^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้น

ประกวดสื่อรณรงค์ และภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “สติ”

ประกวดสื่อรณรงค์ และภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “สติ”

ภาควิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและเอนิเมชัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อรณรงค์ และภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “สติ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละ

Deadline: 
Mon, 2015-11-16 16:00

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “ชุมชนไทยกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “ชุมชนไทยกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

โครงการมหกรรมเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหนังสั้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้หัวข้อ “ชุมชนไทยกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”  ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 47,000

Deadline: 
Fri, 2015-09-04 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ “Short Science Film” หัวข้อ “Time Space Machine Monster”

ประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ “Short Science Film” หัวข้อ “Time Space Machine Monster”

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ “Short Science Film” ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าน่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ “Short Science Film” หัวข้อ “Time Space Machine Monster” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 360,000 บาท พร

Deadline: 
Tue, 2015-08-18 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้นกับโครงการ “ดรีมอีสาน : อนาคตภาคอีสานกับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม”

ประกวดภาพยนตร์สั้นกับโครงการ “ดรีมอีสาน : อนาคตภาคอีสานกับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม”

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม (ศนธ.ยธ.) ร่วมกับ มูลนิธิฟรีดริช เนามัน องค์กรส่งเสริมประชาธิปไตยที่ไม่แสวงกำไรจากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร

Deadline: 
Fri, 2015-08-07 16:00

ประกวดหนังสั้นและคลิปวิดีโอ หัวข้อ “คนไทยได้อะไรจากประชาคมอาเซียน”

ประกวดหนังสั้นและคลิปวิดีโอ หัวข้อ “คนไทยได้อะไรจากประชาคมอาเซียน”

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นและคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “คนไทยได้อะไรจากประชาคมอาเซียน” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,800,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Mon, 2015-08-31 16:00

ประกวดหนังสั้น ในงานเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 19 (the 19th Thai Short Film and Video Festival)

ประกวดหนังสั้น ในงานเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 19 (the 19th Thai Short Film and Video Festival)

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ร่วม กับ มูลนิธิหนังไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานหนังสั้นเข้าร่วมประกวดในงานเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 19 (the 19th Thai Short Film and Video Festival) เพื่อเข้าร่วมฉายประกวดในงานเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 19 (the 19th Thai

Deadline: 
Mon, 2015-06-15 16:00

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “Living in Harmony : อยู่ร่วมในความต่าง”

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “Living in Harmony : อยู่ร่วมในความต่าง”

องค์การอนามัยโลก (WHO) ร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “Living in Harmony : อยู่ร่วมในความต่าง” ชิงเงินรางวัลพร้อมทุนสนับสนุนผลิตหนังสั้น

Deadline: 
Sun, 2015-05-31 16:00

ประกวดสื่อต้านโกงในรูปแบบภาพยนตร์สั้นหรือแอนิเมชัน ภายใต้แนวคิด “ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ”

ประกวดสื่อต้านโกงในรูปแบบภาพยนตร์สั้นหรือแอนิเมชัน ภายใต้แนวคิด “ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ”

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อต้านโกงในรูปแบบภาพยนตร์สั้นหรือแอนิเมชัน ภายใต้แนวคิด “ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติ

Deadline: 
Tue, 2015-06-30 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น "พลังหนังสั้น พลังเพื่อการเปลี่ยนแปลง ปี 3" หัวข้อ "สื่อไทยในยุคปัจจุบัน"

ประกวดภาพยนตร์สั้น "พลังหนังสั้น พลังเพื่อการเปลี่ยนแปลง ปี 3" หัวข้อ "สื่อไทยในยุคปัจจุบัน"

เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ขอเชิญนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงตอนปลาย ปวช และเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น "พลังหนังสั้น พลังเพื่อการเปลี่ยนแปลง ปี 3" หัวข้อ "สื่อไทยในยุคปัจจุบัน"  ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 30,000 บา

Deadline: 
Fri, 2015-05-29 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ หัวข้อ “Together”

ประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ หัวข้อ “Together”

สํานักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ มูลนิธิหนัง ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และเยาวชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ หัวข้อ “Together” ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่

Deadline: 
Tue, 2015-03-31 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดภาพยนตร์สั้น

Members Online

There are currently 0 users online.