^ Back to Top

ประกวดตราสัญลักษณ์ คำขวัญ และ ตุ๊กตาสัญลักษณ์ ของพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง

ประกวดตราสัญลักษณ์ คำขวัญ และ ตุ๊กตาสัญลักษณ์ ของพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอเขิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ คำขวัญ และ ตุ๊กตาสัญลักษณ์ (MASCOT) ของพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ผลงาน และใช้ตราสัญลักษณ์ คำขวัญ และตุ๊กตาสัญลักษณ์ (MASCOT) เพื่อให้เป็นที่รู้จักและจดจำง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวาง

หัวข้อการประกวด

 • ตราสัญลักษณ์พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง
 • คำขวัญพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง
 • ตุ๊กตาสัญลักษณ์พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

ประเภทการประกวด
1.  ประเภทตราสัญลักษณ์
2. ประเภทคำขวัญ
3. ประเภทตุ๊กตาสัญลักษณ์ (MASCOT)

เงื่อนไขประกวด ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้ง 3 ประเภท มีเงื่อนไขการประกวดดังนี้
1. ผู้ส่งผลงานหนึ่งคนสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ประเภทละไม่เกิน 3 ชิ้นงาน
2. เป็นผลงานที่จัดทำขึ้นใหม่ และไม่เคยนำเข้าร่วมประกวดในที่ใดมาก่อน
3. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ไม่นำส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญลักษณ์ที่มีลิขสิทธิ์อยู่มาใช้ในการออกแบบตราสัญลักษณ์พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองทุกรูปแบบ
4. ในกรณีที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดลอกเลียนแบบตราสัญลักษณ์ของผู้อื่น ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือมีการละเมิดสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย
5. ผลงานที่ได้รับรางวัล หากทราบภายหลังว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ คณะกรรมการตัดสินจะตัดสิทธิ์การได้รับรางวัลของผลงานชิ้นนั้นๆ โดยที่เจ้าของผลงานไม่สามารถฟ้องร้องได้ในทุกกรณี
6. ผลงานที่ได้รับรางวัลกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีสิทธิ์ที่จะให้ผู้ได้รับรางวัลปรับปรุงรูปแบบให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน
7. ผลงานทุกชิ้นที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่จะนำไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ และใช้เป็นตราสัญลักษณ์ของพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง
8. ผลการพิจารณาและการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ไม่สามารถนำไปฟ้องร้องและนำเนินคดีใดๆ ได้ ทั้งนี้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใดในกรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสินที่กำหนด

ข้อกำหนดผลงานการประกวด
1. ประเภทตราสัญลักษณ์

 • ตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องประกอบด้วยภาพสัญลักษณ์และข้อความที่สื่อความหมาย
  • ภาษาไทย “พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง”
  • ภาษาอังกฤษ “Ranong Biosphere Reserve”
 • ภาพและสีของตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องจดจำง่ายและแสดงออกถึงความสำคัญ/ความหมาย ของพื้นที่สงวนชีมณฑลระนอง
 • รูปแบบตราสัญลักษณ์เป็นภาพวาดหรือภาพที่ผลิตและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมใดออกแบบก็ได้ แล้วแปลงไฟล์เป็น .JPG
 • ส่งผลงานในรูปแบบฉบับพิมพ์ (Print copy) สี 1 ภาพ และ ขาว – ดำ 1 ภาพขนาด 12 ซม. X 12 ซม.(ปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบของโลโก้) พร้อมแผ่นซีดี
  • ติดผลงานลงบนกระดาษแข็ง (โฟโต้บอร์ด) ขนาด A4 มีความคมชัดทั้งสีและลายเส้น
  • แผ่นซีดีไฟล์ต้นฉบับ ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 300 dpi
 • ผู้เข้าร่วมประกวดต้องย่อส่วนตราสัญลักษณ์ ขนาด 3 x 3 ซม.พิมพ์สีแนบมาพร้อมชิ้นงาน
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องส่งคำอธิบายที่สื่อความหมายของตราสัญลักษณ์ มาพร้อม ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ อีเมลล์ ที่ติดต่อได้สะดวก จัดพิมพ์ลงกระดาษ A4 ติดด้านหลังของผลงานฉบับพิมพ์

2. ประเภทคำขวัญ

 • หัวข้อประกวดคำขวัญ คือ “พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง”
 • สามารถสื่อความหมาย/ความสำคัญ ถึงพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง
 • คำขวัญมีความยาวไม่เกิน 21 พยางค์
 • มีความกระชับ คล้องจอง สละสลวย และจดจำง่าย
 • ถูกต้องตามหลักภาษาไทย
 • พิมพ์ หรือเขียนคำขวัญตัวบรรจงให้อ่านชัดเจน ขนาดใหญ่พอสมควรลงบนกระดาษขาว ขนาด A4  พร้อมระบุชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ อีเมลล์ ที่ติดต่อได้สะดวก จัดพิมพ์หรือเขียนลงกระดาษ A4 ติดด้านหลังของผลงานฉบับพิมพ์หรือเขียน

3. ประเภทตุ๊กตาสัญลักษณ์ (MASCOT)

 • การออกแบบ ให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบเท่านั้น โดยสามารถใช้โปรแกรมใดออกแบบก็ได้ และส่งเป็นไฟล์นามสกุล jpg ความละเอียดต้องไม่น้อยกว่า 300 dpi
 • การออกแบบตุ๊กตาสัญลักษณ์ 1 ชิ้นงาน จะต้องมีมิติให้เห็น จํานวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านหน้า ด้านข้างและ ด้านหลัง โดยออกแบบผลงานลงบนกระดาษขนาด A4 จํานวน 4 แผ่น ดังนี้
  • แผ่นที่ 1 : แสดงภาพตุ๊กตาสัญลักษณ์ ด้านหน้า
  • แผ่นที่ 2 : แสดงภาพตุ๊กตาสัญลักษณ์ ด้านข้าง
  • แผ่นที่ 3 : แสดงภาพตุ๊กตาสัญลักษณ์ ด้านหลัง
  • แผ่นที่ 4 : แสดงภาพตุ๊กตาสัญลักษณ์ ทั้ง 3 ด้านในแผ่นเดียวกัน
 • ผลงานที่ออกแบบต้องสื่อถึง/เป็นตัวแทน/ลักษณะเด่น ของพื้นที่ฯ
 • ผู้ส่งผลงานจะต้องตั้งชื่อตุ๊กตาสัญลักษณ์ (MASCOT) และอธิบายแนวคิดในการออกแบบให้ชัดเจน
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเขียน/พิมพ์ ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ อีเมลล์ ที่ติดต่อได้สะดวก ติดด้านหลังของผลงานตาม ข้อ (2) ทุกชิ้นงาน

เกณฑ์การตัดสินพิจารณา

 • แนวคิดการออกแบบ 20 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
 • การสื่อความหมายเหมาะสม 20 คะแนน
 • การออกแบบได้สวยงาม สะดุดตา 20 คะแนน
 • สามารถใช้งานได้จริง 10 คะแนน
 • ความประทับใจโดยรวม 10 คะแนน

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานเข้าประกวดตังแต่วันนี้ 30 มีนาคม 2559
 • วันประกาศผลการประกวด ภายในเดือนพฤษภาคม 2559

ติดต่อสอบถาม

 • ส่วนส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่ตามข้อตกลงสากล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0-2142-7426 (คุณสุชาติ) ในวันและเวลาราชการ
 • Facebook แฟนเพจ "พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง"

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณสุชาติ แย้มปราสัย

Deadline: 
05 Feb 2016 10:00 to 30 Mar 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.