^ Back to Top

กิจกรรมการประกวด โครงการลมหายใจไร้มนทิน ประจำปี 2556 เพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

การประกวดของโครงการลมหายใจไร้มนทิน ประจำปี 2556

โครงการ "ลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2556" จัดกิจกรรม ประกวดเรียงความ ประกวดวาดภาพ ประกวดร้องเพลง และประกวดกิจกรรมรณรงค์ เพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ชิงทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท ส่งผลงานพร้อมใบสมัคร ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556

๑. การประกวดเรียงความเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ "ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณสมบัติของเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่"

หลักเกณฑ์การประกวด

 • หัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณสมบัติของเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่”
 • ผู้เข้าประกวด ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น ๓ ระดับได้แก่ - ระดับประถมศึกษา - ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) - ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา
 • ความยาว ไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A๔
 • พิมพ์ พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ แบบอักษร Angsana New ขนาด ๑๖ Point
 • ส่งผลงาน ผู้เข้าประกวดต้องส่งผลงานไปยังคณะกรรมการตัดสิน ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ
 • กรรมสิทธิ์ คณะกรรมการมีสิทธิ์เก็บผลงานไว้ใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยมิต้องได้รับอนุญาต แต่ลิขสิทธิ์ในผลงานนั้นยังคงเป็นของผู้สร้างสรรค์
 • ผลงาน ต้องเป็นผลงานที่จัดทำขึ้นมาใหม่ เพื่อส่งเข้าประกวดในกิจกรรมนี้เท่านั้น
 • ผลการตัดสิน ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  ระดับประถมศึกษา
  รางวัลที่ ๑ ทุนการศึกษา ๘,๐๐๐ บาท
  รางวัลที่ ๒ ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท
  รางวัลที่ ๓ ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท
  รางวัลชมเชย ๒ รางวัล รางวัลละ ๑,๕๐๐ บาท
  ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)
  รางวัลที่ ๑ ทุนการศึกษา ๙,๐๐๐ บาท
  รางวัลที่ ๒ ทุนการศึกษา ๖,๐๐๐ บาท
  รางวัลที่ ๓ ทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท
  รางวัลชมเชย ๒ รางวัล รางวัลละ ๑,๕๐๐ บาท
  ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา
  รางวัลที่ ๑ ทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท
  รางวัลที่ ๒ ทุนการศึกษา ๗,๐๐๐ บาท
  รางวัลที่ ๓ ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท
  รางวัลชมเชย ๒ รางวัล รางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท
  *** รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ - ๓ ทุกประเภทจะได้รับโล่เกียรติคุณจาก ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี และสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ร่วมกับ บริษัท สื่อสากล จำกัด

๒. การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “ลมหายใจไร้มลทิน” และเพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน”

หลักเกณฑ์การประกวด

 • ผู้เข้าประกวด ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น ๓ ระดับได้แก่
  • ระดับประถมศึกษา (เพลง “ลมหายใจไร้มลทิน”)
   • ประเภทเดี่ยว
   • ประเภทหมู่
  • ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) (เพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน”)
   • ประเภทเดี่ยว
   • ประเภทหมู่
  • ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา (เพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน”)
   • ประเภทเดี่ยว
 • เนื้อร้อง / เพลง ใช้เนื้อร้อง/เพลง “ลมหายใจไร้มลทิน” ตามที่โครงการกำหนดเท่านั้น ผู้เข้าประกวดสามารถเลือกใช้ Backing Track ที่มีให้หรือเรียบเรียงใหม่ แต่ต้องไม่เปลี่ยนแปลงเนื้อร้อง โดยสามารถดาวน์โหลด จากเว็บไซต์ ์ www.lomhaijai.org หรือ www.opp.go.th หรือ www.oppy.opp.go.thและต้องเป็น Backing Track สำหรับการประกวดในปี ๒๕๕๖ เท่านั้น
 • ข้อห้าม ห้ามต่อเติม ตัดทอน หรือทำให้คำร้องของเพลงเปลี่ยนแปลงไป แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมิได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บทเพลงก็ตาม
 • การบันทึกเสียง บันทึกเสียงลงในแผ่นซีดีเท่านั้น (จำนวนผู้ร้อง 3 คนขึ้นไป กรณีขับร้องหมู่) ส่งผลงาน ผู้เข้าประกวดต้องส่งผลงานไปยังคณะกรรมการตัดสินภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยถือ ตราประทับไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ
 • กรรมสิทธิ์ คณะกรรมการมีสิทธิ์เก็บผลงานไว้ใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเพื่อประโยชน์ในการ พัฒนาเด็กและเยาวชนโดยมิต้องได้รับอนุญาต แต่ลิขสิทธิ์ในผลงานนั้นยังคงเป็นของผู้สร้างสรรค์
 • การประกวด การประกวดประเภทหมู่ หากมีผู้ส่งผลงานน้อยกว่า ๕ ทีม คณะกรรมการจะไม่มีการพิจาณารางวัล
 • ผ่านการคัดเลือก ผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ จะต้องเข้ามาร้องเพลงที่ส่งประกวด ต่อหน้าคณะกรรมการ ในระหว่างการตัดสิน
 • ผลการตัดสิน ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ระดับประถมศึกษา
  • ประเภทเดี่ยว รางวัลที่ ๑ ทุนการศึกษา ๘,๐๐๐ บาท
   • รางวัลที่ ๒ ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท
   • รางวัลที่ ๓ ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท
   • รางวัลชมเชย ๒ รางวัล รางวัลละ ๑,๕๐๐ บาท
  • ประเภทหมู่
   • รางวัลที่ ๑ ทุนการศึกษา ๘,๐๐๐ บาท
   • รางวัลที่ ๒ ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท
   • รางวัลที่ ๓ ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท
   • รางวัลชมเชย ๒ รางวัล รางวัลละ ๑,๕๐๐ บาท
 • ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)
  • ประเภทเดี่ยว รางวัลที่ ๑ ทุนการศึกษา ๙,๐๐๐ บาท
   • รางวัลที่ ๒ ทุนการศึกษา ๖,๐๐๐ บาท
   • รางวัลที่ ๓ ทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท
   • รางวัลชมเชย ๒ รางวัล รางวัลละ ๑,๕๐๐ บาท
  • ประเภทหมู่
   • รางวัลที่ ๑ ทุนการศึกษา ๙,๐๐๐ บาท
   • รางวัลที่ ๒ ทุนการศึกษา ๖,๐๐๐ บาท
   • รางวัลที่ ๓ ทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท
   • รางวัลชมเชย ๒ รางวัล รางวัลละ ๑,๕๐๐ บาท
 • ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา
  • รางวัลที่ ๑ ทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลที่ ๒ ทุนการศึกษา ๗,๐๐๐ บาท
  • รางวัลที่ ๓ ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชมเชย ๒ รางวัล รางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท

*** รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ - ๓ ทุกประเภทจะได้รับโล่เกียรติคุณจาก ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี และสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ร่วมกับ บริษัท สื่อสากล จำกัด

๓. การประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนความซื่อสัตย์สุจริต

หลักเกณฑ์การประกวด

 • ผู้เข้าประกวด ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่
  - ระดับปฐมวัย หัวข้อเรื่อง “คิดดี ทำดี” ขนาดของภาพ ๓๐x๔๕ ซม. สีชอล์ก, สีน้ำ, สีโปสเตอร์ (ไม่จำกัดเทคนิคและวิธีการ)
  - ระดับประถมศึกษา หัวข้อเรื่อง “ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณสมบัติของเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่” ขนาดของภาพ ๓๐x๔๕ ซม. สีชอล์ก, สีน้ำ, สีโปสเตอร์ (ไม่จำกัดเทคนิคและวิธีการ
  - ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) หัวข้อเรื่อง “ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณสมบัติของเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่” ขนาดของภาพ ๔๕x๖๐ ซม. สีชอล์ก, สีน้ำ, สีโปสเตอร์ (ไม่จำกัดเทคนิคและวิธีการ)
 • ส่งผลงาน ผู้เข้าประกวดต้องส่งผลงานไปยังคณะกรรมการตัดสินภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ
 • ผลงาน ต้องเป็นผลงานที่จัดทำขึ้นมาใหม่ เพื่อส่งเข้าประกวดในกิจกรรมนี้เท่านั้น
 • ข้อห้าม ผู้ส่งผลงานต้องไม่คัดลอกภาพหรือเลียนแบบผลงานของบุคคลอื่น หากปรากฏภายหลังว่าผลงาน ที่คณะกรรมการตัดสินให้ได้รับรางวัลเป็นการคัดลอกหรือเลียนแบบจากผลงานของบุคคลอื่น คณะกรรมการมีสิทธิ์เพิกถอนรางวัลนั้น ๆ
 • กรรมสิทธิ์ คณะกรรมการมีสิทธิ์เก็บผลงานไว้ใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยมิต้องได้รับอนุญาต แต่ลิขสิทธิ์ในผลงานนั้นยังคงเป็น ของผู้สร้างสรรค์
 • ผลการตัดสิน ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  ระดับปฐมวัย
  รางวัลที่ ๑ ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท
  รางวัลที่ ๒ ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท
  รางวัลที่ ๓ ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท
  รางวัลชมเชย ๕ รางวัล รางวัลละ ๑,๕๐๐ บาท
  ระดับประถมศึกษา
  รางวัลที่ ๑ ทุนการศึกษา ๘,๐๐๐ บาท
  รางวัลที่ ๒ ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท
  รางวัลที่ ๓ ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท
  รางวัลชมเชย ๕ รางวัล รางวัลละ ๑,๕๐๐ บาท
  ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)
  รางวัลที่ ๑ ทุนการศึกษา ๙,๐๐๐ บาท
  รางวัลที่ ๒ ทุนการศึกษา ๖,๐๐๐ บาท
  รางวัลที่ ๓ ทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท
  รางวัลชมเชย ๕ รางวัล รางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท
  *** รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ - ๓ ทุกประเภทจะได้รับโล่เกียรติคุณจาก ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี และสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ร่วมกับ บริษัท สื่อสากล จำกัด

๔. การประกวดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

หลักเกณฑ์การประกวด

 • ผู้เข้าประกวด ผู้เข้าประกวด แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่
  - สถาบันการศึกษา โดยไม่มีการแบ่งระดับ
  - เครือข่ายเด็กและเยาวชนอื่นๆ
 • กิจกรรมรณรงค์ต้องประกอบ ด้วยรายละเอียดดังนี้ น้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้พระราชทานไว้ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๔๙๖ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ความว่า “ ... ข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายจงมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต ถือเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เพราะคุณธรรมอันนี้เป็นมูลฐานอันสำคัญที่จะยังความเจริญ และความเป็นปึกแผ่นแก่สังคม เป็นบ่อเกิดแห่งความสามัคคี กลมเกลียว ความซื่อสัตย์ ที่ว่านี้หมายถึง ความสุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่การงาน ต่อตนเอง และต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง มีเจตนาบริสุทธิ์ ไม่เอารัดเอาเปรียบ สำหรับท่านที่ใช้วิชากฎหมาย ย่อมกินความถึงการรักษาความเป็นธรรม ไม่บิดเบือนความหมายของตัวบทกฎหมาย เพื่อประโยชน์ ของตนเอง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจะเป็นเสมือนหนึ่งเกราะคุ้มภัยแก่ท่านตลอดไป ดังบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ว่า สุจริตคือเกราะบัง สาตรพ้อง ...” มาเป็นแนวทางกำหนดความหมายของ “ความซื่อสัตย์สุจริต” และการจัดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต การค้นคว้าพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานในวาระอื่นๆ เพิ่มเติม แล้วนำมาประกอบการกำหนดความหมายและแนวทางของการรณรงค์สร้างเสริมค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต จะช่วยเสริมสร้างให้การรณรงค์สามารถครอบคลุมทุกๆ ความหมายของ “ความซื่อสัตย์สุจริต” ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานให้ไว้
 • นำแนวทางในโครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” “จะคิด ทำ สอนอย่างไร” เพื่อเสริมสร้าง ค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต มาช่วยสร้างสรรค์กิจกรรมให้มีความหลากหลาย และเป็นรูปธรรม สามารถนำมาใช้ช่วยรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตในหมู่เยาวชนในโรงเรียน สถาบัน หรือหน่วยงาน อย่างมีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่อง ไม่ใช่เป็นการรณรงค์ชั่วครั้งชั่วคราว
 • นำบทเพลง และความหมายของเนื้อเพลง “ลมหายใจไร้มลทิน” และเพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน” ไปใช้เป็นประโยชน์ในการรณรงค์โดยเน้นให้เยาวชนเข้าใจในสาระของเพลง และนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เป็นค่านิยมประจำตน และหมู่คณะของตน
 • ผู้นำองค์กร ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร หรือที่เรียกเป็นอย่างอื่นแต่มีความหมายเช่นว่านี้ ควรกำหนดให้การจัดการเรียนการสอนประจำแต่ละวิชา มีแผนการเรียนการสอนที่บรรจุความซื่อสัตย์สุจริตอยู่ในเนื้อหาสาระของแต่ละวิชา ยกขึ้นเป็นประเด็นในการเรียนการสอน สร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นอย่างถ่องแท้ว่า ในการดำเนินชีวิตเมื่อต้องใช้หลักวิชาที่ได้เรียนไปประยุกต์ใช้แล้วนั้น หากมีส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นองค์ประกอบของความไม่สุจริตแล้ว ย่อมเกิดผลเสียทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม การเรียนรู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นองค์ประกอบสำคัญในการปฏิบัติ เมื่อได้เรียนรู้ เข้าใจและปฏิบัติอยู่เป็นประจำก็จะสามารถช่วยเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในชีวิต เป็นประโยชน์กับผู้เรียนและสังคมสืบไปได้อย่างเป็นรูปธรรม
 • เป็นกิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตที่ปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง ในองค์กร หากมีหลายกิจกรรม แต่ละกิจกรรมต้องเกื้อหนุนการเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตไปในทิศทางเดียวกัน ดำเนินกิจกรรมตามแนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง” ไม่เป็นภาระกับผู้ใดรวมถึงตนเองสามารถแสดงให้เห็นได้ชัดว่าการเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ในหมู่เยาวชนเป็นกิจกรรมกล่อมเกลาจิตใจและสร้างนิสัยที่ดี ไม่ใช่การสร้างวัตถุ อาศัยการเรียนรู้ การอบรม สั่งสอน การทำความเข้าใจ การปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี และการนำมาประยุกต์ปฏิบัติ ในวิถีชีวิตโดยไม่มีวัตถุต่างๆ มาเป็นอุปสรรคในการที่ต่างจะมีค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตของตนเอง
 • เด็ก/เยาวชน/ครู - อาจารย์/ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้นำชุมชน/ประชาชน และเครือข่าย ต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมรณรงค์ สามารถนำสู่การปฏิบัติในหมู่เยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม
 • มีการติดตามประเมินผล และปรับปรุงกิจกรรมให้สามารถเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง
 • การจัดทำรายงาน ผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน/กิจกรรม นำเสนอคณะกรรมการของสถาบัน / หน่วยงาน โดยมีคณะกรรมการที่รับผิดชอบโครงการ และผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน/หน่วยงานนั้นๆ เป็นผู้รับรองความถูกต้องของรายงานก่อนส่งรายงานให้แก่คณะกรรมการตัดสิน
 • ส่งผลงาน ผู้เข้าประกวดต้องสรุปรายงาน กิจกรรม และ/หรือ วีดีทัศน์/ภาพนิ่งของกิจกรรม ส่งไปยังคณะกรรมการตัดสิน ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยถือวันที่ลงรับเอกสารหรือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ
 • คณะกรรมการ คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ที่จะเข้าชมการจัดกิจกรรมรณรงค์ ณ สถาบันการศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ในขณะที่จัดกิจกรรมอยู่
 • ผลการตัดสิน ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ที่จะเข้าชมการจัดกิจกรรม ณ สถาบันหรือหน่วยงาน ในขณะที่จัดกิจกรรมอยู่ *** สำหรับกิจกรรมที่ ๔ การประกวดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต โรงเรียน / สถาบันการศึกษา / วิทยาลัย / มหาวิทยาลัย ทุกแห่งที่เข้าร่วมประกวด แต่ไม่ได้รับรางวัลจะได้รับเกียรติบัตรของโครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ร่วมกับ บริษัท สื่อสากล จำกัด
  • รางวัลในการประกวด
   • รางวัลที่ ๑ ทุนการศึกษา ๓๐,๐๐๐ บาท
   • รางวัลที่ ๒ ทุนการศึกษา ๑๕,๐๐๐ บาท
   • รางวัลที่ ๓ ทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท
   • รางวัลชมเชย ๒ รางวัล รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท
  • ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเนื้อร้อง ทำนอง และประกาศผล ดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ www.lomhaijai.org หรือ www.opp.go.th หรือ www.oppy.opp.go.th

สถานที่ส่งใบสมัครพร้อมผลงาน
บริษัท สื่อสากล จำกัด เลขที่ ๑๑๔๓/๑ ซอยสุทธิพร ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณมือนาง (บริษัท สื่อสากล จำกัด) โทร. ๐-๒๖๔๑-๘๔๔๔ ต่อ ๒๑๕
คุณจิตรมณี ศรีประเสริฐ, คุณชดาพร เลาหวัฒน์ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) โทร. ๐ ๒๒๕๕ ๕๘๕๐ ต่อ ๑๓๓, ๑๔๗ และสายตรง ๐ ๒๖๕๑ ๖๙๒๐, ๐ ๒๖๕๑ ๖๕๐๕
เผยแพร่ : http://www.contestwar.com

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
300,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
01 มิ.ย. 2013 08:00 to 30 พ.ย. 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.