^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้น Short Film of Parliament 2016 หัวข้อ “ขอ-รับ-ท่าน”

ประกวดภาพยนตร์สั้น Short Film of Parliament 2016 หัวข้อ “ขอ-รับ-ท่าน”

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น Short Film of Parliament 2016 หัวข้อ “ขอ-รับ-ท่าน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๑๓๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติ
๑. สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน ๓ คน เป็นนิสิต นักศึกษาและเยาวชน อายุ ๑๘ - ๒๕ ปี  โดยกรณีที่เป็นนิสิต นักศึกษาและกรณีที่บัตรนักศึกษาชำรุดหรือสูญหาย  จะต้องมีหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สังกัดอยู่แนบมาด้วย (เมื่อส่งใบสมัครแล้ว สมาชิกในทีมไม่สามารถแก้ไขหรือขอเปลี่ยนรายชื่อผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)
๒. มีที่ปรึกษาหรือผู้ดูแลทีมได้อีก ๑ คน สถาบันการศึกษาสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้มากกว่า ๑ ทีม

ผลงาน
เนื้อหาของภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ "ขอ-รับ-ท่าน" จะต้องเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ตระหนักและเห็นคุณค่าของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยอาศัยจุดร่วมความแตกต่างทางความคิดผ่านภาพยนตร์สั้น

วิธีการ วันและสถานที่ส่งผลงาน
๑. ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.tvparliament.net/shortfilm และ www.facebook.com/shortfilmofparliament โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
๒. ให้ส่งชื่อเรื่อง, โครงเรื่องของภาพยนตร์สั้น, แรงบันดาลใจ และ Reference (ถ้ามี) ในรูปแบบของเอกสาร ขนาด A4 (กรณีที่พิมพ์ส่ง ขนาดตัวอักษร ๑๖ พ้อยน์ Cordia New ระยะขอบกระดาษ ด้านซ้ายและด้านขวา ๒.๕๐ เซนติเมตร) พร้อมใบสมัครและหลักฐานการสมัครของทุกคนที่ร่วมทีมงาน ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยสามารถส่งผลงานและใบสมัครได้ตามช่องทาง ดังนี้    

 • ส่งด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ (จันทร์–ศุกร์) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐–๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ได้ที่
  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  กลุ่มงานผลิตรายการโทรทัศน์ สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
  ชั้น ๒ อาคารกษาปณ์ ถนนประดิพัทธ์ (ระหว่างซอย ๔ กับ ซอย ๖)  
  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
  โทรศัพท์ ๐๒ ๒๔๔ ๒๓๐๒ 
 • ส่งทางไปรษณีย์ โดยให้วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดภาพยนตร์สั้น สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา” ตามที่อยู่ข้างต้น โดยจะพิจารณาจากตราประทับไปรษณีย์ของวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เท่านั้น  ทั้งนี้ ทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือการชำรุดเสียหายที่เกิด จากการขนส่งพัสดุไปรษณีย์

๓. ผู้ส่งผลงาน สามารถส่งผลงานได้ทีมละ ๑ เรื่อง เท่านั้น
๔. ประกาศผลรอบแรก ทีมที่ผ่านเข้ารอบ ๒๐ ทีมสุดท้าย  ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙  ผ่านช่องทาง ดังนี้

 • หมายเลขโทรศัพท์ของหัวหน้าทีมแต่ละทีม
 • เวบไซต์  www.tvparliament.net , www.radioparliament.net
 • แฟนเพจโครงการประกวดฯ  www.facebook.com/shortfilmofparliament

๕. ทีมที่ผ่านเข้ารอบ ๒๐ ทีมสุดท้าย จะต้องส่งตัวแทนของทีม จำนวน ๒ คน (จากรายชื่อที่ส่งเข้าร่วมสมัครกับโครงการเท่านั้น) เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาและอภิปรายกระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้นอย่างมืออาชีพที่สถาบันวิชาการทีโอที (TOT Academy)  บริษัททีโอทีจำกัด (มหาชน)  ถนนงามวงศ์วาน  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ ๒๓-๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม ซึ่งทีมที่ส่งตัวแทนเข้าร่วมอบรมเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในรอบชิงชนะเลิศได้
๖. ในกรณีที่ทีมใดทีมหนึ่งไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ ทางโครงการจะให้ทีมที่มีคะแนนลำดับถัดไปผ่านเข้ารอบแทน
๗. การส่งผลงานรอบชิงชนะเลิศ  ให้นำโครงเรื่องที่ผ่านเข้ารอบของแต่ละทีมไปผลิตเป็นภาพยนตร์สั้น ภายใต้หัวข้อ "ขอ-รับ-ท่าน"  โดยมีความยาวของภาพยนตร์สั้นไม่เกิน ๑๕.๐๐ นาที และต้องไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ นาที ซึ่งรวม Title และ End Credit แล้ว  พร้อมจัดทำคำบรรยายภาษาไทยประกอบ (Subtitle) ตัวอักษร DilleniaUPC  ขนาดตัวอักษร ๓๐ พ้อยน์ 
ส่งผลงานภาพยนตร์สั้น (รอบสุดท้าย)

 • ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยพิจารณาจากตราประทับไปรษณีย์ของวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เท่านั้น
 • รูปแบบของไฟล์ Mpeg-4  ขนาด 1280x720, 25fps ขึ้นไปเท่านั้น โดยบันทึกไฟล์ (Data) ลงแผ่น DVD มาตรฐาน DVD-5 หรือ DVD-9 ที่สามารถเปิดชมจากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ จำนวน ๓ แผ่น บรรจุลงกล่อง DVD พร้อมออกแบบปก  
 • จัดทำ Teaser ตัวอย่างของภาพยนตร์สั้นที่ส่งเข้าประกวดความยาวไม่เกิน ๑.๐๐ นาที

๗. ส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์

 • ส่งด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ (จันทร์–ศุกร์) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐–๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ได้ที่
  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กลุ่มงานผลิตรายการโทรทัศน์ สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
  ชั้น ๒ อาคารกษาปณ์ ถนนประดิพัทธ์ (ระหว่างซอย ๔ กับ ซอย ๖)  
  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
  โทรศัพท์ ๐๒ ๒๔๔ ๒๓๐๒ 
 • ส่งทางไปรษณีย์  โดยให้วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดภาพยนตร์สั้น (รอบชิงชนะเลิศ) สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา” ตามที่อยู่ข้างต้น  ทั้งนี้ทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือการชำรุดเสียหายที่เกิดจากการขนส่งพัสดุไปรษณีย์

๘. ในการผลิตภาพยนตร์สั้น ทีมผู้ส่งผลงานภาพยนตร์สั้นเข้าประกวดต้องเตรียมอุปกรณ์และดำเนินการผลิตภาพยนตร์สั้นเองทั้งหมด โดยไม่จำกัดเทคนิควิธีการถ่ายทำหรือรูปแบบในการนำเสนอ

เงื่อนไขอื่นๆ
๑. ประกาศผลทีมที่ชนะเลิศและมอบรางวัล  ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๕ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เวลา ๑๔.๐๐ น.
๒. ผลงานภาพยนตร์สั้นที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจะนำไปจัดฉายเผยแพร่สู่สาธารณะ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๕ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐–๑๘.๐๐ น.
๓.  ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่พาดพิงหรือหมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตลอดจนบุคลากรหรือองค์กรใด อันจะทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
๔. ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๕.  ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูลภาพยนตร์ ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอซอฟต์แวร์หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาและมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
๖. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ด้วยตัวผู้ส่งผลงานเอง ต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดในเวทีอื่นๆ และเป็นผลงานที่เคยเผยแพร่ต่อสาธารณะชนในรูปแบบสื่อการสอน CD/DVD เว็บไซต์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และอื่นๆ หากนำภาพหรือเนื้อหาบางส่วนมาร่วมประกวดอีกและคณะกรรมการสืบทราบจะถูกตัดสิทธิ์จากรางวัลและเรียกคืนรางวัลทันที
๗. การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินถือว่าเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์มิได้ และผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดต้องยอมรับการพิจารณาและคําวิจารณ์ของคณะกรรมการเกี่ยวกับการแสดงผลงาน หรือการเผยแพร่ผลงานที่ส่งประกวดโดยสงบและจะไม่แสดงความเห็น วิพากษ์ วิจารณ์อันเกี่ยวกับการพิจารณาและคําวิจารณ์ดังกล่าว ที่เป็นเหตุให้คณะกรรมการ และ/หรือผู้จัดโครงการ  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชื่อเสียง
๘. ผู้เป็นคณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าทางใดไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
๙. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่าผู้เข้าร่วมประกวดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและกติกา
๑๐. ข้อมูลของผู้สมัครที่กรอกในใบสมัคร รวมถึงถ้อยคําที่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้จัดโครงการเพื่อสมัครครั้งนี้ เป็นความจริงทุกประการ หากภายหลังผู้จัดโครงการ และ/หรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทราบว่าข้อความหรือถ้อยคําส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดเป็นความเท็จ ทีมของผู้สมัครในการประกวดครั้งนี้จะถือเป็นโมฆะ

หมายเหตุ

 • กรุณาทดสอบแผ่น DVD ทุกแผ่น ก่อนส่งผลงานเข้าร่วมประกวด หาก DVD ที่ส่งเข้าประกวดไม่สามารถเปิดรับชมได้ ผลงานของท่านจะถูกตัดสิทธิ์การเข้ารับพิจารณาการประกวดทันที
 • สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนแผ่น DVD ที่ส่งเข้าร่วมประกวดคัดเลือกและตัดสินผลงานในทุกกรณี

รางวัลสำหรับการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เป็นทุนการศึกษา จำนวน ๕๐,๐๐๐.- บาท ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร จากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ เป็นทุนการศึกษา จำนวน ๓๐,๐๐๐.- บาท ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร จากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒  เป็นทุนการศึกษา จำนวน ๒๐,๐๐๐- บาท ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร จากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 • รางวัล Popular Film  จำนวน ๑๕,๐๐๐- บาท ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร จากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (นับคะแนนจากผลโหวตบนหน้าแฟนเพจโครงการประกวดฯ www.facebook.com/Shortfilmofparliament  ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงเที่ยงคืน ของวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เท่านั้น)
 • รางวัลชมเชย เป็นทุนการศึกษาจำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท ๒ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร จากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

กำหนดโครงการ

 • แถลงข่าวเปิดโครงการ การประกวดภาพยนตร์สั้น วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙  ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๕ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.
 • เปิดรับสมัครและส่งโครงเรื่อง ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยยึดวันประทับตราไปรษณีย์
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบ ๒๐ ทีม สุดท้าย วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
 • ส่งตัวแทน ๒ คน เข้าร่วมอบรม (จากรายชื่อที่ส่งเข้าร่วมสมัครกับโครงการเท่านั้น) วันที่ ๒๓-๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙  ที่สถาบันวิชาการทีโอที (TOT Academy) บริษัททีโอทีจำกัด (มหาชน) ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม)
 • ส่งผลงานภาพยนตร์สั้น (รอบสุดท้าย)  ในรูปแบบของ DVD (ไฟล์ Data) ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 • ประกาศผล/มอบรางวัล  และจัดฉายภาพยนตร์สั้นที่ได้รับรางวัล  ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๕ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น.

ติดต่อสอบถาม

 • กลุ่มงานผลิตรายการโทรทัศน์ ๐๒ ๒๔๔ ๒๓๐๒, ๐๒ ๒๔๔ ๒๒๙๖ ในเวลาราชการ ๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
 • parliamentfilm@yahoo.com
 • www.facebook.com/shortfilmofparliament

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณณัฐพล สงวนทรัพยฺ์ 

Total Prize Money: 
135,000 Baht
Deadline: 
27 Jan 2016 09:00 to 26 Feb 2016 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.