^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้น เรื่อง “เยาวชนบนเส้นทางการพัฒนาการเมืองคุณภาพ”

ประกวดภาพยนตร์สั้น เยาวชนบนเส้นทางการพัฒนาการเมืองคุณภาพ

สภาพัฒนาการเมือง เชิญชวน นิสิต นักศึกษา ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “เยาวชนบนเส้นทางการพัฒนาการเมืองคุณภาพ” เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาท หน้าที่ และการดำเนินงาน ของสภาพัฒนาการเมือง (สพม.)  ในอันที่จะพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วมสร้างความเข้มแข็งทางการเมือง เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน เข้ามามีบทบาท และส่วนร่วมนำเสนอแนวทางในการพัฒนาการเมืองคุณภาพผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น

คุณสมบัติผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวด
เป็น นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา โดยมีใบรับรองจากสถานศึกษา

กติกาการประกวด      
๑.  ผลิตภาพยนตร์สั้นในหัวข้อ “เยาวชนบนเส้นทางการพัฒนาการเมืองคุณภาพ” โดยเนื้อหาชี้ให้เห็นว่าสภาพัฒนาการเมืองเปิดโอกาสให้เยาวชน และประชาชนจากทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งทางการเมือง อันจะส่งผลในทางสร้างสรรค์ให้เกิดการเมืองคุณภาพ และทางด้านเยาวชนเองก็ตระหนักถึงหน้าที่ที่มีต่อประเทศชาติ จึงพร้อมให้ความร่วมมือกับประชาชนในภาคส่วนต่างๆ ในอันที่จะทำให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตระหนักถึงความรับผิดชอบของพวกเขาที่ต้องตั้งตนอยู่บนฐานแห่งคุณธรรม และจริยธรรม 
๒.  ในการการผลิตภาพยนตร์ทีมผู้ส่งภาพยนตร์สั้นเข้าประกวด ต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์และดำเนินการผลิตเองทั้งหมด
๓.  ชื่อเรื่องของภาพยนตร์ที่จัดสร้างกำหนดได้เองตามความเหมาะสม
๔.  ต้องใส่ LOGO ของผู้จัดทำ ไว้ตอนท้ายภาพยนตร์สั้น (ห้ามใช้ภาพ อุปกรณ์ประกอบฉาก หรือเพลงที่มีลิขสิทธิ์)
๕.  ไม่จำกัดจำนวนผู้ร่วมงานในทีม 
๖.  การส่งผลงานเข้าประกวด ส่งได้ทีมละ ๑ ผลงาน ให้ดำเนินการด้วยตนเอง โดยส่งผลงานพร้อมใบสมัคร สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต นักศึกษา หรือบัตรประชาชน และประวัติส่วนตัวโดยย่อของผู้อยู่ในทีมงานทุกคน ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ จะพิจารณาจากตราประทับไปรษณีย์ภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ทั้งนี้ สภาพัฒนาการเมืองจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือการชำรุดเสียหายที่เกิดจากการขนส่งพัสดุไปรษณีย์
๗.  ผู้ส่งผลงานจะต้องออกแบบ Poster ขนาด A3 (๑๑.๗ x ๑๖.๕ นิ้ว) สำหรับประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์สั้นของตนเอง
๘.  ผู้ส่งผลงาน ทำผลงานภาพยนตร์สั้นใน รูปแบบ DVD ฉบับเต็ม ความยาวไม่เกิน ๑๐ นาที ไม่น้อยกว่า    ๘ นาที และให้ทำ Teaser (การนำภาพ ของเรื่องมาร้อยเรียงต่อกัน หรืออาจจะสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อทำ Teaser โดยเฉพาะก็ได้ เพื่อแสดงให้รู้ว่าเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไร และกระตุ้นให้เกิดความต้องการชมทั้งเรื่อง) ที่สามารถเผยแพร่ได้ทั้งทางโทรทัศน์สาธารณะ และในโรงภาพยนตร์
๙.  ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด เป็นลิขสิทธิ์ของสภาพัฒนาการเมือง
๑๐. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
๑๑. ไม่อนุญาตให้นำผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในเวทีอื่นๆ หรือผลงานที่เคยนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะชนในรูปแบบสื่อการสอน CD / DVD / เว็บไซต์ / สื่อวิทยุ / สื่อโทรทัศน์ เข้าร่วมประกวดอีก หากคณะกรรมการสืบทราบ จะถูกตัดสิทธิ์จากรางวัลทันที และจะเรียกรางวัลคืน
๑๒. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
๑๓. ผู้เป็นคณะกรรมการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าทางใด ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด 

ขั้นตอนการประกวด
๑. จัดแถลงข่าวการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับอุดมศึกษา เรื่อง “เยาวชนบนเส้นทางการพัฒนาการเมืองคุณภาพ” ในวันพุธ ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ สภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคาร บี ชั้น ๔ (ทิศเหนือ) เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร
๒. ประกาศรับสมัคร โดยให้โหลดใบสมัคร และข้อมูลเกี่ยวกับสภาพัฒนาการเมือง ตลอดจนข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องได้ทางเว็บไซต์ สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง (w.w.w.pdc.go.th) และ โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่ วันแถลงข่าว เป็นต้นไป
๓. ปิดรับผลงาน วันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
๔. คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงาน วันจันทร์ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
๕. ประกาศผลการประกวดวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ทางเว็บไซต์ สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง  (w.w.w.pdc.go.th) 
๖. รับรางวัล วันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ สำหรับเวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

รางวัลการประกวด จำนวน ๖ รางวัล  ดังนี้
• รางวัลที่ ๑  จำนวน ๑ รางวัล เงินสด ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตรสภาพัฒนาการเมือง
• รางวัลที่ ๒  จำนวน ๑ รางวัล เงินสด ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตรสภาพัฒนาการเมือง
• รางวัลที่ ๓  จำนวน ๑ รางวัล เงินสด ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตรสภาพัฒนาการเมือง
• รางวัลชมเชย จำนวน ๓ รางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรสภาพัฒนาการเมือง
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกคน จะได้รับเกียรติบัตรสภาพัฒนาการเมือง

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 
• สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์เฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
อาคารบี ชั้น ๔ (ทิศเหนือ) เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐  
• ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๒๑๔๑ ๙๗๐๐    
• เว็บไซต์ w.w.w.pdc.go.th

Total Prize Money: 
130,000 Baht
Deadline: 
27 Jun 2013 10:00 to 25 Nov 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.