^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "ทักษะชีวิตวัยรุ่น (Life skills)"

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "ทักษะชีวิตวัยรุ่น (Life skills)"

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น (Clip VDO) เรื่อง ทักษะชีวิตวัยรุ่น (Life skills) ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาชุดสื่อเทคโนโลยี New Media ที่มีความเหมาะสมทันสมัย ใช้ได้สะดวก เข้าถึงได้ง่ายทุกเวลาและสถานที่สำหรับวัยรุ่น เช่น Clip VDO, หนังสั้น, Infographic ฯลฯ
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในด้านทักษะชีวิตในประเด็น เพศ ความรุนแรง สุรา/ยาเสพติด การพนันและติดเกมสำหรับวัยรุ่น

คุณสมบัติของผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวด
นิสิต/ นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย หรือเทียบเท่า ส่งเป็นทีม ไม่เกิน 5 คน

เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัคร 26 ธันวาคม 2557

หลักเกณฑ์การผลิตผลงานเข้าประกวด

 • รูปแบบผลงาน ภาพยนตร์สั้น (Clip VDO) ในรูปแบบภาพยนตร์ อะนิเมชั่น (Animation) หรือรูปแบบใดก็ได้ ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ ความยาวไม่เกิน 8 นาที
 • กลุ่มเป้าหมาย วัยรุ่นในระดับมัธยมศึกษา
 • ประเด็นในการสื่อสาร เนื้อหาสอดคล้องกับประเด็นดังนี้
  • กระตุ้นให้วัยรุ่นเข้าใจและลดปัญหาอารมณ์พฤติกรรม ได้แก่ ปัญหาเรื่องเพศและตั้งครรภ์ไม่พร้อม ปัญหาติดเกม การพนัน ปัญหาสุรา/ยาเสพติด และปัญหาความรุนแรง
  • กระตุ้นให้วัยรุ่นตระหนักถึงคุณค่าและความภาคภูมิใจในตนเอง และใช้ศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม

เกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด

 • เป็น DVD clip ทำเป็นไฟล์วิดีโอนามสกุล AVI/ MPEG/ MOV/ WMV ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 640×480 ความยาวไม่เกิน 8 นาที
 • ผลงานต้องผลิตขึ้นใหม่ ไม่เป็นการคัดลอก เลียนแบบ ตัดต่อ และไม่เคยนำไปเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท รวมทั้งอินเตอร์เน็ต
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
 • คลิปวิดีโอที่นำเข้าประกวดขอสงวนสิทธิ์นำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ (www.smartteen.net) สื่อสาธารณะ และสื่อการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ต่อสังคมได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนหรือขออนุญาตกับเจ้าของผลงาน
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด

การสมัครเข้าประกวด

 • ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ www.smartteen.net
 • เขียนเรียงความสั้น ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ “ทักษะชีวิต กับ การป้องกันปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น” โดยเน้นการนำเสนอแนวคิดหรือประเด็นสำคัญในการสื่อสารเพื่อกระตุ้นให้วัยรุ่น (ระดับมัธยมศึกษา) เห็นคุณค่าในตัวเองและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง (เพศ ความรุนแรง สุรา/ยาเสพติด เกม และการพนัน)
 • ส่งเรียงความและใบสมัคร พร้อมทั้งสำเนาบัตรนักศึกษา มาที่
  • กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 75/1 ถ.พระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  • E-mail: lifeskillsforteen@gmail.com
 • เปิดรับสมัครถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2557
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวดในเว็บไซต์ www.smartteen.net ภายในวันที่ 5 มกราคม 2558
 • ผู้เข้าประกวดที่ได้รับการคัดเลือก 10 ทีม จะได้มีโอกาสเข้าร่วม Workshop “ทักษะชีวิตวัยรุ่นและการป้องกันปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง” เพื่อเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพจิตและปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่นจากจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น นักจิตวิทยา พร้อมทั้งเข้าร่วมการเสวนาร่วมกับคุณอิทธิสุนทร วิชัยลักษณ์ ผู้กำกับชื่อดังจากภาพยนตร์เรื่อง โหมโรง  เกี่ยวกับแนวทางการผลิตสื่อสร้างสรรค์ให้เข้าถึงใจวัยรุ่น โดยรายละเอียดวันเวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป

เงินรางวัล

 • รางวัลที่ 1 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลที่ 2 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลที่ 3 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ติดตามสอบถาม

 • คุณพีรพัฒน์ (เก่ง) โทร. 02-2488999 ต่อ 71505 หรือ 083-8844767
 • E-mail: lifeskillsforteen@gmail.com
Total Prize Money: 
100,000 Baht
Deadline: 
14 Nov 2014 10:00 to 26 Dec 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.