^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้น

ประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 3 เนื่องในงานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2558 หัวข้อ “ศิลปะกับชีวิต”

ประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 3 เนื่องในงานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2558 หัวข้อ “ศิลปะกับชีวิต”

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 3 เนื่องในงานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2558 หัวข้อ “ศิลปะกับชีวิต” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเหรียญศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

Deadline: 
Sat, 2015-06-13 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น "วัฒนธรรมสุขสันต์ มหัศจรรย์เมืองไทย เที่ยวได้ตลอดปี"

ประกวดภาพยนตร์สั้น "วัฒนธรรมสุขสันต์ มหัศจรรย์เมืองไทย เที่ยวได้ตลอดปี"

กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "วัฒนธรรมสุขสันต์ มหัศจรรย์เมืองไทย เที่ยวได้ตลอดปี" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 550,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร ขย

Deadline: 
Thu, 2014-12-25 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "Kogurebito" (คนอยู่ร่วมกับป่าไม้)

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "Kogurebito"

มหกรรมภาพยนตร์ Kogurebito ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "Kogurebito" (คนอยู่ร่วมกับป่าไม้) เพื่อร่วมประกวดในงานมหกรรมภาพยนตร์"โคกุเระบิโตะ" ครั้งที่ 2 (2014) ที่ประเทศญี่ปุ่น ชิงรางวัลมูลค่า 100,000 เยน

Deadline: 
Fri, 2014-10-31 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น เรื่อง “การลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”

ประกวดภาพยนตร์สั้น เรื่อง “การลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมต้น มัธยมปลาย อาชีวศึกษา และนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น (Clip VDO) เรื่อง “การลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” ชิงรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Sun, 2014-11-30 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “ยาเสพติด อย่าคิดลอง”

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “ยาเสพติด อย่าคิดลอง”

ภาควิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ร่วมกับ ชมรมภาพยนตร์ วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช., ปวส หรือระดับอุดมศึกษาไม่เกินชั้นปีที่ 2 ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นในหัวข้อ “ยาเสพติด อย่าคิดลอง” ชิงรางสัล

Deadline: 
Thu, 2014-11-20 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น การเสริมสร้างจิตสำนึกร่วมต้านทุจริตเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล หัวข้อ “คุณคือพลัง หยุดยั้งคอร์รัปชั่น”

ประกวดภาพยนตร์สั้น การเสริมสร้างจิตสำนึกร่วมต้านทุจริตเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล หัวข้อ “คุณคือพลัง หยุดยั้งคอร์รัปชั่น”

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต/นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น การเสริมสร้างจิตสำนึกร่วมต้านทุจริตเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล หัวข้อ “คุณคือพลัง หยุดยั้งคอร์รัปชั่น” ชิงรางวัลมูค่ารวมกว่า

Deadline: 
Fri, 2014-10-31 16:00

ประกวดภาพยนตร์ 90 วินาที "โครงการปลุกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดิน ๓"

ประกวดภาพยนตร์ "โครงการปลุกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดิน ๓" หัวข้อ "ขอบคุณประเทศไทย"

กองทัพบก ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์ 90 วินาที "โครงการปลุกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดิน ๓" หัวข้อ "ขอบคุณประเทศไทย" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Fri, 2014-10-31 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น “แหล่งการเรียนรู้ของฉัน”

ประกวดภาพยนตร์สั้น “แหล่งการเรียนรู้ของฉัน”

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ขอเชิญนักเรียนใระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น “แหล่งการเรียนรู้ของฉัน” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Fri, 2014-06-20 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น “สื่อสรรค์สร้าง สังคมสมานฉันท์” หัวข้อ “อภัย : วิถีไทยสู่สังคมสมานฉันท์”

ประกวดภาพยนตร์สั้น “สื่อสรรค์สร้าง สังคมสมานฉันท์” หัวข้อ “อภัย : วิถีไทยสู่สังคมสมานฉันท์”

สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ มูลนิธิหนังไทย (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป อายุระหว่าง 15 – 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น “สื่อสรร

Deadline: 
Fri, 2014-05-30 16:00

ประกวดหนังสั้น STOP Stealing Ideas หยุดขโมยความคิด (ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์)

ประกวดหนังสั้น STOP Stealing Ideas หยุดขโมยความคิด (ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์)

ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น STOP Stealing Ideas หยุดขโมยความคิด (ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์) ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ นอกจากนี้หนังที่ได

Deadline: 
Fri, 2014-06-20 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดภาพยนตร์สั้น

Members Online

There are currently 0 users online.