^ Back to Top

TOA King of Wood - โครงการประกวดออกแบบ ที่นั่งไม้สำหรับใช้งานกลางแจ้ง(Outdoor Wooden Seating)

TOA King of Wood - โครงการประกวดออกแบบ

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด เชิญชวน นักออกแบบ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมแข่งขัน TOA The King of Wood Designer การประกวดออกที่นั่งไม้สำหรับใช้งานกลางเเจ้ง (Outdoor Wooden Seating ) ภายใต้เเนวคิด Let's Share เก้าอี้พอเพียง เพื่อใช้สำหรับแข่งขัน TOA The King of Wood ปีที่ 3 ชิงเงินรางวัล 60,000 บาท

หลักการและเหตุผลของโครงการ
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด คือ ผู้ริเริ่มจัดการแข่งขัน TOA The King of Wood การแข่งขันฝีมือช่างสีช่างไม้รายการแรกและรายการเดียวของประเทศไทย การแข่งขันเพื่อยกระดับและส่งเสริมอาชีพช่างสีช่างไม้อันเป็นภูมิปัญญาไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และเพื่อสร้างความภูมิใจในอาชีพช่างสีช่างไม้ และเพื่อให้ส่งเสริมอาชีพช่างสีช่างไม้เป็นไปอย่างรอบด้าน การแข่งขันในปีที่ 3 นี้ จึงขยายรูปแบบการแข่งขันให้มี “การแข่งขัน TOA The King of Wood Designer การประกวดออกที่นั่งไม้สำหรับใช้งานกลางเเจ้ง (Outdoor Wooden Seating ) ภายใต้เเนวคิด Let's Share เก้าอี้พอเพียว เพื่อใช้สำหรับแข่งขัน TOA The King of Wood ปีที่ 3”

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้กับนักออกแบบ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปมีโอกาสแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์
 2. เพื่อนำผลงานการออกแบบที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นแบบการแข่งขัน TOA The King of Wood ปีที่ 3
 3. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์สีงานไม้ของ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

 • นักออกแบบ, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป
 • ผู้เข้าร่วมประกวดมีสิทธิส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมากกว่า 1 ผลงาน
 • ผู้สมัครสามารถส่งผลงานในแบบเดี่ยว หรือแบบกลุ่มก็ได้ ไม่จํากัดจํานวนสมาชิก

ข้อกำหนดในการเข้าร่วมเเข่งขัน

 • ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดจะต้องแนบคําอธิบายผลงาน โดยระบุถึงแนวความคิด (Concept), รูปแบบการเข้าไม้ (Wood Joinery), ภาพสามมิติ (Perspective), ภาพเขียนแบบ (Dimensions) ฯลฯ
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์จากการวาดหรือสร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ออกแบบห้ามลอกเลียนแบบ หรือนำภาพหนึ่งภาพใดมาตกแต่ง และจะต้องไม่ซ้ำกับผลงานที่เคยมีการเผยแพร่หรือเป็นที่รู้จักมาแล้ว หรือเคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน หากได้รับรางวัลและถูกตรวจพบภายหลังจะถือเป็นโฆฆะและถูกเรียกรางวัลทั้งหมดคืนเพื่อมอบให้แก่ผู้มีสิทธิ์อันถูกต้องต่อไป
 • ลิขสิทธิ์ของผลงานเป็นของผู้เข้าประกวด แต่กลุ่มผลิตภัณฑ์สีงานไม้ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์ และแสดงผลงานทุกชิ้นตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่ส่งเข้าประกวดเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะชนได้ในทุกรูปแบบ
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ
 • ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดจะเผยแพร่ทางเว็ปไซต์ www.toagroup.com/TOATheKingofWood เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น
 • คณะกรรมการจะคัดเลือกแบบดีที่สุด 3 ชิ้น แล้วนำมาผลิตเป็นเก้าอี้ต้นแบบ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาผลงานที่ชนะเลิศ

กรอบแนวคิดในการออกแบบ

 • ผู้ออกแบบต้องออกแบบ“ที่นั่งไม้สําหรับใช้งานกลางแจ้ง” (Outdoor Wooden Seating) ได้อย่างอิสระ เช่น เก้าอี้มีพนักพิง, ม้านั่งยาว, เก้าอี้สตูล, เก้าอี้เท้าแขน ฯลฯ
 • ผลงานออกแบบจะต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่แสดงออกถึงเทคนิควิธีการเข้าไม้ (Wood Joinery) ที่น่าสนใจ
 • ออกแบบสีในลักษณะโชว์ลายไม้
 • มีแนวคิดที่ต่อยอดหรือเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาแบบไทยในผลงานการออกแบบ
 • วัสดุที่นํามาใช้ในการออกแบบคือไม้จริง (Solid Wood) อาทิ ไม้พาราบอร์ด หรือแผ่นไม้ งดใช้เทคนิคไม้ดัดโค้ง
 • ผลงานสามารถผลิตได้จริงด้วยฝีมือของช่างไม้ไม่เกิน 3 คน ภายในระยะเวลาประมาณ 8 ชั่วโมง
 • คํานึงถึงการใช้งบประมาณอย่างประหยัดเหมาะสม แข็งแรงทนทาน ใช้งานได้จริง
 • ใช้งบประมาณการผลิตไม่เกิน 3,000 บาท/ตัว

กําหนดการประกวด

 • หมดเขตรับผลงานวันที่ 15 กรกฎาคม 2555 ให้ถือตราประทับเป็นหลัก
 • ประกาศผลการตัดสินรอบแรก วันที่ 18 กรกฎาคม 2555 ทาง www.toagroup.com/TOATheKingofWood
 • ประกาศผลรางวัลชนะเลิศ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ทาง www.toagroup.com/TOATheKingofWood

ขั้นตอนการสมัคร-ส่งแบบเข้าประกวด
1. สมัครทางไปรษณีย์

 • ส่งผลงานในรูปแบบของ Presentation Paper ติดลงบนบอร์ดแข็ง ขนาด A2 กรอกใบสมัครพร้อมกับสําเนาบัตรประชาชน ติดที่ด้านหลังบอร์ดผลงาน ส่งทางไปรษณีย์ หรือนําผลงานมาส่งที่
  ศูนย์ประสานงาน TOA The King of Wood III
  ตู้ ปณ 147 ปณศ.จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

2. สมัครทางเว็บไซต์

 • กรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ พร้อมแนบไฟล์ Presentation Paper ขนาด A2
 • แบบที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะผ่านขั้นตอนการพัฒนาจากทีมงานกองประกวดให้มีความเหมาะสมเพื่อเป็นโจทย์สําหรับใช้แข่งขันหา ʻสุดยอดช่างสีช่างไม้ʼ ภายใต้โครงการ TOA The King of Wood ปี 3 ต่อไป

รางวัล

 • รางวัลแบบยอดเยี่ยม 1 รางวัล : เงินสด 40,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ , ใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลแบบชมเชย 2 รางวัล : เงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ , ใบประกาศนียบัตร

สนใจสอบถามหรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ประสานงานฯ : 08 9024 0550
www.toagroup.com/TOATheKingofWood

ข่าวประชาสัมพันธ์ : TOA King of Wood
เผยแพร่ : http://contestwar.com

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
60,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
29 มิ.ย. 2012 10:00 to 15 ก.ค. 2012 16:00

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod