^ Back to Top

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ "รณรงค์การใช้เครื่องหมายกาชาดที่ถูกต้อง เหมาะสม"

สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจ ประกวดออกแบบโปสเตอร์ "รณรงค์การใช้เครื่องหมายกาชาดที่ถูกต้อง เหมาะสม" เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจ ตระหนัก รับรู้ถึงความหมายและความสำคัญของการใช้เครื่องหมายกาชาด ผ่านผลงานการประกวดฯ โดยผู้ชนะการประกวดนอกจากจะได้รับโล่ที่ระลึก เกียรติบัตร และเงินรางวัลหรือทุนการศึกษาแล้ว ผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับการพิจารณาจัดพิมพ์เป็นสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทั่วประเทศ โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การประกวด แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

  1. ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย
  2. ประเภทอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
  3. ประเภทบุคคลทั่วไป

รางวัล

  • รางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภท จะได้รับโล่ที่ระลึกจากสภากาชาดไทย และรางวัลเงินสด 10,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับเงินสด 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชยในแต่ละประเภท จะได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รวมทั้งสิ้นจำนวน 9 รางวัล

กติกาและเงื่อนไขในการประกวด
โปสเตอร์ต้องมีขนาด 11.69 นิ้ว x 16.54นิ้ว (A3) ไม่จำกัดโปรแกรมและเทคนิคการออกแบบ ส่งผลงานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มไม่เกิน 3 คน ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด กรุณาทำ file ผลงานของท่านเป็น JPEG file, .AI file หรือ PSD ส่งทางอีเมล์ pr.trcs [at] redcross.or.th และบันทึกเป็นซีดี พร้อมทั้งส่ง Printout เพื่อการ Reference ชิ้นงานได้ถูกต้อง

กำหนดรับใบสมัคร ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 และจะชี้แจงรายละเอียดรวมทั้งสร้างความเข้าใจ เรื่องแนวคิดหลักในการจัดประกวดให้กับผู้สมัคร ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2555

การส่งผลงาน
ส่งผลงานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวัน 31 สิงหาคม 2555 ที่
สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร (สำนักงานชั่วคราว) อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ชั้น 9 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (หากส่งทางไปรษณีย์จะต้องประทับตราไปรษณียากรไม่เกินวันศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2555)

ตัดสินผลงาน ภายใน วันที่ 25 กันยายน 2555

สอบถามรายละเอียด และดาวน์โหลดโครงการ พร้อมใบสมัคร ได้ที่
www.redcross.or.th, www.bu.ac.th หรือ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ สภากาชาดไทย โทร. 1664

เครี่องหมายกาชาด คือเครื่องหมายกากบาทสีแดงบนพื้นสีขาว เป็นสัญลักษณ์ ที่สำคัญยิ่งต่อมวลมนุษย์ นำมาใช้เพื่อการคุ้มครองและใช้เพื่อบ่งชี้ว่า บุคคล วัตถุ สถานที่นั้นๆ มีความเกี่ยวพันกับขบวนการกาชาด ดำเนินงานตามหลักการกาชาดทั้ง 7 ประการ ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่สามารถนำเครื่องหมายกาชาดไปใช้ได้ ” (ข้อระเบียบคณะกรรมการบริหารสภากาชาดไทย เกี่ยวกับเครื่องหมายกาชาด พ.ศ. 2500 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552)

เครื่องหมายกาชาด เป็นสัญลักษณ์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อมนุษยชาติในสองประการ คือ ประการแรก เป็นเครื่องหมายที่ใช้เพื่อการคุ้มครอง ซึ่งรับรองโดยอนุสัญญาเจนีวา เครื่องหมายจะเป็นสิ่งช่วยกระตุ้นและมีจิตสำนึกทำให้มีการยับยั้งและมีความเคารพในกฎกติกาสากล ดังนั้น เครื่องหมายกาชาดในกรณีนี้จึงต้องมีขนาดใหญ่และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ประการที่สอง เป็นเครื่องหมายที่ใช้เพื่อบ่งชี้ในยามสงบ แสดงให้เห็นว่า บุคคลหรือวัตถุนั้นมีความเกี่ยวพันกับขบวนการกาชาด เป็นสิ่งบอกให้คนในโลกรู้ว่าสถาบันเหล่านี้ดำเนินงานตามหลักการของกาชาด มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายกากบาทสีแดง

ปัจจุบันเครื่องหมายกาชาด ได้ถูกนำไปใช้ผิดเพี้ยนไปจากความหมายที่แท้จริง โดยมีการนำเครื่องหมายไปทำเลียนแบบให้มีความคล้ายคลึงกับเครื่องหมายกาชาดหรือเสี้ยววงเดือน หรือนำไปใช้อย่างไม่ถูกต้องด้วยการนำเครื่องหมายกาชาดไปใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับตนเองนอกเหนือจากหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ หรือนำไปใช้ในแนวทางซึ่งขัดกับหลักการอย่างร้ายแรงเป็นการสร้างปัญหาให้กับสังคม เช่น ใช้เครื่องหมายกาชาดหรือเสี้ยววงเดือนในยามสงครามเพื่อคุ้มครองทหารที่ติดอาวุธหรืออุปกรณ์ทางทหาร เช่น การนำรถพยาบาลหรือเฮลิคอปเตอร์ที่ติดเครื่องหมายกาชาดไปใช้ในการขนส่งทหารที่มีอาวุธ หรือใช้ธงกาชาดเพื่อพรางคลังอาวุธ เป็นต้น รวมไปถึงการนำเครื่องหมายกาชาดไปประดับบนเสื้อผ้า กระเป๋า เป็นส่วนหนึ่งของแฟชั่น เป็นการใช้ที่ไม่ถูกต้อง

สภากาชาดไทย ในฐานะที่เป็นองค์กรรับผิดชอบในประเทศไทย และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงกำหนดจัดการประกวดออกแบบโปสเตอร์รณรงค์การใช้เครี่องหมายกาชาดขึ้น เพื่อเป็นกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในฐานะที่ทรงเป็นองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย อีกทั้ง ยังเป็นการรณรงค์ให้สาธารณชนได้ตระหนักและมีความเข้าใจถึงความหมายและความสำคัญของเครื่องหมายกาชาดเพื่อให้สังคมได้รับรู้ เข้าใจและไม่นำเครื่องหมายกาชาดไปใช้โดยที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรกาชาดอีกต่อไป

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://www.redcross.or.th/news/information/19129
ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณ Napin Yeamprayunsawasd
จัดเรียงใหม่/เผยแพร่ : http://contestwar.com

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
66,000 Baht
File attachments: 
วันประกาศผล: 
อ, 2012-09-25 (All day)
หมดเขต: 
25 มิ.ย. 2012 10:00 to 20 ก.ค. 2012 16:00

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod