^ Back to Top

ภาพยนตร์สั้น

ประกวดหนังสั้น "ทำดีเพื่อสังคมที่ดี" Season#2 หัวข้อ “บุหรี่สูบชีวิต”

ประกวดหนังสั้น "ทำดีเพื่อสังคมที่ดี" Season#2

สถานีวิทยุโทรทัศน์ OK Life ASEAN ร่วมกับรายการ หนังสั้นHD ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุไม่เกิน 24 ปี ร่วมประกวดภาพยนตร์สั้น 7 – 10 นาที ในโครงการ “ทำดีเพื่อสังคมที่

Deadline: 
Wed, 2014-04-30 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น เรื่อง “เยาวชนบนเส้นทางการพัฒนาการเมืองคุณภาพ”

ประกวดภาพยนตร์สั้น เยาวชนบนเส้นทางการพัฒนาการเมืองคุณภาพ

สภาพัฒนาการเมือง เชิญชวน นิสิต นักศึกษา ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “เยาวชนบนเส้นทางการพัฒนาการเมืองคุณภาพ” เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาท หน้าที่ และการดำเนินงาน ของสภาพัฒนาการเมือง (สพม.)  ในอันที่จะพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป

Deadline: 
Mon, 2013-11-25 16:00

โครงการประกวด ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “บัณฑิตไทยไม่โกง”

ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีทุกสถาบัน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด โครงการประกวด ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล "บัณฑิตไทยไม่โกง"

Deadline: 
Wed, 2013-07-31 16:00

อบรม โครงการ "BU Film Camp"

BU Film Camp

สำหรับน้องๆ ม.ปลายในช่วงปิดเทอม มีโครงการดีดีมาแนะนำ นั่นคือ “BU FILM CAMP” เป็นการจัดอบรมเชิงวิชาชีพ ในการผลิตภาพยนตร์สั้น ระยะเวลา 3 วันวันที่ 25 – 27 เมษายน 2556 ณ ตึก center for cinematic and digital arts มหาวิทยาลัยกรุงเทพ น้องจากน้องๆจะได้คว

Seminar date: 
Thursday, 2013, April 25 - 10:00 to 16:00
Subscribe to RSS - ภาพยนตร์สั้น

Members Online

There are currently 0 users online.