^ Back to Top

ประกวด "Thailand Sustainable Tourism Awards 2015"

ประกวด "Thailand Sustainable Tourism Awards 2015"

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลคนดีชุมชนที่สนับสนุนการท่องเที่ยว, การประกวดรางวัลผู้สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการประกวดภาพยนต์สั้นรางวัลสนับสนุนคนรุ่นใหม่ ภายใต้โครงการ Thailand Sustainable Tourism Awards 2015 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดการขยายผลด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
2. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรับรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในประเทศไทย
3. เพื่อให้กำลังใจผู้ดำเนินงาน ผู้สนับสนุน ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
4. เพื่อเผยแพร่แนวความคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง
5. เพื่อสร้างกระแสการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศไทย
6. เพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีให้กับองค์กร ในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ประเภทการประกวด
1. ประกวดรางวัลผู้สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (สื่อมวลชน)

 • สำหรับสื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป
 • สมัครตั้งแต่วันนี้ - 15 พฤศจิกายน 2558

2. ประกวดรางวัลคนดีชุมชนที่สนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

 • สำหรับบุคลทั่วไปในพื้นที่ดำเนินงานของ อพท. ที่มีความเสียสละ ความทุ่มเท ในการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน
 • สมัครตั้งแต่วันนี้ - 15 พฤศจิกายน 2558

3. ประกวดภาพยนตร์สั้นรางวัลสนับสนุนคนรุ่นใหม่ (เยาวชน)

 • สำหรับนิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา (แข่งขันเป็นทีม ทีมละ 3 คน)
 • สมัครตั้งแต่วันนี้ - 23 ตุลาคม 2558

ช่องทางการรับสมัคร

 • Website อพท. http://www.dasta.or.th/
 • www.facebook.com/TSTAAWARDS2015

สถานที่ส่งใบสมัครและผลงาน

 • ผ่านระบบ E-mail : tstaawards2015@gmail.com
 • ผ่านระบบไปรษณีย์ ส่งถึง
  • โครงการ “ประกวดสื่อผู้สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (สื่อมวลชน) Thailand Sustainable Tourism Awards 2015”
  • โครงการ “ประกวดรางวัลคนดีชุมชนที่สนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน Thailand Sustainable Tourism Awards 2015”
  • โครงการ “ประกวดภาพยนตร์สั้น Thailand Sustainable Tourism Awards 2015”
   สำนักสื่อสารองค์กร องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
   118/1 อาคารทิปโก้ ชั้น 31 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

สอบถามรายละเอียด
โทรศัพท์ 0 2357 3580 ต่อ 402-404
www.facebook.com/TSTAAWARDS2015

Deadline: 
12 Oct 2015 10:00 to 15 Nov 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.