^ Back to Top

ประกวดความสามารถพิเศษ

การแข่งขัน โชว์ความสามารถพิเศษบนเวที

แข่งขันการสื่อสารวิทยาศาสตร์ "FameLab Thailand 2023"

แข่งขันการสื่อสารวิทยาศาสตร์ "FameLab Thailand 2023"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แ ห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป นักวิจัย ครู อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ พนักงานบริษัท เจ้าหน้าที่เทคนิค หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับ STEM และมีความสนใจ

หมดเขต: 
อา, 2023-08-27 16:30

ประกวดคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๖ (ตัวอักษรแบบรัตนโกสินทร์)

ประกวดคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๖ (ตัวอักษรแบบรัตนโกสินทร์)

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๖ (ตัวอักษรแบบรัตนโกสินทร์) ชิงทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
พ, 2023-06-21 16:30

แข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๖ (ทักษะการอ่านออกเสียง)

แข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๖ (ทักษะการอ่านออกเสียง)

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอเชิญโรงเรียนทั่วประเทศ ส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ สมัครเข้าร่วมแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๖ (ทักษะการอ่านออกเสียง) ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ชิงทุนการศึกษา พร้อมรางวัล

หมดเขต: 
ศ, 2023-06-16 16:30

ประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา ภาคใต้ ครั้งที่ ๑๔

ประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา ภาคใต้ ครั้งที่ ๑๔

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญสถานศึกษาภาคใต้ สมัครเข้าร่วมการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา ภาคใต้ ครั้งที่ ๑๔ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา

หมดเขต: 
จ, 2023-07-31 16:30

ประกวดเล่าเรื่องสั้นดาราศาสตร์ "Little Star Contest นักสื่อสารดาราศาสตร์น้อย"

ประกวดเล่าเรื่องสั้นดาราศาสตร์ "Little Star Contest นักสื่อสารดาราศาสตร์น้อย"

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญประถมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเล่าเรื่องสั้นดาราศาสตร์ "Little Star Contest นักสื่อสารดาราศาสตร์น้อย" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2023-06-16 16:30

ประกวดเดินแบบ "TUKCOM UDON YOUNG MODEL 2023"

ประกวดเดินแบบ "TUKCOM UDON YOUNG MODEL 2023"

ศูนย์การค้าตึกคอม อุดรธานี ขอเชิญเยาวชนอายุ 5 - 14 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดเดินแบบ "TUKCOM UDON YOUNG MODEL 2023" ชิงทุนการศึกษา พร้อมถ้วยรางวัล และสายสะพาย

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
อา, 2023-05-14 18:00

ประกวดแฟชั่นโชว์ "Kids Star Model @Huachiew 2023"

ประกวดแฟชั่นโชว์ "Kids Star Model @Huachiew 2023"

โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอเชิญน้อง ๆ อายุ 6 – 9 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดแฟชั่นโชว์ "Kids Star Model @Huachiew 2023" หัวข้อ "ชุดแฟนซีเทพนิยาย" ชิงเงินรางวัล พร้อมของรางวัล และใบประกาศ

หมดเขต: 
พ, 2023-03-15 16:30

ประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) ประจําปี 2566 "Thailand Science Drama Competition 2023"

ประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) ประจําปี 2566 "Thailand Science Drama Competition 2023"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สาขาวิชาการละคอน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเยาวชน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) ประจําปี 2566 "Thailand Science Drama

หมดเขต: 
ศ, 2023-05-05 16:30

ประกวด "WMC KIDS TALENT ร้อง เล่น เต้น โชว์"

ประกวด "WMC KIDS TALENT ร้อง เล่น เต้น โชว์"

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ขอเชิญน้องๆ อายุ 6 - 12 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวด "WMC KIDS TALENT ร้อง เล่น เต้น โชว์" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติ

หมดเขต: 
อ, 2023-02-28 15:00

ประกวด "โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 18 : Young Thai Science Ambassador (YTSA#18)"

ประกวด "โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 18 : Young Thai Science Ambassador (YTSA#18)"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ สถานบันเกอเธ่ประเทศไทย และบริษัท ทรู คอปเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมก

หมดเขต: 
ศ, 2022-12-16 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดความสามารถพิเศษ

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod