^ Back to Top

ประกวด "Design Hero: The New Normal"

ประกวด "Design Hero: The New Normal"

art4d ร่วมกับ แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 15 – 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Design Hero: The New Normal" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนสนับสนุนการศึกษา พร้อมทุนสนับสนุน โล่เกียรติคุณ และประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้สมัครและกติกา

 1. บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุระหว่าง 15 – 25 ปี
 2. รับสมัครประเภททีม ทีมละไม่เกิน 3- 5 คน (สมาชิกในทีมไม่จำเป็นต้องอยู่ โรงเรียน, คณะหรือสถาบันเดียวกัน)
 3. ผู้สมัครจะต้องส่งรายละเอียด และรูปแบบในการนำเสนอ พร้อมแนะนำตัวผ่านคลิปวีดีโอ ความยาว 3 – 5 นาที (ที่สามารถทำให้คณะกรรมการคัดเลือกเข้าใจได้) พร้อมใบสมัคร (ทาง https://forms.gle/yuDzmS12DkeTBday6 เท่านั้น) หรือแนบลิงค์ผลงานที่ตนเคยทำมาด้วย (หากมี)
 4. ประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือก ทางเว็บไซต์ http://pings.artculture4health.com และแฟนเพจ : ปิ๊งส์ โปรเจกต์
 5. ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการจำนวน 10 ทีม จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จากวิทยากรมืออาชีพ (เข้าร่วมทีมละไม่เกิน 3 คน) **หากไม่เข้ารับการฝึกอบรมจะถือเป็นโมฆะ
 6. หลังสิ้นสุดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จากวิทยากรมืออาชีพ คณะกรรมการจะมอบทุนสนับสนุนการผลิตผลงานให้แก่ 10 ทีม *โดยมีวงเงินสนับสนุนต่อทีมไม่เกิน 50,000 บาท*
 7. ทีมที่ผ่านการคัดเลือกและรับทุนในการผลิตผลงานจะต้องติดแฮชแท็กผลงานตามที่ทางโครงการกำหนด เพื่อให้ทางทีมงานติดตาม และสามารถเก็บรวบรวมผลงานได้
 8. ทีมที่ผ่านการคัดเลือกและรับทุนเพื่อผลิตผลงานจะมีพี่เลี้ยงที่มีความรู้ความสามารถ ให้คำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุง และการเผยแพร่ผลงาน ตลอดโครงการ
 9. ทีมที่ผลิตผลงานจะต้องสื่อสารเผยแพร่สู่สาธารณะบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ใน 5 ช่องทาง คือ YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok ทั้ง 5 ช่องทางหรือช่องทางใดช่องทางหนึ่ง โดยรูปแบบผลงาน จำนวนผลงาน และช่องทางการเผยแพร่ เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ คณะกรรมการ และพี่เลี้ยง กำหนดร่วมกันตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับหลักการของโครงการ
 10. ทีมที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนจำนวน 10 ทีม จะต้องส่งผลงานต้นฉบับ ฉบับสมบูรณ์ หลังจากดำเนินการผลิตผลงานแล้วเสร็จ ในช่วงระยะเวลาที่กำหนดทางไปรษณีย์ (เท่านั้น) โดยที่อยู่ทางแผนงานจะระบุให้ทราบอีกครั้งพร้อมกับเอกสารทำสัญญา

** ผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการโดยผู้สมัครจะต้องเป็นเจ้าของผลงานนั้นๆ จะต้องไม่เป็นที่มีลิขสิทธิ์ใดๆ **

วันเวลา จัดกิจกรรม การประกวด

 • เปิดรับสมัครโครงการ : ตั้งแต่ 15 กันยายน - 15 ตุลาคม 2563
 • หมดเขตส่งประกวด : 15 ตุลาคม 2563 (ปิดรับ 17.00 น.)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้า Workshop พัฒนาผลงาน : ประกาศผลวันที่ 20 ตุลาคม 2563
 • ทาง pings.artculture4health.comหรือ แฟนเพจ : ปิ๊งส์ โปรเจกต์,และอีเมลของเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบ
 • กิจกรรม Workshop และมอบทุนเพื่อผลิตผลงาน : ปลายตุลาคม – ต้นเดือนพฤศจิกายน 2563 (เข้าร่วมทีมละไม่เกิน 3 คน)
 • ระยะเวลาผลิตผลงาน : เผยแพร่ผลงาน แนวคิด ไอเดีย ลงในช่องทางต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2563
 • ส่งผลงานสมบูรณ์ทางไปรษณีย์ : ภายใน มกราคม 2564
 • จัดแสดงผลงานและพิธีประกาศผลและมอบรางวัล : 30 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2564

เกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการ

 • ความคิดสร้างสรรค์ Creativity – ความสร้างสรรค์ ความสดใหม่ ความแปลกใหม่ของผลงาน
 • การสื่อสาร Communication –ความสามารถในการสื่อสารความคิด ตอบโจทย์ประเด็น และสร้างการโน้มน้าวให้กลุ่มเป้าหมายกระทำตามจุดประสงค์ของการรณรงค์ผ่านผลงานได้อย่างชัดเจน
 • แนวคิดหรือคอนเซ็ปต์ Concept – ความตรงประเด็นระหว่างเนื้อหาใจความกับหัวข้อการประกวด
 • สุนทรียะ Aesthetic – ความสวยงาม ความสมบูรณ์ ความกลมกลืนกันของงาน
 • คะแนนพิเศษ - การสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันจากต่างสาขาวิชาชีพ
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลสำหรับการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ
  ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนสนับสนุนการศึกษาและต่อยอดกิจกรรม 30,000 บาท และ ประกาศนียบัตร
 • รองชนะเลิศ อันดับที่ 1
  ทุนสนับสนุนการศึกษาและต่อยอดกิจกรรม 20,000 บาท โล่เกียรติคุณและประกาศนียบัตร
 • รองชนะเลิศ อันดับที่ 2
  ทุนสนับสนุนการศึกษาและต่อยอดกิจกรรม 10,000 บาท โล่เกียรติคุณและประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 02-298-0988 ต่อ 104
 • www.facebook.com/art4dMagazine

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Tang Kimaree

ค่าสมัคร: 
หมดเขต: 
25 ก.ย. 2020 09:00 to 15 ต.ค. 2020 17:00

Members Online

There are currently 0 users online.