^ Back to Top

ประกวดโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย 2566 (ครั้งที่ 19) : Young Thai Artist Award 2023

ประกวดโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย 2566 (ครั้งที่ 19) : Young Thai Artist Award 2023

มูลนิธิเอสซีจี ขอเชิญเยาวชนไทย อายุระหว่าง 15-25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย 2566 (ครั้งที่ 19) : Young Thai Artist Award 2023 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวม 3,300,000 บาท

สาขาการประกวด

 • สาขาศิลปะ 2 มิติ (TWO DIMENSIONAL ART)
  • คุณสมบัติ : เยาวชนสัญชาติไทยอายุระหว่าง 15 - 25 ปี ( เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2541 – 31 ธันวาคม 2551 )
  • ผลงาน
   • งานจิตรกรรม งานภาพพิมพ์ หรืองานสื่อผสมอื่นๆ ไม่จำกัดแนวคิดและเทคนิค
   • สร้างสรรค์สังคม ยกระดับจิตใจ และสร้างแรงบันดาลใจเชิงบวกให้แก่ผู้ชม ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี และไม่สุ่มเสี่ยงให้เกิดความขัดแย้ง หรือความไม่สงบในสังคม
   • สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง
   • ผลงานรวมกรอบพร้อมติดตั้งต้องมีขนาด กว้าง x ยาว ไม่เกิน 1.8 x 1.8 เมตร หากมีส่วนที่ยื่นออกมานอกเฟรม ต้องไม่เกิน 30 เซนติเมตร
   • ไม่เคยผ่านการแสดงที่อื่น และไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน
   • สงวนสิทธิ์ในการส่งผลงานไม่เกินคนละ 2 ชิ้น
  • วิธีสมัคร
   • ถ่ายภาพบัตรประชาชน บัตรนักศึกษา และผลงานเตรียมไว้
   • เข้าระบบรับสมัครที่เว็บไซต์ www.youngthaiartistaward.com กรอกข้อมูลตามที่กำหนด พร้อมอัพโหลดรูปถ่ายชิ้นงาน
   • ปิดรับสมัคร 31 กรกฎาคม 2566
   • ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ต้องส่งผลงานจริงให้กรรมการพิจารณา โดยจะมีเจ้าหน้าติดต่อกลับ
 • สาขาศิลปะ 3 มิติ (THREE DIMENSIONAL ART)
  • คุณสมบัติ : เยาวชนสัญชาติไทยอายุระหว่าง 15 - 25 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2541 – 31 ธันวาคม 2551) และไม่ได้กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า
  • ผลงาน
   • งานประติมากรรม งานสื่อผสม ฯลฯ ไม่จำกัดแนวความคิดและเทคนิค
   • สร้างสรรค์สังคม ยกระดับจิตใจ และสร้างแรงบันดาลใจเชิงบวกให้แก่ผู้ชม ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีและ ไม่สุ่มเสี่ยงให้เกิดความขัดแย้ง หรือ ความไม่สงบในสังคม
   • สร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเอง
   • ขนาดของผลงาน (ไม่รวมฐาน) มี ความสูง (H) + ความกว้าง (W) + ความลึก (D) รวมกันไม่เกิน 250 เซนติเมตร
   • สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
   • ไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน
   • สงวนสิทธิ์ในการส่งผลงานคนละ 1 ชิ้น
  • วิธีสมัคร
   • ถ่ายภาพบัตรประชาชน บัตรนักศึกษา เตรียมไว้
   • ถ่ายภาพผลงานเตรียมไว้ โดยจะต้องถ่ายภาพผลงาน ด้านหน้า ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหลัง รวม 4 ภาพ
   • ถ่าย VDO พร้อมเสียงบรรยาย ความยาวไม่เกิน 1 นาที เตรียมไว้ โดยจะต้องถ่ายให้เห็นผลงานรอบด้าน รายละเอียดของงาน พร้อมอธิบาย ชื่อผลงาน / แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน / เทคนิค ( หากมีเทคนิคพิเศษ เช่น การเปิด - ปิดไฟ ให้ถ่ายมาด้วย ) ทั้งนี้ ห้ามแจ้งชื่อ นามสกุล สถาบัน หรือเปิดเผยให้ทราบว่าเป็นผลงานของผู้ใด หรือ มาจากสถาบันใด
   • เข้าระบบรับสมัครที่เว็บไซต์ www.youngthaiartistaward.com กรอกข้อมูลตามที่กำหนด พร้อมอัปโหลดรูปถ่าย และ VDO ตามรายละเอียดข้างต้น *ยังไม่ต้องส่งผลงานจริง*
   • ปิดรับสมัคร 31 กรกฎาคม 2566
   • ผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจะต้องส่งชิ้นงานจริงให้กรรมการรอบคัดเลือกพิจารณาอีกครั้ง โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
 • สาขาภาพถ่าย (PHOTOGRAPHY)
  • คุณสมบัติ : เยาวชนสัญชาติไทยอายุระหว่าง 15 - 25 ปี ( เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2541 – 31 ธันวาคม 2551 )
  • ผลงาน
   • ภาพถ่ายไม่จำกัดแนวคิด ซึ่งสร้างสรรค์สังคม ยกระดับจิตใจ และสร้างแรงบันดาลใจเชิงบวกให้แก่ผู้ชมไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี และไม่สุ่มเสี่ยงให้เกิดความขัดแย้ง หรือความไม่สงบในสังคม
   • เป็นผลงานที่ถ่ายด้วยกล้องบรรจุฟิล์ม หรือกล้องดิจิตอล สามารถแก้ไขภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
   • การส่งผลงานรอบคัดเลือกเป็นภาพถ่ายอัดลงกระดาษขนาด 8 x 10 นิ้ว หรือขนาดที่ใกล้เคียงที่ไม่ทำให้สัดส่วนของภาพเปลี่ยนแปลงไปไม่ต้องใส่กรอบ โดยต้องคำนึงถึงคุณภาพ และความละเอียดที่เหมาะสมกับการอัดขยายเป็นผลงานจริง ( หากผ่านเข้ารอบตัดสินค่อยอัดรูปตามขนาดจริง และใส่กรอบตามต้องการ )
   • เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ไม่เคยแสดงต่อสาธารณชน และไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน
   • สงวนสิทธิ์ในการส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 2 ชุด
   • ผลงานแต่ละชุด มีจำนวนไม่เกิน 8 ชิ้น
  • วิธีสมัคร
   • ถ่ายรูปบัตรประชาชน บัตรนักศึกษา เตรียมไว้
   • ดาวน์โหลดใบแสดงวิธีติดตั้งผลงานจากเว็บไซต์ www.youngthaiartistaward.com กรอกข้อมูลเตรียมไว้ให้เรียบร้อย
   • เข้าระบบรับสมัครที่เว็บไซต์ www.youngthaiartistaward.com กรอกข้อมูลตามที่กำหนด พร้อมอัพโหลดรูปถ่ายชิ้นงาน และใบแสดงวิธีการติดตั้งผลงาน
    หมายเหตุ การกรอกข้อมูลบนเว็บไซต์เป็นเพียงการแจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมประกวดเท่านั้น ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องส่งภาพถ่ายขนาด 8 x 10 นิ้ว ที่อัดลงบนกระดาษไปยัง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การสมัครจึงจะสมบูรณ์
   • พิมพ์หลักฐานการสมัครจากระบบฯ หรือจากอีเมล (ที่ระบบส่งกลับไปให้)
   • ส่งเอกสารดังต่อไปนี้ทางไปรษณีย์ เพื่อทำการคัดเลือกรอบแรก
   • หลักฐานการสมัครที่ดาวน์โหลดจากระบบหรืออีเมล
    • ภาพถ่ายขนาด 8 x 10 นิ้ว ที่อัดลงบนกระดาษไม่ต้องใส่กรอบ
    • ใบแสดงวิธีติดตั้งผลงาน
    • โดยส่งไปที่
     ดร.ชญานุตม์ ศิลปศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (รังสิต)
     ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
     วงเล็บมุมซองว่า (ส่งชิ้นงาน Young Thai Artist Award 2023)
     หมายเหตุ ส่งทางไปรษณีย์เท่านั้นไม่รับงานที่ส่งจากขนส่งเอกชน เช่น Kerry J&T และอื่นๆ หรือเมสเซนเจอร์
   • ปิดรับสมัครวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ดูตราประทับวันที่ส่งเป็นสำคัญ
   • หากผ่านเข้ารอบตัดสินค่อยอัดรูป และใส่กรอบตามที่ระบุไว้ในใบแสดงการติดตั้งผลงาน เพื่อให้กรรมการพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งจะแจ้งต่อไปในภายหลัง
 • สาขาภาพยนตร์ (FILM)
  • คุณสมบัติ : เเยาวชนสัญชาติไทยอายุระหว่าง 15 - 25 ปี ( เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2541 – 31 ธันวาคม 2551 ) กำลังศึกษาไม่เกินระดับปริญญาโทหรือสำเร็จการศึกษาในปี 2566
  • ผลงาน
   • ภาพยนตร์สีหรือขาวดำ Live Action หรือ Animation ความยาวไม่เกิน 30 นาที (รวม Title และ End Credit)
   • สร้างสรรค์สังคม ยกระดับจิตใจ และสร้างแรงบันดาลใจเชิงบวกให้แก่ผู้ชม ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี และไม่สุ่มเสี่ยงให้เกิดความขัดแย้ง หรือ ความไม่สงบในสังคม
   • เป็นผลงานที่ผลิตขณะที่เป็นนิสิต / นักศึกษาหรือเป็นผลงานที่ผลิตระหว่างเดือน เมษายน 2564 – กรกฎาคม 2566
   • มีภาพและเสียงสมบูรณ์ พร้อม Subtitle ภาษาอังกฤษ
   • ไฟล์ผลงานคุณภาพความละเอียด 1080 x 1920 (HDV)
   • สงวนสิทธิ์ในการส่งผลงาน ไม่เกินคนละ 1 เรื่อง
  • วิธีสมัคร
   • ถ่ายรูปบัตรประชาชน บัตรนักศึกษา เตรียมไว้
   • ดาวน์โหลดใบคำรับรองจากครูหรืออาจารย์ที่ปรึกษา จากเว็บไซต์ www.youngthaiartistaward.com และนำเอกสารไปให้ครูหรืออาจารย์ ลงนามรับรองว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานต้นฉบับ และเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญา
   • อัพโหลดผลงานบน www.youtube.com ( เพื่อตรวจสอบลิขสิทธิ์ภาพและเพลงเบื้องต้น )
   • เข้าระบบรับสมัครที่เว็บไซต์ www.youngthaiartistaward.com
    • กรอกข้อมูลตามที่กำหนด
    • อัพโหลดคำรับรองฯ
    • นำ link ผลงานจาก youtube มากรอกลงในระบบรับสมัคร
   • ปิดรับสมัคร 31 กรกฎาคม 2566
 • สาขาวรรณกรรม (LITERATURE)
  • คุณสมบัติ : เยาวชนสัญชาติไทยอายุระหว่าง 15 - 25 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2541 – 31 ธันวาคม 2551)
  • ผลงาน
   • เป็นผลงานวรรณกรรมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังต่อไปนี้
    • นวนิยาย (1 เรื่อง ความยาว 60 – 80 หน้า)
    • เรื่องสั้น (รวมเรื่องสั้นอย่างน้อย 8 เรื่อง โดยมีความยาวของแต่ละเรื่องไม่เกิน 8 หน้า)
    • กวีนิพนธ์ (รวมบทกวีมีฉันทลักษณ์ หรือบทกวีขนาดยาว จำนวน 150 – 200 บท / กวีไร้ฉันทลักษณ์ จำนวน 60 – 80 หน้า)
   • สร้างสรรค์สังคม ยกระดับจิตใจ และสร้างแรงบันดาลใจเชิงบวกให้แก่ผู้ชม ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี และไม่สุ่มเสี่ยงให้เกิดความขัดแย้ง หรือความไม่สงบในสังคม
   • เป็นผลงานที่เขียนขึ้นใหม่ด้วยตัวเองไม่เคยเผยแพร่ที่ใด และไม่เคยได้รับรางวัลใดมาก่อน
   • ให้จัดพิมพ์ผลงานในกระดาษ A4 อักษร Angsana New หรือ Cordia New ขนาด 16 point ไม่ระบุชื่อผู้เขียนลงในผลงาน ต้องใส่เลขหน้าทุกหน้าของผลงาน โดยส่งมาในรูปแบบ (ไฟล์ PDF)
   • ส่งประกวดได้คนละ 1 ผลงาน
  • วิธีสมัคร
   • ถ่ายรูปบัตรประชนชน บัตรนักศึกษา เตรียมไว้
   • เข้าระบบรับสมัครที่เว็บไซต์ www.youngthaiartistaward.com กรอกข้อมูลตามที่กำหนด และอัพโหลดผลงานของตนเองในรูปแบบไฟล์ PDF ในระบบ
   • ปิดรับสมัคร 15 กรกฎาคม 2566
 • สาขาการประพันธ์ดนตรี (MUSIC COMPOSITION)
  • คุณสมบัติ : เยาวชนสัญชาติไทยอายุระหว่าง 15 - 25 ปี ( เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2541 – 31 ธันวาคม 2551 )
  • ผลงาน
   • ผลงานการประพันธ์ดนตรีในรูปของ Score Note (ไม่ระบุชื่อผู้ประพันธ์ลงบนผลงาน) ที่ประกอบด้วยเครื่องดนตรี 3 - 10 ชิ้น (เลือกชนิดของเครื่องดนตรีได้อิสระ)
   • ความยาวของผลงานอยู่ระหว่าง 5 - 12 นาที
   • เป็นผลงานการประพันธ์ดนตรีที่ไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ หรือได้รับการแสดงและเผยแพร่ในเชิงพาณิชย์มาก่อน
   • สร้างสรรค์สังคม ยกระดับจิตใจ และสร้างแรงบันดาลใจเชิงบวกให้แก่ผู้ชมไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี และไม่สุ่มเสี่ยงให้เกิดความขัดแย้ง หรือความไม่สงบในสังคม
   • ส่งผลงานเข้าประกวดได้คนละ 1 ชิ้น เท่านั้น
   • ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องจัดหานักดนตรี และผู้อำนวยเพลง (ถ้ามี) มาแสดงในรอบตัดสินด้วยตนเอง โดยได้รับ ค่าใช้จ่ายสนับสนุนเพลงละ 6,000 บาท
  • วิธีสมัคร
   • ถ่ายรูปบัตรประชนชน บัตรนักศึกษา เตรียมไว้
   • เข้าระบบรับสมัครที่เว็บไซต์ www.youngthaiartistaward.com กรอกข้อมูลตามที่กำหนด และอัพโหลด Score note ของตนเองในรูปแบบเป็นไฟล์ PDF มาในระบบรับสมัคร โดยไม่ระบุชื่อผู้เขียนลงในผลงาน
   • ปิดรับสมัคร 31 กรกฎาคม 2566

ติดต่อสอบถาม

 • www.facebook.com/YoungThaiArtistAward
 • www.youngthaiartistaward.com
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
3,300,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
26 เม.ย. 2023 08:30 to 31 ก.ค. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.