^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "การส่งเสริมและฟื้นฟูประเพณีในท้องถิ่น"

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "การส่งเสริมและฟื้นฟูประเพณีในท้องถิ่น"

คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมาธิการศึกษา ส่งเสริม และฟื้นฟูประเพณีไทย ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพมหานคร กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย หัวข้อ "การส่งเสริมและฟื้นฟูประเพณีในท้องถิ่น" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 280,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณของวุฒิสภา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างสุขภาวะทางปัญญาให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้เข้าใจสาระสำคัญของอัตลักษณ์ชุมชน และประเพณีไทยในท้องถิ่นอย่างถ่องแท้
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะต่อกลุ่มเยาวชนด้าน งานผลิตภาพยนตร์สั้นให้สามารถรับใช้สังคม และประชนอย่างสร้างสรรค์และทันสถานการณ์
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)
2.นักเรียนระดับอาชีวศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3. นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ระยะเวลาดำเนินการ
• กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2556 - ประชาสัมพันธ์โครงการและประกาศรับสมัคร
• 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2556 - จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค การจัดทำภาพยนตร์สั้นและให้ความรู้เกี่ยวประเพณีไทย
• 1 พฤศจิกายน 2556 - 31 มกราคม 2557 - รับผลงาน
• 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2557 - ตัดสินผลงาน
• 7 มีนาคม 2557 - ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล
• 2 เมษายน 2557 - จัดพิธีมอบรางวัล

คุณสมบัติทั่วไปผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
1. คุณสมบัติของผู้แข่งขัน
• ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)
• ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)
• ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.)
• ระดับอุดมศึกษา
2. ประเภทและจำนวนผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
• แข่งขันเป็นทีม ทีมละ 3 – 5 คน โดยระดับระดับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เน้นเรื่องประเพณีในท้องถิ่น และระดับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ระดับอาชีวศึกษา / ระดับอุดมศึกษา เน้นแนวคิดของการส่งเสริมและฟื้นฟูประเพณีไทย
• ประเภทผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)
​- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)
​- ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.)
​- ระดับอุดมศึกษา

สถานที่ส่งผลงาน
ระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
• ภาคเหนือ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน)
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4,5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
• ภาคใต้ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา – สตูล)
อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ถ.สะเดา ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น)
เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 15 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
• ภาคกลาง : ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ห้องสมุด ชั้น 3 อาคารทำการ
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ระดับอาชีวศึกษา (อยู่ระหว่างการประสานงาน)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ที่อยู่ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ระดับอุดมศึกษา (อยู่ระหว่างการประสานงาน)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ที่อยู่ อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
หมายเหตุ วงเล็บมุมซองว่า ส่งโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย

สิ่งที่ต้องส่ง
1. ใบสมัคร กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์
2. ผลงานประกวด
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้สมัครและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาบัตรนักเรียน นักศึกษาและนิสิต

วิธีการส่งผลงาน
ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น (โดยให้ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

เงินรางวัล
รางวัลแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ประกอบด้วย
1. รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท จำนวน 4 ระดับ (1 รางวัล x 30,000 บาท x 4 ระดับ) 120,000 บาท
2. รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท จำนวน 4 ระดับ (1 รางวัล x 20,000 บาท x 4 ระดับ) 80,000 บาท
3. รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 4 ระดับ (1 รางวัล x 10,000 บาท x 4 ระดับ) 40,000 บาท
4. รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท จำนวน 4 ระดับ (2 รางวัล x 5,000 บาท x 4 ระดับ) 40,000 บาท

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด
1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับใดมาก่อน
2. ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกเรื่อง ถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา
3. ต้องให้ความเคารพต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่พาดพิง อันเป็นการจาบจ้วงล่วง ละเมิดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจน บุคลากร สมาคม หรือองค์กรใดๆอันจะทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือขององค์กรใดๆ ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี ศีลธรรม จริยธรรมหรือหลักศาสนาใดๆ
4. ไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา รวมทั้งเพลงประกอบที่ใช้
5. ไม่ใช้ถ้อยคำหรือการแสดงออกที่สื่อในทางหยาบคาย ดูหมิ่น เสียดสี นินทาว่าร้าย ยั่วยุสร้างความแตกแยกอย่างเด็ดขาด
6. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมการประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ หากตรวจสอบพบว่า ผู้เข้าร่วมประกวดไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกา หรือมีข้อความใดเป็นเท็จ หรือทำการ
ลอกเลียนแบบซึ่งถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์การออกแบบของผู้อื่น
7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
8. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Total Prize Money: 
280,000 Baht
Deadline: 
01 Sep 2013 10:00 to 30 Nov 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.