^ Back to Top

ประกวด “ลมหายใจไร้มลทิน” ปีที่ 10 ประจำปี 2559

ประกวด “ลมหายใจไร้มลทิน” ปีที่ 10 ประจำปี 2559

มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “ลมหายใจไร้มลทิน” ปีที่ 10 ประจำปี 2559 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ประเภทการประกวด

 • ประกวดเรียงความ หัวข้อ “ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมทำบ้านเมืองใสสะอาด ปราศจากคอรัปชั่น”
 • ประกวดร้องเพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน”
 • ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “หน้าที่ของเด็กไทย”
 • ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “ความซื่อสัตย์” ความยาว 4-7 นาที  

กำหนดระยะเวลา
ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - 15 พฤศจิกายน 2559

สถานที่รับสมัครและส่งผลงาน

มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน
เลขที่ 1143/1 ซอยสุทธิพร ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ติดต่อสอบถาม

 • กรมกิจการเด็กและเยาวชน
  • นางชดาพร  เลาหวัฒน์, นางสาวทิพวรรณ เหลี่ยมสิงขร, นางสาวนันธิญาน์ ปานนวม
  • โทร. 0 2651 6507, 0 2255 5850 - 7 ต่อ 120, 189
 • มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน
  • นางสาวมือนาง  ปิยะพงษ์ 
  • โทร. 0 2641 8444 ต่อ 215
หมดเขต: 
05 ต.ค. 2016 10:00 to 15 พ.ย. 2016 06:00

Members Online

There are currently 0 users online.