^ Back to Top

ประกวดสื่อหนังสั้น ปี 2558 “ภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม”

ประกวดสื่อหนังสั้น ปี 2558 “ภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม”

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อหนังสั้น ปี 2558 “ภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม” ร่วมสะท้อนและเผยแพร่เรื่องราวดีๆ ของสตรีให้มีกำลังและเป็นพลังในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

วัตถุประสงค์
กระตุ้นให้สังคมได้รับทราบและตระหนักถึงบทบาทสตรีที่มีต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ เผยแพร่ผลงานของสตรีสู่สังคมและสาธารณชนในรูปแบบการสื่อสารที่น่าสนใจ

กติกาและเกณฑ์การประกวด

 • รับสมัครผู้เข้าประกวดประเภทประชาชนทั่วไป และนักเรียน นักศึกษา
 • ส่งผลงานหนังสั้น DVD ภาษาไทย ความยาวไม่เกิน 7 นาที รูปแบบไฟล์ .Mov หรือ .mp4 ภายใต้แนวคิด “แบบอย่างความดีของสตรี ที่มีต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
 • ตั้งชื่อเรื่องให้สอดคล้องกับหัวข้อและเนื้อหา
 • ผู้ส่งผลงานเป็นผู้จัดเตรียมและดำเนินการผลิตและรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูลโดยไม่ละเมิดต่อกฎหมาย
 • ผลงานที่ส่งจะต้องไม่ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณชนใดมาก่อน พร้อมได้รับการยินยอมให้เผยแพร่จากคนต้นเรื่องแล้ว
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
 • หนังสั้นที่ส่งประกวดทั้งหมด โครงการฯ จะไม่ส่งคืนผลงาน และขอใช้สิทธิ์ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานดังกล่าว

ทั้งนี้ โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสารแนบการสมัคร
1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ผู้ประสานงาน/หัวหน้าทีม)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรอื่นๆ ที่ราชการออกให้ บัตรประจำตัวนักศึกษา (กรณีสมัครประเภทนักเรียน นักศึกษา) จำนวน 1 ชุด/คน
3. ผลงานหนังสั้น DVD ภาษาไทย ความยาวไม่เกิน 7 นาที รูปแบบไฟล์ .Mov หรือ .mp4

การประกวดและประกาศผล

 • เปิดรับสมัครผลงาน 1 กรกฎาคม-31 ตุลาคม 2558
 • คัดเลือกผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 15 พฤศจิกายน 2558
 • ประกาศผลและมอบรางวัล ธันวาคม 2558

คณะกรรมการตัดสินรางวัลหนังสั้น
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านกระบวนการมีส่วนร่วม ด้านการพัฒนาบทบาทสตรีและสถาบันครอบครัว ด้านภาพยนตร์และวิดีทัศน์ และด้านงานสื่อสารมวลชน

 • คุณนิศากร โฆษิตรัตน์ คณะกรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 • คุณเกษมศรี หอมชื่น ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ดร.ฉลองรัฐ เฌอมาลย์ชลมารค รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • คุณธนาภรณ์ พรมสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • คุณบุญทิวา ด่านศมสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • คุณจิตติมา บ้านสร้าง ผู้ชำนาญการอาวุโสงานแผนข่าวและยุทธศาสตร์ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
 • คุณวิลาวรรณ น้อยภา เจ้าหน้าที่แผนงานอาวุโส สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

เกณฑ์ตัดสิน 100 คะแนน

 • 40 คะแนน : เนื้อหา : สามารถสื่อสารเนื้อหาได้ชัดเจน ตรงประเด็น กระตุ้นหรือโน้มน้าวผ่านผลงานได้ดี
 • 30 คะแนน : การนำเสนอ : มีความสดใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความน่าสนใจ และน่าติดตาม
 • 30 คะแนน : คุณภาพการผลิต : มีสุนทรียภาพความสวยงาม สมบูรณ์ ความกลมกลืนของงานเสียงและภาพ

รางวัลประเภทประชาชนทั่วไปและประเภทนักเรียน นักศึกษา

 • ชนะเลิศ : จำนวน 70,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 : จำนวน 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 : จำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
 • เผยแพร่ผลงาน : ในช่องทางสื่อที่หลากหลาย
 • เกียรติบัตร : สำหรับผู้ส่งผลงานเข้ารอบ

การส่งผลงาน
ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทางไปรษณีย์ โครงการภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม
16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
และด้วยตนเองที่สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

สอบถามข้อมูล
โครงการภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม
โทร. 0 2503 3333 ต่อ 233 หรือ 080 043 3188
อีเมล์ : puangpaka@tei.or.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณหนุ่ม สมพร

Total Prize Money: 
200,000 Baht
Deadline: 
08 Sep 2015 10:00 to 31 Oct 2015 16:00

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod