^ Back to Top

ประกวดกิจกรรม

ประกวดผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงินโครงการ “Fin. ดี We Can Do!!! Season 3”

ประกวดผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงินโครงการ “Fin. ดี We Can Do!!! Season 3”

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ขอเชิญนักศึกษาอาชีวศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงินโครงการ “Fin. ดี We Can Do!!!

หมดเขต: 
พ, 2021-06-30 16:30

ประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี ๒๕๕๗

ประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี ๒๕๕๗

บริษัท สื่อสากล จำกัด ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี ๒๕๕๗ ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมล

หมดเขต: 
จ, 2014-12-01 16:00

กิจกรรมการประกวด โครงการลมหายใจไร้มนทิน ประจำปี 2556 เพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

การประกวดของโครงการลมหายใจไร้มนทิน ประจำปี 2556

โครงการ "ลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2556" จัดกิจกรรม ประกวดเรียงความ ประกวดวาดภาพ ประกวดร้องเพลง และประกวดกิจกรรมรณรงค์ เพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ชิงทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท ส่งผลงานพร้อมใบสมัคร ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556

หมดเขต: 
ส, 2013-11-30 16:00
Subscribe to RSS - ประกวดกิจกรรม

Members Online

There are currently 0 users online.