^ Back to Top

ประกวดออกแบบกราฟฟิกเสื้อยืดครอบครัว ภายใต้หัวข้อ "เริ่มต้นวันดีดี กับมีสไตล์"

ประกวดออกแบบกราฟฟิกเสื้อยืดครอบครัว ภายใต้หัวข้อ "เริ่มต้นวันดีดี กับมีสไตล์"

โลตัส และผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแบรนด์ Me Style ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบกราฟฟิกเสื้อยืดครอบครัว ภายใต้หัวข้อ "เริ่มต้นวันดีดี กับมีสไตล์" ชิงบัตรของขวัญ Lotus’s พร้อมประกาศนียบัตร และโอกาสได้รับการจ้างงาน ในการออกแบบและพัฒนาสินค้าแบรนด์ มีสไตล์ (Me Style)

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการสร้างโอกาส การพัฒนาตนเองของนิสิต นักศึกษา อีกทั้งเป็นการสร้างทักษะที่จำเป็นเพื่อให้กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมการจ้างงานเพื่อเป็นการต่อยอดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย

คุณสมบัติและเงื่อนไขผู้สมัคร

 • นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ
 • ส่งผลงานตามเงื่อนไขและกติกาอย่างครบถ้วน โดยไม่จำกัดจำนวนผลงานที่ส่งประกวด
 • เทมเพลตการส่งผลงานต้องมีการเซ็นรับรองผลงานจากอาจารย์ที่ปรึกษา
 • สมัครโดยการลงทะเบียนและส่งผลงานทางอีเมล์ มาที่ MeStyle.Clothing@lotuss.com
 • ผู้สมัครตกลงยินยอมว่า ผลงานที่ส่งเข้าประกวดและได้รับการตัดสินให้ชนะการประกวดแล้ว ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของโลตัสแต่เพียงผู้เดียว

กำหนดระยะเวลา

 • วันที่ 22 มิ.ย. 65 - 20 ก.ค. 65 รับผลงานผู้สนใจส่งเข้าประกวด
  • ส่งผลงานทางอีเมล์มาที่ MeStyle.Clothing@Lotuss.com และ ได้รับการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาในเทมเพลตการส่งผลงาน
  • นักศึกษา 1 ท่าน ไม่จำกัดรูปแบบและจำนวนของผลงานที่ส่ง
 • วันที่ 20 ก.ค. 65 เวลา 16.00 น. ปิดรับผลงาน
 • วันที่ 29 ก.ค. 65 คัดเลือกผลงาน
 • วันที่ 1 ส.ค. 65 – 15 ต.ค. 65 ผลิตผลงาน
 • วันที่ 1 พ.ย. 65 เวลา 13.00 น. ตัดสินและประกาศรางวัล ณ ห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขารามอินทรา และเริ่มวางจำหน่ายสินค้าจริง
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล วันที่ 1 พ.ย. 65 ทาง www.lotuss.com

เกณฑ์ในการตัดสิน

 • คะแนนความคิดสร้างสรรค์ 60 คะแนน
 • ความสวยงามของภาพและบรรยายภาพให้น่าสนใจ
  • แนวความคิดสร้างสรรค์ การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การออกแบบให้ยั่งยืน และการให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  • สามารถผลิตสินค้าได้จริงและขายได้ในราคาที่เหมาะสม
 • ความถูกต้องตามกฎกติกา 40 คะแนน
  • คำนึงถึงกฎกติกาเงื่อนไขและขนาดที่ให้ไว้อย่างถูกต้อง
  • การนำเสนอผลงานให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน
  • ผลงานจะต้องทำขึ้นใหม่ด้วยตนเอง โดยไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใดหรือกระทำการอื่นใดโดยผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด

รางวัลการประกวด
ผู้ชนะการประกวดจะได้รับ

 • บัตรของขวัญ Lotus’s มูลค่า 15,000 บาท จำนวน 8 รางวัล รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้น 120,000 บาท (จำกัดสิทธิ์ 1 คนมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น)
 • ประกาศนียบัตรจากโลตัสและแบรนด์ มีสไตล์ (Me Style)
 • โอกาสได้รับการจ้างงาน ในการออกแบบและพัฒนาสินค้าแบรนด์ มีสไตล์ (Me Style) ใน collection ฤดูร้อน 2023 ต่อไป

ติดต่อสอบถาม
MeStyle.Clothing@lotuss.com

File attachments: 
หมดเขต: 
29 มิ.ย. 2022 08:30 to 20 ก.ค. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.