^ Back to Top

ประกวดสื่อ New Media หัวข้อ "อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา"

การประกวดสื่อ New Media หัวข้อ "อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา"

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส ร่วมกับ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน เครือข่ายองค์กรงดเหล้า มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร และภาคีเครือข่าย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อ New Media หัวข้อ "อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท ทุนเพื่อการผลิตผลงานจริง และร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกับวิทยากรมืออาชีพ เพื่อค้นหาเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักการผลิตสื่อ Ambient Media, viral Clip, เสื้อยืด, Infographic Animation และ Jingle – MV

หลักการและเหตุผล
ตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เกิดขึ้นในสังคมไทย บนการทำงานสู่สังคมสุขภาวะ สสส. และภาคีเครือข่ายได้ ขับเคลื่อนงาน วางรากฐาน ทำให้แนวคิดสุขภาวะเป็นที่รู้จัก และเกิดการขยายผลทั่วประเทศไทยในกลุ่มคนทุกระดับอย่างมากมาย ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิด และพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่ดี ตลอดจนเกิดการสานพลังภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่สังคมสุขภาวะ

12 ปีที่ผ่านมา  เกิดองค์ความรู้ด้านสุขภาวะและงานที่เป็นกรณีศึกษาที่ดีเป็นจำนวนมากกระจายอยู่ตามโครงการ แผนงาน และสำนักต่างๆ และเพื่อให้เกิดการยกระดับและใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านสุขภาวะเหล่านั้นอย่างกว้างขวาง และสามารถถ่ายทอดให้เกิดแรงบันดาลใจ (Inspiration) ของประเด็นสุขภาวะของภาคีเครือข่ายเพื่อเผยแพร่และสร้างแรงบันดาลใจในสังคมวงกว้างได้มากขึ้น  ทาง “ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ” และ เครือข่ายสื่อศิลป์สร้างสุข  จึงได้ร่วมจัดทำโครงการ เด็กเฮ้ว “Dek Health”  เยาวชนนักสื่อสารสุขภาวะรุ่นใหม่สร้างแรงบันดาลใจสุขภาวะ ผ่านสื่อนิวมีเดีย เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการถ่ายทอดเรื่องราว ประเด็นแอลกอฮอล์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเรื่องกฏหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ การรู้เท่าทันกลยุทธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ฯ การลดและสกัดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่น หรือนักดื่มหน้าใหม่ ในหัวข้อ “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา” ผ่านสื่อนิวมีเดีย เช่น Ambient Media, Viral Clip, เสื้อยืด, Infographic Animation และ Jingle – MV เป็นต้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงอันตรายของเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ และเปลี่ยนทัศนคติจากความเชื่อดั้งเดิม
2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องของการรู้เท่าทันกลยุทธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ฯ
3. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับการพัฒนาความสามารถด้านการสร้างสรรค์สื่อจากมืออาชีพ
4. เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ผลงาน

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การเปิดรับ
1.  เยาวชนนักเรียน นิสิตนักศึกษา อายุระหว่าง 15-25 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยไม่จำกัดสาขาและคณะที่ศึกษาอยู่  
2. สมัครเข้าร่วมโครงการประกวดทีมละไม่เกิน 3 คน  สมาชิกในทีมไม่จำเป็นต้องอยู่สถาบันเดียวกัน
3. ผู้สมัครต้องสามารถเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมถึงการนัดตรวจงานการจัดแสดงผลงาน ได้ (วันเวลานัดตรวจงานและสถานที่จัดกิจกรรมทั้งหมดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
4. หากทีมผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย และได้รับทุนผลิตเพื่อผลิตผลงานและนัดตรวจงานเป็นระยะ (2-3ครั้ง)

แนวคิดในการสื่อสาร
“อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา”

ประเภทของการประกวด  และวันปิดรับสมัคร
สื่อนิวมีเดีย ภายใต้หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา”  
•    Ambient Media  (ปิดรับ 25 เมษายน 2557)
•    Viral Clip  (ปิดรับ 25 เมษายน 2557)
•    Infographic Animation  (ปิดรับ 25 เมษายน 2557)
•    T-shirt  (ปิดรับ 15 พฤษภาคม  2557)
•    Jingle - MV  (ปิดรับ ................. 2557)

รางวัลสำหรับการประกวด
1. คณะกรรมการคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุด เพื่อรับรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร

 • รางวัลชนะเลิศ             เงินรางวัล 30,000 บาท
 • รองชนะเลิศ อันดับที่ 1         เงินรางวัล 20,000 บาท
 • รองชนะเลิศ อันดับที่ 2         เงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลชมเชย            เงินรางวัล 5,000 บาท / จำนวน 2 รางวัล

2. ลิขสิทธิ์ของผลงานที่ใช้ประกวดเป็นของเจ้าของผลงาน โดยทางโครงการปิ๊งส์ เด็กเฮ้ว สสส.,สมาคมโฆษณา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย สามารถนำไปเผยแพร่ได้ แต่มิใช่เพื่อการค้าหรือเชิงพาณิชย์

เกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการ

 • ความคิดสร้างสรรค์ Creativity – ความสร้างสรรค์ ความสดใหม่ ความแปลกใหม่ของผลงาน
 • การสื่อสาร Communication – ความสามารถในการสื่อสารความคิด การโน้มน้าวให้กลุ่มเป้าหมายกระทำตามจุดประสงค์ของการรณรงค์ผ่านผลงานได้อย่างชัดเจน
 • แนวคิดหรือคอนเซ็ปต์ Concept – ความตรงประเด็นระหว่างเนื้อหาใจความกับหัวข้อการประกวด
 • สุนทรียะ Aesthetic – ความสวยงาม ความสมบูรณ์ ความกลมกลืนกันของงาน
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ปฏิทินกิจกรรม

 • ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2557 รับสมัครเยาวชน
 • เมษายน - พฤษภาคม 2557 คัดเลือกใบสมัคร
 • 16 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2557  อบรมเชิงปฏิบัติการ (ขึ้นอยู่กับความพร้อมของมหาวิทยาลัย)   
 • พฤษภาคม 2557  การพิจารณาทุนเพื่อผลิตผลงาน
 • พฤษภาคม – มิถุนายน 2557 ระยะเวลาพัฒนาผลงานของเยาวชน
 • มิถุนายน  2557 ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์
 • มิถุนายน- กรกฎาคม 2557 คัดเลือกผลงานเพื่อได้รับรางวัล
 • กรกฎาคม 2557  พิธีประกาศผล มอบรางวัล และจัด

*** หมายเหตุ: กำหนดการและช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ดาวน์โหลดใบสมัคร บทความ และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.PINGs.in.th หรือ www.artculture4health.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์

 • รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการการส่งใบสมัคร โทร. 02-612-6996 -7 ต่อ 102
 • ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร 02-6126996-7 ต่อ 101

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ปิ๊งส์ โปรเจกต์ - PINGS Project

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
70,000 Baht
หมดเขต: 
02 เม.ย. 2014 10:00 to 30 เม.ย. 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.