^ Back to Top

แข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับผู้หญิง "Women Thailand Cyber Top Talent 2023"

แข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับผู้หญิง "Women Thailand Cyber Top Talent 2023"

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ร่วมกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญผู้สนใจที่เป็นเป็นเพศหญิง สมัครเข้าร่วมการแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับผู้หญิง "Women Thailand Cyber Top Talent 2023" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 333,000 บาท

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

 • เป็นนักเรียนหญิงหรือมีเพศสภาพเป็นหญิง
 • เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า สังกัดโรงเรียนหรือสถาบันในประเทศไทย
 • เป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า สังกัดมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในประเทศไทย
 • เป็นหน่วยงาน CII หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปสัญชาติไทย

การรับสมัคร

 • รับสมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน
 • ผู้สมัคร 1 คน สามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น
 • ชื่อทีมต้องมีความเหมาะสม ไม่หยาบคาย สามารถเผยแพร่สู่สาธารณะได้
 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด หากคณะกรรมการพบว่ามีผู้เข้าแข่งขันทำผิดข้อกำหนดหรือกติกาใด ๆ ระหว่างการแข่งขัน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ตัดสิทธิ์การเข้าร่วมแข่งขันของทีมดังกล่าว และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา
สมัครเข้าแข่งขัน - วันที่ 8 ธันวาคม 2566

รูปแบบและกติกาการแข่งขัน

 • การแข่งขันจะแบ่งเป็น 3 ระดับ
  • ระดับ WJunior นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
  • ระดับ WSenior นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
  • ระดับ WOpen หน่วยงาน CII หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป
 • รอบการแข่งขัน
  • รอบที่ 1 รอบคัดเลือก เป็นการแข่ง Capture the Flag ในรูปแบบ Jeopardy คือผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกโจทย์ในหัวข้อใดทำก่อนก็ได้ คะแนนของโจทย์แต่ละหัวข้อจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับระดับความยากง่ายของโจทย์ในรูปแบบออนไลน์
   • โดยมีหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
    • Web Application
    • Digital Forensic
    • Reverse Engineering & Pwnable
    • Network Security
    • Mobile Security
    • Programming
    • Cryptography
   • กำหนดการแข่งขันรอบคัดเลือก (online) วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา 9:00 – 16:00 น.
  • รอบที่ 2 รอบชิงชนะลิศ เป็นการแข่ง Capture the Flag ในรูปแบบ Jeopardy คือผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกโจทย์ในหัวข้อใดทำก่อนก็ได้ คะแนนของโจทย์แต่ละหัวข้อจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับระดับความยากง่ายของโจทย์ในรูปแบบออนไลน์
   • โดยมีหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
    • Web Application
    • Digital Forensic
    • Reverse Engineering & Pwnable
    • Network Security
    • Mobile Security
    • Programming
    • Cryptography
    • Cloud Security
   • กำหนดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (on-site) วันที่ 23 ธันวาคม 2566 เวลา 9:00 – 16:00 น.

เกณฑ์การคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ
คัดเลือกจากทีมที่ทำคะแนนได้สูงสุดและส่งคำตอบเร็วที่สุด

 • ระดับมัธยมศึกษา ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม
 • ระดับอุดมศึกษา ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม
  โดยกำหนดโควตาในในการเข้ารอบแบ่งตามภูมิภาคไว้ดังนี้ (อ้างอิงจากที่ตั้งโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย)
  • กทม. 2 ทีม
  • ภาคกลางและภาคตะวันออกยกเว้น กทม. 2 ทีม
  • ภาคเหนือ 2 ทีม
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ทีม
  • ภาคใต้ 2 ทีม
 • ระดับประชาชนทั่วไปไม่กำหนดภูมิภาค จำนวน 10 ทีมรวมจำนวนทีมทั้งทั้ง 3 ระดับ ที่จะผ่านเข้ารอบทั้งสิ้น 30 ทีม

รางวัลการแข่งขัน

 • ระดับนักเรียน
  • ชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท
  • ชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท
  • ชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท
  • รางวัลชมเชย ทีมละ 3,000 บาท
 • ระดับนักศึกษา
  • ชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 40,000 บาท
  • ชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท
  • ชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 20,000 บาท
  • รางวัลชมเชย ทีมละ 3,000 บาท
 • ระดับทั่วไป
  • ชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 50,000 บาท
  • ชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 40,000 บาท
  • ชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 30,000 บาท
  • รางวัลชมเชย ทีมละ 3,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • ร.อ.นพรัตน์ สุจินดา โทร.089-600-6626
 • อีเมล WomenCTF2023@ncsa.or.th
 • www.facebook.com/NCSA.Thailand
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
333,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
01 พ.ย. 2023 08:30 to 08 ธ.ค. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.