^ Back to Top

ประกวดหนังสั้น "ทำดีเพื่อสังคมที่ดี" Season#2 หัวข้อ “บุหรี่สูบชีวิต”

ประกวดหนังสั้น "ทำดีเพื่อสังคมที่ดี" Season#2

สถานีวิทยุโทรทัศน์ OK Life ASEAN ร่วมกับรายการ หนังสั้นHD ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุไม่เกิน 24 ปี ร่วมประกวดภาพยนตร์สั้น 7 – 10 นาที ในโครงการ “ทำดีเพื่อสังคมที่ดี” รณรงค์ให้วัยรุ่นไทยเท่ได้โดยไม่ต้องสูบ ในหัวข้อ "บุหรี่สูบชีวิต" เพื่อรณรงค์ให้วัยรุ่นไทยตระหนักถึงโทษของบุหรี่ ที่มีผลต่อตนเองและผู้อื่น เสนอในรูปแบบของภาพยนตร์สั้นหรือสารคดี ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท พร้อมโล่ และใบประกาศเกียริติคุณ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ต้องมีสภาพเป็นนักเรียน นักศึกษา อายุไม่เกิน 24 ปี
 2. สมัครเข้าร่วมเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน โดยสมาชิกต้องอยู่สถาบันเดียวกัน
 3. ผู้สมัครสามารถเป็นสมาชิกได้เพียง 1 ทีม และ แต่ละทีมสามารถส่งผลงานได้  1 ผลงานเท่านั้น

รางวัล  

 • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่ และ ใบประกาศเกียริติคุณ
 • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ และ ใบประกาศเกียริติคุณ
 • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่ และ ใบประกาศเกียริติคุณ

วิธีการสมัคร
1. Download ใบสมัครผ่านทาง  http://www.facebook.com/NangSanHD 
2. ส่งใบสมัครและโครงเรื่อง มาที่ nangsanhd@gmail.com  หรือ รายการหนังสั้นHD  ชั้น 4  52/385 ม.7 ต.หลักหก อ.เมือง จังหวัด ปทุมธานี  12000    

ขั้นตอนการส่งผลงาน

 1. แต่ละทีมส่งใบสมัครพร้อมโครงเรื่องความยาวไม่เกิน  2 หน้ากระดาษ A4 โดยใช้ Font Angsana New 16 ภายใต้หัวข้อ “บุหรี่สูบชีวิต” เปิดรับโครงเรื่องถึง 30 เมษายน 2557 โดยเนื้อหาจะเป็นเรื่องใดก็ได้ที่แสดงให้เห็นถึงโทษของบุหรี่ที่มีผลต่อตนเอง และผู้อื่น โดยสามารถใช้ Symbolic ในการนำเสนอได้ และเนื้อหาจะต้องไม่ขัดกับ กฎหมาย วฒันธรรม และสถาบนัพระมหากษตัริย์อันดีงามของประเทศ
 2. ผู้เข้าประกวดสามารถตั้งชื่อเรื่องตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับหัวข้อ (Theme) และเนื้อหา
 3. ประกาศผู้ผ่านเข้ารอบแรก 20 ทีม ผ่านทาง http://www.facebook.com/NangSanHD ในวันที่ 4พฤษภาคม 2557  โดยทีมที่เข้ารอบทั้ง 20 ทีม จะได้รับเงินสนับสนุนในการถ่ายทำ ทีมละ 3,000บาท โดยแต่ละทีมจะต้องทา การเซ็นสัญญากับทางสถานี 
 4. ทีมที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องเข้ารับการอบรม ในวันที่  10 พฤษภาคม 2557
 5. การผลิตภาพยนตร์สั้นนั้น สามารถมีฉากการสูบบุหรี่ได้ไม่เกิน 2 ฉาก โดยต้องทำการเซ้นเซอร์หรือปกปิดการสูบบุหรี่ไม่ให้โจ่งแจ้งเกินความจำเป็น
 6. ไม่จำกัดเทคนิคการถ่ายทำ  และ รูปแบบ
 7. ไม่จำกัดจำนวนผู้ร่วมงาน (เน้นความสมบูรณ์แบบมากที่สุด)
 8. ส่งผลงานภายในวันที่ 25 มิถุนายน  2557 ในรูปแบบไฟล์ AVI, MPEG2, MP4 อย่างใดอย่างหนึ่ง อัตรา 16 : 9 ขนาด 1280x720 pixel ขึ้นไป ลงแผ่น DVD (Data)  ส่งมาที่รายการหนังสั้นHD ชั้น 4  52/385 ม.7 ต.หลักหก อ.เมือง จังหวัด ปทุมธานี  12000  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 080-977-8549 คุณกี้ (Ky)
 9. ประกาศรางวัลการตัดสิน ในวันที่  12 กรกฎาคม  2557 
 10. ผลงานทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของโครงการฯ
 11. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิด กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และต้องมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มา อย่างชัดเจน
 12. ไม่อนุญาตให้นำ ผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในเวทีอื่นๆ หรือผลงานที่ เคยนำ ไปเผยแพร่ต่อสาธารณะชน ในรูปแบบสื่อการสอน CD / DVD / เว็บไซต์ / สื่อวิทยุ / สื่อโทรทัศน์เข้าร่วมประกวดอีก หากคณะกรรมการสืบทราบ จะถูกตัดสิทธิ์จาก รางวัลทันทีหรือเรียกคืน
 13. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 14. ผู้เป็นคณะกรรมการ และผู้มีส่วนร่วมในโครงการ ไม่มีสิทธิ์ในการส่งผลการเข้า ประกวด และรับรางวัล

เอกสารประกอบการสมัครเพื่อส่งผลงาน

 • ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย
 • สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิตนักศึกษา หรือ บัตรประชาชน

กำหนดการโครงการ

 • เปิดรับโครงเรื่องถึง 30 เมษายน 2557 (ยึดวันประทับตรา EMS ไปรษณีย์เป็นหลัก)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมในวันที่ 4 พฤษภาคม 2557
 • เข้าร่วมอบรมในวันที่ 10 พฤษภาคม 2557 พร้อมรับเงินสนับสนุน
 • ส่งผลงานในรูปแบบ DVD (Data) 25 มิถุนายน  2557
 • ประกาศผลและมอบรางวลั ในวันที่ 12 กรกฎาคม  2557
 • ออกอากาศทางช่อง OK Life ASEAN ในเดือน กรกฏาคม 2557

เกณฑ์การตัดสินผลงาน 

 • ดุลยพินิจจากคณะกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน 
  • เนื้อหาที่น่าสนใจและสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด 40%
  • วิธีการนำ เสนอที่สามารถเข้าใจง่าย เข้าถึงประชาชนโดยทั่วไป 20%
  • ความคิดสร้างสรรค์ 20%
  • เทคนิคการถ่ายทำ 20%
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

 • เจ้าหน้าที่  080-977-8549(Ky)
 • 088-050-9757 (Kod)
 • 094-837-8650 (Palm) 

​ข่าวประชาสัมพันธ์ : Nangsan Hd

Total Prize Money: 
100,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
19 Mar 2014 10:00 to 30 Apr 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.