^ Back to Top

ประกวดหนังสั้นและคลิปวิดีโอ หัวข้อ “คนไทยได้อะไรจากประชาคมอาเซียน”

ประกวดหนังสั้นและคลิปวิดีโอ หัวข้อ “คนไทยได้อะไรจากประชาคมอาเซียน”

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นและคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “คนไทยได้อะไรจากประชาคมอาเซียน” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,800,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประโยชน์ และโอกาสที่คนไทยจะได้รับจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างรอบด้าน
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปี 2558 และเป็นการสร้างความรู้สึกว่าประชาคมอาเซียนมีความเกี่ยวข้องและเป็นเรื่องของประชาชนทุกคน
3. เพื่อนาผลงานที่ชนะการประกวด และผลงานอื่นที่ส่งเข้าประกวดไปใช้ในกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนสู่สาธารณชนต่อไป

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
  • ระดับมัธยมศึกษา
  • ระดับอุดมศึกษา
  • ระดับบุคคลทั่วไป
 • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งแบบบุคคลหรือเป็นทีม โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง กรณีส่งผลงานเข้าประกวดแบบเป็นทีม จะต้องเป็นสมาชิกของทีมใดทีมหนึ่งเพียงทีมเดียว
 • บุคคล/ ทีม สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งประเภทหนังสั้น และคลิปวิดีโอ ประเภทละไม่เกิน 1 เรื่อง

เนื้อหาของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 • ต้องมีเนื้อหาในหัวข้อ “คนไทยได้อะไรจากประชาคมอาเซียน” โดยแบ่งผลงานออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
  • ประเภทหนังสั้น ความยาวไม่เกิน 15-20 นาที
  • ประเภทคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 5 นาที
 • ผู้ส่งผลงานสามารถตั้งชื่อเรื่องได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับหัวข้อและเนื้อหาการประกวด
 • ความยาวของผลงานรวม title intro และ end credit
 • ไม่จากัดรูปแบบวิธีการนาเสนอและวิธีการถ่ายทา สามารถใช้ได้ทั้ง AVI, MPEG, MP4, MPG, WMV, หรือ MOV โดยมีขนาดไฟล์ขั้นต่า 720 x 480 พิกเซล (Pixel) และสามารถใช้แอพพลิเคชั่น iMovie, Viva Video หรืออื่น ๆ

ระยะเวลาการประกวด

 • ประชาสัมพันธ์โครงการและรับผลงานเข้าประกวดช่วงเดือนพฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2558 (ระยะเวลา 4 เดือน)
 • คัดเลือกผู้ชนะการประกวดประเภทต่างๆ โดยคณะกรรมการ ระหว่างวันที่ 1-14 กันยายน 2558
 • จัดงานประกาศผลการประกวดและมอบรางวัลวันที่ 15 กันยายน 2558 ที่กระทรวงการต่างประเทศ
 • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2558

การสมัครและการส่งผลงาน
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องส่งผลงานพร้อมเอกสารตามรายการด้านล่างไปที่กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 443 ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร 10400 (วงเล็บมุมซอง “ประกวดหนังสั้นและคลิปวิดีโอ”) ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ โดยนับวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

 • ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.mfa.go.th/asean หรือ www.facebook.com/ASEANThailand.MFA)
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจาตัวนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาของผู้สมัคร พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • แผ่น DVD บันทึกผลงานเป็นไฟล์นามสกุล AVI, MPEG, MP4, MPG, WMV หรือ MOV จานวน 3 แผ่น

ติดต่อสอบถาม

 • กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
 • โทรศัพท์ : 02-203-5000 ต่อ 14390
 • โทรสาร: 02-643-5223
 • Email : asean.thailand.mfa@gmail.com
 • www.facebook.com/ASEANThailand.MFA
Total Prize Money: 
1,800,000 Baht
Deadline: 
04 Jun 2015 10:00 to 31 Aug 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.