^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้น

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “Living in Harmony : อยู่ร่วมในความต่าง”

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “Living in Harmony : อยู่ร่วมในความต่าง”

องค์การอนามัยโลก (WHO) ร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “Living in Harmony : อยู่ร่วมในความต่าง” ชิงเงินรางวัลพร้อมทุนสนับสนุนผลิตหนังสั้น

Deadline: 
Sun, 2015-05-31 16:00

ประกวดสื่อต้านโกงในรูปแบบภาพยนตร์สั้นหรือแอนิเมชัน ภายใต้แนวคิด “ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ”

ประกวดสื่อต้านโกงในรูปแบบภาพยนตร์สั้นหรือแอนิเมชัน ภายใต้แนวคิด “ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ”

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อต้านโกงในรูปแบบภาพยนตร์สั้นหรือแอนิเมชัน ภายใต้แนวคิด “ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติ

Deadline: 
Tue, 2015-06-30 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น "พลังหนังสั้น พลังเพื่อการเปลี่ยนแปลง ปี 3" หัวข้อ "สื่อไทยในยุคปัจจุบัน"

ประกวดภาพยนตร์สั้น "พลังหนังสั้น พลังเพื่อการเปลี่ยนแปลง ปี 3" หัวข้อ "สื่อไทยในยุคปัจจุบัน"

เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ขอเชิญนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงตอนปลาย ปวช และเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น "พลังหนังสั้น พลังเพื่อการเปลี่ยนแปลง ปี 3" หัวข้อ "สื่อไทยในยุคปัจจุบัน"  ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 30,000 บา

Deadline: 
Fri, 2015-05-29 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ หัวข้อ “Together”

ประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ หัวข้อ “Together”

สํานักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ มูลนิธิหนัง ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และเยาวชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ หัวข้อ “Together” ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่

Deadline: 
Tue, 2015-03-31 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น “attitude Short Film” หัวข้อ “ความหลากหลายทางเพศ”

ประกวดภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ “ความหลากหลายทางเพศ”

นิตยสาร attitude ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น “attitude Short Film” หัวข้อ “ความหลากหลายทางเพศ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

Deadline: 
Sun, 2015-05-10 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "คนค(ร)บ"

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "คนค(ร)บ"

สถานีโทรทัศน์รัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญนิสิต นักศึกาษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น ภายใต้หัวข้อ "คนค(ร)บ" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษ

Deadline: 
Fri, 2015-02-27 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "ทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ภูมิปัญญาบ้านฉันกับการต่อยอดสู่อาเซียน"

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "ทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ภูมิปัญญาบ้านฉันกับการต่อยอดสู่อาเซียน"

กรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดทางภาคเหนือ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น ภายใต้หัวข้อ "ทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ภูมิปัญญาบ้านฉันกับการต่อยอดสู่อาเซียน" ความยาว 10-15 นาที ชิงเงินรางวัลกว่า 60,000 บ

Deadline: 
Sun, 2015-01-18 16:00

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “บ้านเฮา”

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “บ้านเฮา”

เทศกาลหนังเมืองแคน Kaen International Film Festival ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “บ้านเฮา” เพื่อเข้าร่วประกวดในงานเทศกาลหนังเมืองแคน 2558 (the เทศกาลหนังเมืองแคน Kaen International Film Festival 2015) ที่จะมีขึ้นในวันที่

Deadline: 
Sun, 2015-01-11 16:00

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “กระหาย น้ํา”

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “กระหาย น้ํา”

การประปานครหลวง ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “กระหาย น้ํา” (Thirsty) ความยาว 5-15 นาที เนื่องในวันน้ำโลก 2558 ชิงทุนผลิตหนังสั้นทุนละ 50,000 บาท จำนวน 5 ทุน พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบ

Deadline: 
Fri, 2015-01-16 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดภาพยนตร์สั้น

Members Online

There are currently 0 users online.