผ่านเหตุการณ์ต่างๆ ในรอบหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ตามสภาพการณ์แล้วพบว่า สาเหตุล้วนเกิดจาก “สื่อ” ที่ถือเป็นตัวแปรหลักสำคัญ เนื่องจากเป็นเครื่องมือเดียวที่สามารถระดม หรือชี้นำมวลชนให้เดินไปตามทิศทางที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว กอปรกับปัจจุบันชนิดของสื่อมีหลากหลายประเภท และระดับความสามารถในการเข้าถึงสื่อประเภทต่างๆ ของมวลชนก็อยู่ในระดับที่สูง จึงส่งผลให้มวลชนก้าวเดินไปตามกระแสได้โดยง่าย ทั้งกระแสในเชิงบวก และเชิงลบ ขึ้นอยู่กับความไหวเอนทางจิตสำนึกของแต่ละกลุ่มคน

ดังนั้น เมื่อสื่อมีพลานุภาพสูงต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทั้งการเปลี่ยนแปลงที่นำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าแก่สังคม หรืออาจตรงกันข้าม แต่สิ่งที่น่าสะเทือนใจที่สุดคือ สื่อบางชนิดก็หวังเพียงเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมที่ตามมา และหลายกลุ่มคนก็ใช้ประโยชน์จากสื่อในทางที่มิชอบ ฉะนั้นแล้วในยุคแห่งการสื่อสารที่ไร้ขอบเขตนี้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่สังคมจะต้องร่วมมือกันในการใช้สื่อเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ เกิดความเจริญก้าวหน้าต่อสังคม และส่วนรวมอย่างสูงสุด

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะส่วนราชการที่มีภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไป ของนายกรัฐมนตรี และสำนักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ การปฏิบัติภารกิจพิเศษ และภารกิจที่คณะรัฐมนตรีมิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะ ตลอดจนการกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งภารกิจดังกล่าวจะเกิดสัมฤทธิผลได้ ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน และเพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจสำคัญดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติแผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ทิศทางการนำองค์กรของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยมีนัยสำคัญเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดได้รับทราบทิศทางการนำองค์กร อันได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ รวมถึงค่านิยมของหน่วยงานไปสู่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ โดยมุ่งหวังให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนเกิดความตระหนัก และสามารถผนึกกำลังร่วมกันในการดำเนินภารกิจให้บรรลุผลตามทิศทางขององค์กร สำนักแผนงานและกิจการพิเศษจึงได้จัดทำ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (OPM Short Film Competition 2013) หัวข้อ “ปลุก” ค่านิยม “เปลี่ยน” ความคิด “ปลูก” จิตสำนึกรักองค์กร

 • เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงาน ตลอดจนนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วม ในการบริหารราชการแผ่นดินผ่านช่องทางการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
 • เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเกิดการรับรู้ รับทราบ ทิศทางการนำองค์กร ตลอดจนสามารถร่วมกันดำเนินภารกิจให้บรรลุผลสูงสุด

2. วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับรู้ถึงทิศทางการนำองค์กร และตระหนักถึงการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุผลตามทิศทางขององค์กร
 2. เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตลอดจนนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้แสดงศักยภาพ และรู้จักการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
 3. เพื่อให้เกิดผลงานภาพยนตร์สั้นเชิงสร้างสรรค์ ที่เกี่ยวกับทิศทางการนำองค์กรของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นที่รับรู้ เข้าใจง่าย และเกิดความตระหนักในหมู่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน

3.กลุ่มเป้าหมาย

 1. บุคลากรในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 2. นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

4.ระยะเวลาการดำเนินการ
ไตรมาสที่ 3 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2556)

5.งบประมาณ
งบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 10,000 บาท ดังนี้

 1. ค่าเงินรางวัลชนะเลิศ (จำนวน 5,000 บาท 1 รางวัล พร้อมเกีัยรติบัตรจากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี)
 2. ค่าเงินรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (จำนวน 3,000 บาท 1 รางวัล พร้อมเกีัยรติบัตรจากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี)
 3. ค่าเงินรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (จำนวน 2,000 บาท 1 รางวัล พร้อมเกีัยรติบัตรจากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี)

7. หน่วยที่รับผิดชอบ

 • สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ
 • สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

8. การประเมินผลโครงการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ส่งผลงานเข้าประกวด และผู้ที่รับทราบหรือรับชมผลงานที่ส่งเข้าประกวด โดยใช้เครื่องมือในการประเมินผล คือ การตอบแบบสอบถาม และวิเคราะห์ผลด้วยการหาค่าร้อยละ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการแปรผล

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. บุคลากรในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรับรู้ และรับทราบถึงทิศทางการนำองค์กร ผ่านผลงานภาพยนตร์สั้นเชิงสร้างสรรค์ และตระหนักถึงการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุผลตามทิศทางขององค์กร กระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงทัศนคติ และพฤติกรรมเชิงบวกต่อการดำเนินภารกิจ
 2. บุคลากรในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตลอดจนนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้แสดงศักยภาพ และรู้จักการใช้สื่อเชิงสร้างสรรค์ และเกิดประโยชน์ต่อสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณ เกียรติศักดิ์ หงษ์คำ
เผยแพร่ : http://contestwar.com

Total Prize Money: 
10,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
23 May 2013 10:00 to 28 Jun 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.