^ Back to Top

ประกวดเรื่องสั้น และการ์ตูนช่อง หัวข้อ "อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน และ ไม่อยากอ้วน"

ประกวดเรื่องสั้น และการ์ตูนช่อง ปิ๊งส์ ปิ๊งส์

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมกับ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และกองทุนศรีบูรพา เชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน เข้าร่วมประกวดเรื่องสั้น และการ์ตูนช่อง ภายใต้หัวข้อ "อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน และ ไม่อยากอ้วน"

ความเป็นมา
สังคมปัจจุบันกำลังอยู่ในยุคที่เรียกว่า บริโภคนิยม   ลัทธิบริโภคนิยมกำลังมีอิทธิพลอย่างมากต่อวิถีชีวิตของผู้คน และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในทุกด้าน  ทั้งกายและจิต  เด็กและเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตเป็นผู้รับผลจากการบริโภคนิยมนี้อย่างเต็มที่เพราะเขาเติบโตและมีชีวิตในวัยเด็กกับท่ามกลางบรรยากาศที่แวดล้อมไปด้วยการบริโภคนิยม  ซึ่งหมายถึงการใช้ชีวิตเกินความจำเป็น เกินฐานะ และเกินกำลังใจและกาย  ภาพรูปธรรมที่ปรากฏคือภาพของคนอ้วนเต็มสังคม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตกลายเป็นเด็กอ้วน  เต็มไปด้วยปัญหาสุขภาพ  ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเขาเติบโตขึ้น  เขาก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพ  และเป็นปัญหาในสังคมต่อไป

หลักการและเหตุผล
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการบริโภคที่ถูกต้อง  เพื่อลดความคิดเชิงบริโภคนิยม และเพื่อให้ศิลปะแขนงหนังสือและการ์ตูนเป็นทางเลือกใหม่ของการบริโภค   แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.  ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และกองทุนศรีบูรพา จัดโครงการ “ปิ๊งส์ เด็กเฮ้ว นักผลิตสื่อสร้างเสริมสุขภาวะ สร้างแรงบันดาลใจสุขภาวะ (เรื่องสั้น การ์ตูนวาด) ภายใต้หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน และ ไม่อยากอ้วน” เพื่อลดความคิดเชิงบริโภคนิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การไม่ปล่อยให้เด็กอ้วน โดยเผยแพร่แนวความคิดเรื่องนี้ออกไปอย่างกว้างขวาง ผ่านการสร้างสรรค์งานวรรณศิลป์ประเภทเรื่องสั้น และงานทัศนศิลป์ ประเภทการ์ตูน

แนวคิดในการสื่อสาร
ความอ้วนเป็นบ่อเกิดของโรคร้าย และมฤตยูเงียบหลายอย่าง ทั้งคลอเรสเตอรอลสูง หลอดเลือดอุดตัน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ ฯลฯ เด็กอ้วนจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่แข็งแรง ต้องสิ้นเปลืองค่ารักษาพยาบาล ค่าหมอ ค่ายา ฯลฯ อีกมากมาย

ประเภทที่เปิดรับสมัคร
ประเภทบุคคลทั่วไป ภายใต้หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน” และ ประเภทเยาวชน ภายใต้หัวข้อ “ไม่อยากอ้วน”

ประเภทบุคคลทั่วไป : คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การเปิดรับ
1. ไม่จำกัดอายุ
2. เปิดรับผลงาน ภายใต้ประเด็น “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน” ประเภทสื่อที่เปิดรับ ได้แก่
•  งานเขียนเรื่องสั้น ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4  หรือ
•  การ์ตูนช่อง จำนวน ไม่เกิน16 หน้ากระดาษ A4
3. ปิดรับผลงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมใบสมัคร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557
4. ประเภทบุคคลทั่วไปไม่มีอบรมเชิงปฏิบัติการ

ประเภทเยาวชน : คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การเปิดรับ
1. นักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุระหว่าง 15-25 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย – ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า
2. เปิดรับผลงาน ภายใต้ประเด็น “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน” ประเภทสื่อที่เปิดรับ ได้แก่
    •  งานเขียนเรื่องสั้น ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4  หรือ
    •  การ์ตูนช่อง จำนวน 3-8 หน้ากระดาษ A4
3. ปิดรับใบสมัครพร้อมตัวอย่างผลงานที่เคยเขียนหรือวาด วันที่ 6 ธันวาคม 2556 6 มกราคม 2557 ขยายเวลาปิดรับถึง 24 ม.ค. 57  7 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อคัดเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและรับทุนการผลิตผลงาน
4. 25 นักเขียน และ 25 นักวาดที่ผ่านการคัดเลือก จำเป็นต้องเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นเวลา 2 วัน 1 คืน ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2556 18-19 มกราคม2557  ปลายเดือน กุมภาพันธ์ 2557 เพื่ออบรมขั้นตอนกระบวนการเขียนและวาดภาพการ์ตูนจากวิทยากรมืออาชีพ  (อบรมเนื้อหา เทคนิค)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์
•    รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการการส่งใบสมัคร โทร. 02-612-6996 -7 ต่อ 102
•    ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร 02-6126996-7 ต่อ 101

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K' Kawvarin Silapat

หมดเขต: 
01 พ.ย. 2013 10:00 to 15 ก.พ. 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.