^ Back to Top

ประกวดออกแบบกราฟฟิก

ประกวดออกแบบกราฟฟิก ที่เกี่ยวข้องกับกราฟฟิกบนสินค้าต่างๆ เช่น ปกซีดี หนังสือ เว็บไซต์ ตัวอักษร (typographic) สัญลักษณ์ (symbol) ภาพประกอบ (illustrator)

ประกวดออกแบบลวดลายกล่องเครื่องดื่ม เต็ดตรา แพ้ค ภายใต้แนวคิด "Go Nature. Go Carton."

ประกวดออกแบบลวดลายกล่องเครื่องดื่ม เต็ดตรา แพ้ค ภายใต้แนวคิด "Go Nature. Go Carton."

Tetra Pak Thailand ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลวดลายกล่องเครื่องดื่ม เต็ดตรา แพ้ค ภายใต้แนวคิด "Go Nature. Go Carton." ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท พร้อมใบประกาศกิตติคุณ

หมดเขต: 
อา, 2021-02-28 16:30

ประกวดออกแบบ "KOI15 Gold Dot Award: Graphic Design / Creative Video Contest"

ประกวดออกแบบ "KOI15 Gold Dot Award: Graphic Design / Creative Video Contest"

KOI Thé Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ "KOI15 Gold Dot Award: Graphic Design / Creative Video Contest" หัวข้อ "KOI. Your Daily Beat!" ชิงรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
พ, 2021-03-31 16:30

ประกวดออกแบบ InfoGraphic Design "เทคโนโลยีสารสนเทศกับวิถีชีวิตแบบ New Normal"

ประกวดออกแบบ InfoGraphic Design "เทคโนโลยีสารสนเทศกับวิถีชีวิตแบบ New Normal"

การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 4 (BRICC IV) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ InfoGraphic Design "เทคโนโลยีสารสนเทศกับวิถีชีวิตแบบ New Normal" ชิงโล่พระราชทา

หมดเขต: 
จ, 2020-11-30 16:30

ประกวดคลิป "แค่อยากจะเล่า Project Season 2"

ประกวดคลิป "แค่อยากจะเล่า Project Season 2"

Major Cineplex ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป "แค่อยากจะเล่า Project Season 2" ชิงเงินรางวัลและของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 130,000 บาท

หัวข้อการประกวด

หมดเขต: 
อา, 2020-12-06 16:30

ประกวดบทความ, Infographic หรือ VDO หัวข้อ "BIM and Technology"

ประกวดบทความ, Infographic หรือ VDO หัวข้อ "BIM and Technology"

สมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (TBIM) ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความ, Infographic หรือ VDO หัวข้อ "BIM and Technology" ชิงรางวัลมูลค่า 4,000 บาท ทุกเดือน

เงื่อนไขการส่งประกวดผลงาน

หมดเขต: 
พ, 2020-12-30 16:30

ประกวดวิดีโอโมชั่น กราฟิก "2020 Peace Motion Graphics Competition"

ประกวดวิดีโอโมชั่น กราฟิก "2020 Peace Motion Graphics Competition"

Sunhak Peace Prize Foundation ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวิดีโอโมชั่น กราฟิก "2020 Peace Motion Graphics Competition" หัวข้อ "สันติภาพ" ชิงเงินรางวัลสูงสุด 5,000 ดอลาร์สหรัฐ

หมดเขต: 
จ, 2020-08-31 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก "รวมพลังเยาวชนตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด : GEN-CO CHALLENGE”

ประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก "รวมพลังเยาวชนตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด : GEN-CO CHALLENGE”

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก "รวมพลังเยาวชนตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด : GEN-CO CHALLENGE” หัวข้อ “NEW NORMAL” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บ

หมดเขต: 
ศ, 2020-07-31 18:00

ประกวด "MUNx2 Graffiti Contest"

ประกวด "MUNx2 Graffiti Contest"

MUNx2 ร่วมกับ ศูนย์สรรพสินค้า Seacon Square ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด "MUNx2 Graffiti Contest" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 150,000 บาท

กติกาการประกวด

หมดเขต: 
ส, 2020-06-20 16:30

ประกวดออกแบบสื่อ Info Graphic แบบเคลื่อนไหว หัวข้อ “สมานฉันท์สร้างสรรค์สังคมไทย”

การประกวดออกแบบสื่อ Info Graphic แบบเคลื่อนไหว หัวข้อ “สมานฉันท์สร้างสรรค์สังคมไทย”

สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 15 -18 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อ Info Graphic แบบเคลื่อนไหว หัวข้อ “สมานฉันท์สร้างสรรค์สังคมไทย” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 60,000 บาท พร้อมโล่ราง

หมดเขต: 
ศ, 2020-03-20 16:30

ประกวดในโครงการพัฒนาศักยภาพ นักออกแบบรุ่นใหม่ ประจําปี ๒๕๖๓ และผลิตรายการชนช้างกราฟิก ปีที่ ๕

ประกวดในโครงการพัฒนาศักยภาพ นักออกแบบรุ่นใหม่ ประจําปี ๒๕๖๓ และผลิตรายการชนช้างกราฟิก ปีที่ ๕

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการพัฒนาศักยภาพ นักออกแบบรุ่นใหม่ ประจําปี ๒๕๖๓ และผลิตรายการชนช้างกราฟิก ปีที่ ๕ ชิงเงินราวัลมูลค่ารวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่

หมดเขต: 
ส, 2019-11-30 23:59

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบกราฟฟิก

Members Online

There are currently 0 users online.