^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้น เนื่องในวันมหิดล 2556 หัวข้อ “เธอผู้ไม่ยอมแพ้”

ประกวดภาพยนตร์สั้นเนื่องในวันมหิดล 2556  หัวข้อ “เธอผู้ไม่ยอมแพ้”

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น เนื่องในวันมหิดล 2556 ภายใต้กรอบแนวคิด “เธอผู้ไม่ยอมแพ้” จัดโดยมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อ รณรงค์ให ้ประชาชนคนไทยได้เห็นคุณค่า และแบ่งปันพื้นที่ทางสังคมให้แก่ผู้พิการ โดยเนื้อหาที่ส่งประกวดจะเป็นมุมมองที่มีการสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของผู้พิการที่เป็นผู้มีความสามารถ และเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ของประเทศ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่า และความสําคัญของผู้พิการ ตลอดจนให้อยู่ร่วมกันอย่างบูรณาการและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในงานถ่ายทอดสด “สวนดอกร้อยดวงใจ...ใส่ใจผู้พิการ” ผ่านการประกวดภาพยนตร์สั้น

กรอบเนื้อหา
ภาพยนตร์สั้นมีกรอบแนวคิดคือ “เธอผู้ไม่ยอมแพ้” มีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้โอกาสทางสังคมแก่ผู้พิการการอยู่ร่วมกับผู้พิการได้อย่างมีความสุข หรือ มีเนื้อหาเกี่ยวกับศักยภาพของผู้พิการที่เป็นผู้มีความสามารถและเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ของประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร
นักเรียน นิสิต / นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

หลักฐานการสมัครเข้าประกวด
1. สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ชุด
2. สําเนาบัตรนิสิต นักศึกษาจํานวน 1 ชุด
3. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้วจํานวน 1 รูป

การสมัครเข้าประกวด
1. ผู้สมัครเข้าประกวดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นจะต้องกรอกข้อความในใบสมัครให้ละเอียดชัดเจนพร้อมยอมรับกติกาและเงื่อนไขการประกวดทุกประการ
2. ผู้สมัครสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.med.cmu.ac.th 
3. กําหนดจํานวนสมาชิกทีมที่ส่งประกวดไม่เกินทีมละ 5 คน
4. ผู้สมัครจะต้องส่งผลงานมาทางไปรษณีย์มาที่ งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โดยวงเล็บมุมซองว่า “โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อผู้พิการเนื่องในวันมหิดล 2556” โดยทางคณะกรรมการจะยึดถือการประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ หรือส่งผลงานด้วยตนเองที่งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. ผู้สมัครต้องส่งผลงานมาทั้ง 2 แบบดังนี้
•  ใบสมัครพร้อมสําเนาบัตรประชาชน บัตรนักศึกษา และรูปถ่าย / พล็อตเรื่องภาพยนตร์สั้น ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 
•  ภาพยนตร์สั้นความยาวไม่เกิน 5 นาทีในรูปแบบของ DVD มาตรฐานที่สามารถรับชมได้จากเครื่องเล่น DVD ทั่วไป
6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-949473 หรือ www.med.cmu.ac.th

กําหนดการ
1. ส่งใบสมัครพร้อมพล็อตเรื่องภาพยนตร์สั้นพร้อมด้วยชิ้นงานเสร็จสมบูรณ์ในรูปแบบของภาพยนตร์สั้น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2556 
2. ประกาศผลรางวัลทาง Website คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ www.med.cmu.ac.th และโทรศัพท์แจ้งโดยตรง ในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2556 

เงื่อนไขในการประกวด
1. โครงเรื่องภาพยนตร์สั้นที่นําเสนอต้องเป็นโครงเรื่องใหม่ และไม่เคยเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลใดมาก่อน
2. ผลงานที่ส่งเข้ามาประกวดทุกชิ้นเป็นลิขสิทธิ์ของมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนํามาเผยแพร่ออกอากาศทางสื่อต่าง ๆ เช่นสื่อ YouTube รวมถึงผลงานชนะเลิศจะได้นํามาเผยแพร่ในรายการถ่ายทอดสด “สวนดอกร้อยดวงใจ...ใส่ใจผู้พิการ” ในวันศุกร์ที่ 6กันยายน 2556 ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี
3. ผลการตัดส ินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัล
•  รางวัลการประกวดประเภทที่ 1 นักเรียน นิสิต / นักศึกษา
รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย จํานวน 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
•  รางวัลการประกวดประเภทที่ 2 บุคคลทั่วไป
รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ จานวน ํ 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย จํานวน 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
•  รางวัลการประกวดประเภทที่ 3 
รางวัล ”Popular View” จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

Total Prize Money: 
85,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
15 Jul 2013 10:00 to 15 Aug 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.