^ Back to Top

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “กระหาย น้ํา”

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “กระหาย น้ํา”

การประปานครหลวง ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “กระหาย น้ํา” (Thirsty) ความยาว 5-15 นาที เนื่องในวันน้ำโลก 2558 ชิงทุนผลิตหนังสั้นทุนละ 50,000 บาท จำนวน 5 ทุน พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

หลักเกณฑ์เงื่อนไขและข้อตกลงในการรับพิจารณาผลงาน
1. เนื้อหาของภาพยนตร์สั้นต้องเกี่ยวข้องหรือมีแนวคิดเพื่อกระตุ้นความตระหนักในคุณค่าของน้ํา
2. ผู้เข้าประกวดต้องอธิบายถึงแนวคิดในการจัดทําเนื้อเรื่อง ภาพยนตร์สั้น ว่ามีแรงบันดาลใจอย่างไร
3. ผู้ที่ส่งผลงานเข้าร่วม ต้องทําการเขียนบทและผลิตเนื้อหาและรูปแบบของ ภาพยนตร์สั้น ด้วยตนเองโดยห้ามนําเอาผลงานของผู้อื่นเข้าประกวด
4. ผู้ที่ผ่านการพิจารณาและได้รับทุน ต้องผลิตภาพยนตร์สั้นตามบท และส่งผลงานภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์
5. การประปานครหลวง มีสิทธิ์นําผลงานที่เข้าร่วมโครงการไปเผยแพร่ที่ต่างๆ รวมถึงทําซ้ํา ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าจะในเอกสาร สื่อ หรือ สิ่งพิมพ์ทุกประเภท
6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด
7. การส่ง บทภาพยนตร์สั้น เข้าประกวด ให้ถือว่าผู้เข้าประกวดตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้างต้น
8. การประปานครหลวง ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมประกวดของ พนักงาน ลูกจ้าง ลูกจ้างสนับสนุนการปฏิบัติงานของการประปานครหลวง

ไฟล์เอกสารแนบที่ส่งมาด้วย ต้องประกอบด้วย
1. แนวคิด และแรงบันดาลใจ
2. เรื่องย่อ (ครึ่งหน้า A4)
3. รูปแบบหรือเทคนิคการนําเสนอ เช่น ภาพยนตร์บันเทิง ภาพยนตร์สารคดี หรือ อนิเมชั่น เป็นต้น
4. ข้อมูลอ้างอิงการนําเสนอ (Reference) เช่น ภาพวาด หนังที่ใกล้เคียง เพลงหรืออื่นๆที่ทําให้เห็นภาพจากบทชัดขึ้น
5. บทภาพยนตร์ (5-15 หน้า A4)

วิธีการส่งใบสมัคร
1. ทางอีเมล worldwaterday.thailand@gmail.com ระบุหัวเรื่อง “ส่งบทภาพยนตร์สั้นสัปดาห์วันน้ําโลก”
2. ด้วยตัวเอง ได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210

กำหนดระยะเวลา

  • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 16 มกรามคม 2558
  • ประกาศผลผู้ได้รับทุนทางโทรศัพท์ในวันที่ 23 มกราคม 2558
  • จัดฉายหนังสั้นที่น้องๆผลิตใน สัปดาห์วันน้ำโลก ของการประปานครหลวง ในเดือนมีนาคม 2558

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/pages/World-Water-Day-Thailand/1500950953518560?fref=photo

Deadline: 
16 Dec 2014 10:00 to 16 Jan 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.