^ Back to Top

ประกวดผลงานศิลปะ "Ozone2Climate Art Contest"

ประกวดผลงานศิลปะ "Ozone2Climate Art Contest"

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานศิลปะ "Ozone2Climate Art Contest" ชิงเงินรางวัล พร้อมโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าสู่การแข่งขันระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การรับรู้ถึงความเชื่อมโยงของการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซนและสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนความสําเร็จในการดําเนินงานภายใต้พิธีสารมอนทรีออล
 • เพื่อสร้างความตระหนักในการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป
 • เพื่อเป็นการปลูกจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป
 • เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการลดและเลิกใช้สารทําลายชั้นบรรยากาศโอโซน
 • เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

ประเภทการสมัคร

 • ระดับเยาวชน สําหรับบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี (ประเภทบุคคล /ทีม)
 • ระดับบุคคลทั่วไป สําหรับบุคคลที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป (ประเภทบุคคล / ทีม)

ประเภทการประกวด

 • ประกวดภาพถ่าย ภาพถ่ายแบบต้นฉบับ สามารถปรับแต่งพื้นฐานได้
 • ประกวดภาพวาด ภาพวาดมือ ภาพเพนท์มือ หรืองานศิลปะที่ทําด้วยมืออื่น ๆ
 • ประกวดออกแบบภาพกราฟิกการวาดภาพดิจิทัล ภาพที่ออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์และกราฟิกจากโปรแกรม หรือแอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ

เกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด

 • ไฟล์ภาพดิจิทัลต้องมีขนาดอย่างน้อย 2,000 พิกเซล และไฟล์ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 2 เมกะไบต์ (MB) หากผลงานของคุณได้รับเลือกให้เป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายหรือผู้ชนะผู้เข้าประกวดจะต้องส่งรูปภาพที่มีความละเอียดสูงสําหรับการพิมพ์และแสดงผล
 • ต้องส่งผลงานศิลปะเป็นไฟล์ภาพดิจิทัลในรูปแบบไฟล์ดังต่อไปนี้JPEG/GIF/PNG
 • ผู้เข้าประกวดต้องส่งผลงานศิลปะแต่ละชิ้นพร้อมระบุข้อมูลต่อไปนี้: ชื่อ- นามสกุล, วันที่ผลิตผลงาน, คําอธิบายภาพ (สูงสุด 100 คําในภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย) อย่างไรก็ตาม สําหรับผลงานที่ชนะเลิศในแต่ละประเภท จะได้รับการส่งผลงานเข้าประกวดในระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ทั้งนี้คําอธิบายภาพในผลงานจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 • ผลงานศิลปะใด ๆ ที่มีภาพเครื่องหมายการค้า และ/หรือชื่อบริษัท ฯลฯ จะถูกตัดสิทธิ์
 • สําหรับผู้ประกวดภาพวาด ภาพวาดมือ ภาพเพนท์มือ หรืองานศิลปะที่ทําด้วยมืออื่น ๆ ต้องทําผลงานที่มีขนาดไม่น้อยกว่า A3 และเมื่อผ่านรอบคัดเลือกต้องส่งผลงานจริงมาทางไปรษณีย์ในลําดับต่อไป

รางวัลการประกวด

 • เงินรางวัลระดับเยาวชน ในแต่ละประเภท
  • เงินรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท จํานวน 1 รางวัล และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าสู่การแข่งขันระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท จํานวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท จํานวน 1 รางวัล
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาท จํานวน 10 รางวัล
 • เงินรางวัลระดับบุคคลทั่วไป ในแต่ละประเภท
  • เงินรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท จํานวน 1 รางวัล และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าสู่การแข่งขันระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท จํานวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท จํานวน 1 รางวัล
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาท จํานวน 10 รางวัล

การส่งผลงาน

 • การรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้- วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
 • ส่งผลงานการประกวดได้ที่ : กลุ่มอนุรักษ์โอโซน กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  • E-Mail : ozone.thai@diw.mail.go.th
  • E-Mail : ozone2climateart2021@gmail.com
 • การคัดเลือกผลงาน : ระหว่างวันที่ 1 - 20 มิถุนายน 2565
 • พิธีมอบรางวัล : ระหว่างวันที่ 21 – 29 มิถุนายน 2565

หมายเหตุ ระยะเวลาในการจัดงานแต่ละช่วงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถาม

 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2430 6308 ต่อ 1716
 • LINE ADD : https://lin.ee/4NKH6cl

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะผู้ประสานงานโครงการ

File attachments: 
หมดเขต: 
07 เม.ย. 2022 08:30 to 20 พ.ค. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.