^ Back to Top

ประกวด Infographic Design หัวข้อ "สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความจงรักภักดี เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย"

ประกวด Infographic Design หัวข้อ "สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความจงรักภักดี เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย"

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Infographic Design หัวข้อ "สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความจงรักภักดี เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย" ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสถาบันพระมหากษัตริย์ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 263,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสถาบันพระมหากษัตริย์
 • เพื่อสร้างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสถาบันพระมหากษัตริย์
 • เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
 • เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบในพระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยการศึกษาและค้นหาข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินกิจกรรม
 • เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนของชาติ เกิดความปรองดองสมานฉันท์ มีความเข้าใจร่วมกันและเกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
 • เพื่อให้เป็นภาพจำของประชาชนได้ประจักษ์ว่า สป. และ กห. เป็นหนึ่งในสถาบันสำคัญที่มีความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์ และสถาบันพระมหากษัตริย์
 • เพื่อได้เห็นมุมมองต่าง ๆ จากกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • รับสมัครโดยแยกประเภทของผู้สมัครตามอายุและสังกัด ดังนี้ ประเภทระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอุดมศึกษา และ ระดับประชาชนทั่วไป
 • ผู้สมัครมีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้ออกแบบและสร้างผลงานด้วยตนเองหากผลงานท่านได้รับรางวัลและทราบภายหลังในการ ให้บุคคลอื่นออกแบบให้ทางโครงการจะยึดรางวัลผลงานที่ได้รางวัล
 • หากอายุไม่เกิน 15 ปี ทางผู้ปกครองยินยอมอนุญาตให้ผู้สมัครเข้าร่วมประกวด Infographic Design ได้

ระดับการประกวดและหัวข้อ

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  หัวข้อ "พระราชกรณียกิจในดวงใจของข้าพเจ้า"
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  หัวข้อ "บรรเทาทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎร์ ภายใต้พระราชกรณียกิจ"
 • ระดับอุดมศึกษา
  หัวข้อ "ดั่งน้ำทิพย์ ชโลมใจ พระราชกรณียกิจ บรรเทาวิกฤตการณ์โควิด – 19"
 • ระดับประชาชนทั่วไป
  หัวข้อ "๗๐ พรรษาปวงประชาสุขใจใต้ร่มพระบารมี"

กติกาการประกวด

 • ส่งผลงานตามหัวข้อที่กำหนดและส่งไม่เกินท่านละ 2 ผลงาน
  1 ผู้สมัครสามารถเลือกหัวข้อตามระดับชั้นของหัวข้อที่กำหนดซึ่งผู้สมัครแต่ละท่านประกวดได้ เพียง 1 หัวข้อเท่านั้น โดยในแต่ละหัวข้อผู้สมัครสามารถส่งผลงานไม่เกินท่านละ 2 ผลงาน
 • ห้ามผิดลิขสิทธ์
  ห้ามผู้เข้าประกวดลอกเลียน ดัดแปลง ผลงานออกแบบ Infographic Design ผู้สมัครต้องออกแบบ ด้วยการสร้างสรรค์ของตนเองเท่านั้น หากนำภาพมาตัดต่อดัดแปลงต้องเป็นภาพที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หากทราบท่านได้รางวัลและละเมิดลิขสิทธิ์ในภายหลังทางโครงการขอยึดรางวัลที่ท่านได้รับ
 • ผลงานต้องมีเนื้อหาในเชิงบวก
  ผลงานทุกชิ้นต้องถ่ายทอดความดีงาม ความรู้และเรื่องราวในเชิงบวก เรื่องราวของแรงบันดาลใจที่ นำเสนอผ่านผลงานออกแบบต้องแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยและประชาสัมพันธ์ ข้อมูลที่ถูกต้อง

กำหนดการโครงการ

 • ส่งผลงาน วันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2565
 • อบรมชี้แจ้งรายละเอียดการสร้างสรรค์เกณฑ์การตัดสินผลงานเข้าข่ายผลงานที่ได้รับรางวัลผ่านวิดีทัศน์ ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2565
 • พิธีการตัดสินผลงาน วันที่ 3 กันยายน 2565
 • พิธีมอบรางวัล วันที่ 10 กันยายน 2565

รางวัลการประกวด

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • รางวัลชนะเลิศ 15,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 25,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • รางวัลชนะเลิศ 20,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ระดับอุดมศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ 30,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 4,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ระดับประชาชนทั่วไป
  • รางวัลชนะเลิศ 50,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • เบอร์ : 094-4301263
 • อีเมล : infocontestmod@gmail.com
 • Line ID : @370chsxp

ข่าวประชาสัมพันธ์ : infographic mod

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
263,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
01 ส.ค. 2022 08:30 to 30 ส.ค. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.