^ Back to Top

ประกวด “Thailand Digi Challenge 2014”

Thailand Digi Challenge 2014

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักพัฒนาอิสระ บุคคลทั่วไป และผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “Thailand Digi Challenge 2014” ชิงทุนสนับสนุนจากสำนักงานฯ โดยกำหนดขอรับทุนสนับสนุนทุนละไม่เกิน 450,000 บาท จำนวน 40 ทุน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ในภาครัฐและเอกชน โดยไม่จำกัดชั้นปี
 2. บุคคลทั่วไป
 3. ผู้ประกอบการ (บริษัทที่จดทะเบียนการค้า)
 4. มีความสามารถในการพัฒนาภาพนิ่ง และ/หรือเคลื่อนไหวจากคอมพิวเตอร์ ในลักษณะที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นของตนเอง และมีทักษะทางด้านการใช้ โปรแกรม และประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์ผลงาน

เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมประกวด

 1. ผู้ผลิตผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้ถือสัญชาติไทยเท่านั้น โดยไม่จำกัดสถานที่อยู่อาศัย
 2. ผู้เข้าประกวดเสนอผลงานได้เพียง 1 ผลงาน/ภูมิภาคเท่านั้น
 3. โครงการที่นำเสนอ จะต้องเป็นผลงานที่ไม่ได้ลอกเลียนแนวคิดมาจากที่ใด หรือละเมิดลิขสิทธิ์จากผลงานอื่นๆ และต้องเป็นผลงานไม่เคยส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมใดๆมาก่อน
 4. ในกรณีที่เจ้าของโครงการนำเสนอผลงานเป็นพนักงานประจำ ในบริษัท ผลงานนั้นๆ จะต้องได้รับการเห็นชอบจากบริษัทต้นสังกัดเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแนบหลักฐานมาพร้อมกับการส่งโครงการ
 5. รอบแรก ผู้เข้าร่วมประกวดส่งผลงานในรูปแบบ PDF File และ Hard Copy
 6. รอบที่สอง ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องนำเสนอโครงการและความเป็นไปได้ของผลงานต่อคณะกรรมการตัดสิน (ระยะเวลานำเสนอโครงการ 20 นาที
 7. โครงการที่นำเสนอจะต้องสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ เป็นผลงานชิ้นสมบูรณ์ภายในระยะเวลา 7-9 เดือน (ในกรณีที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก SIPA)
 8. ผลงานที่เข้าร่วมประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่างผู้ผลิตผลงานนั้นๆ กับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

กติกาการแข่งขัน
1. ลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขันพร้อมแนบไฟล์โครงการ (PDF File) ประเภท Animation / Game / e-Learning / New Media ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ผ่านทางระบบลงทะเบียน SIPA ภายใต้หัวข้อดังนี้

 • ภาคเหนือ ภายใต้แนวคิด “แอนเชี่ยนล้านนา”
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยวมรดกอีสาน”
 • ภาคใต้ ภายใต้แนวคิด “สถาปัตยกรรม” หรือ “ท่องเที่ยว” หรือ “วิถีชีวิต”
 • ภาคกลาง ภายใต้แนวคิด “ช่างสิบหมู่” หรืออื่นๆ

2. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งเป็นประเภททีมหรือรายบุคคลได้
3. ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องส่งผลงานรูปแบบ PDF File ผ่านทางระบบ SIPA ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 และจัดส่งเป็น Hard copy จำนวน 6 ชุด ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • Proposal ตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มได้ที่ register.sipa.or.th
 • Conceptual Design Document ภายใต้หัวข้อประกวดในแต่ละภูมิภาค

​ระยะเวลาการดำเนินงาน

 • มกราคม – 13 พฤษภาคม 2557 ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร (สอบถามข้อมูล email : mdc@sipa.o.th)
 • 14 พฤษภาคม 2557 ปิดรับสมัคร (ส่ง Conceptual Design Document ในรูปแบบ .PDF ) ผ่านระบบ SIPA
 • 23 พฤษภาคม 2557 ปิดรับเอกสารที่เป็นรูปเล่ม จำนวน 6 ชุด มิถุนายน 2557 คัดเลือกรอบแรก
 • กรกฏาคม 2557 ตัดสินผลงานผู้ได้รับรางวัล 15 ผลงาน/ภูมิภาค

สอบถามข้อมูล/ส่งเอกสาร

 • ภาคเหนือ
  คุณวิไลพร ถานะวุฒิพงศ์ โทร. 0 5324 7282
  สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขาเชียงใหม่
  เลขที่ 158 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตาบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
  (วงเล็บมุมซอง Thailand Digi Challenge)
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  คุณจตุรภรณ์ โชคภูเขียว โทร. 0 4327 1700-3
  สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขาขอนแก่น
  เลขที่ 11 ชั้น 2 อาคารแก่นนครออฟฟิศพาร์ค ถนนศรี ธาตุประชาสันติ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
  (วงเล็บมุมซอง Thailand Digi Challenge)
 • ภาคใต้
  คุณสุชาดา เจียรพิพัฒน์พงศ์ โทร. 0 7637 9111
  สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขาภูเก็ต
  ชั้น 1 อาคารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
  ​(วงเล็บมุมซอง Thailand Digi Challenge)
 • ภาคกลาง
  คุณธนาภรณ์ บุญเรือง โทร.0 2141 7228
  สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
  (วงเล็บมุมซอง Thailand Digi Challenge)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Monchai Sricharoensak
Digital Content Marketing Promotion Manager
Software Industry Promotion Agency (SIPA)

หมดเขต: 
18 เม.ย. 2014 10:00 to 13 พ.ค. 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.