^ Back to Top

ประกวดงานเขียน

สำหรับผู้ที่มีความฝัน และใจรักในงานเขียนต้องการที่จะเป็นนักเขียนมืออาชีพในอนาคต ขอเชิญส่งผลงานเขียนเข้าประกวด ตามประเภทที่คุณสนใจ เช่น สารคดี วรรณกรรมเยาวชน หนังสือภาพสำหรับเด็ก นวนิยาย เรื่องสั้น และงานเขียนอื่นๆ

ประกวดวาดภาพ และประกวดบทความ หัวข้อ "สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กับ คนพิการ"

สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เข้าร่วม ประกวดวาดภาพ และประกวดบทความ หัวข้อ "สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กับ
หมดเขต: 
อ, 2012-01-31 16:00

ประกวดเรียงความเฉลิมพระเกีย​รติ ภายใต้แนวคิด "ศาลยุติธรรมกับคำสอนของพระบาทส​มเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

เนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 สำนักงานศาลยุติธรรม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ชวนบุคคลทั่วไป ประกวดเรียงความเฉลิมพระเกีย​รติ ภายใต้แนวคิด "ศาลยุติธรรมกับคำสอนของพระบาทส​มเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ชิงเงินรางวัลรวม 200,000 บาท

วัตถุประสงค์

ประกวดการเขียนบทความ "ประสบการณ์และการรับรู้ เรื่องสิทธิมนุษยชนในมุมมองของข้าพเจ้า"

เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชน 10 ธันวาคม ประจำปี 2554 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดบทความ เพื่อส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชน ในหัวข้อ "ประสบการณ์และการรับรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนในมุมมองของข้าพเจ้า" โดยกำหนดให้จัดส่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท

Young Muse Project โครงการปั้นนักพิพิธภัณฑ์สายพันธุ์สยาม ครั้งที่ 2

Young Muse Project

ถ้าคุณมีฝัน... เราจะปั้นให้เป็นจริง มิวเซียมสยาม ชวนเยาวชน อายุ 18 - 23 ปี มาร่วมแคมป์ “Young Muse Project” วันที่ 22 – 24 ตุลาคม 2554 มาเสนอความคิดผลิตงานดีดีด้านพิพิธภัณฑ์ ชิงรางวัลพัฒนาผลงานสร้างสรรค์โครงการ 200,000 บาท พร้อมดูงานประเทศสิงค์โปร์

ภายในแคมป์จะพบกับกิจกรรม workshop เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ ดูเบื้องหลังการทำงานด้านพิพิธภัณฑ์

ประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติ หัวข้อ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับเนติบัณฑิต”

เนติบัณฑิตยสภา จัดประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติในหัวข้อเรื่อง “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับเนติบัณฑิต” จึงใคร่ขอเชิญบุคคลทั่วไปส่งเรียงความเข้าประกวดตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. เนื้อหาเรียงความ
เนื้อหาเรียงความจะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่เนติบัณฑิต พร้อมทั้งบทสรุป มีความยาวประมาณ 20 - 25 หน้ากระดาษพิมพ์

เชิญร่วมประกวดเขียนหนังสือ ภายใต้หัวข้อ “พรหมวิหาร ๔”

เชิญร่วมประกวดเขียนหนังสือ ภายใต้หัวข้อ “พรหมวิหาร ๔” ขยายเวลา ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

เงื่อนไขข้อกำหนดในการส่งเข้าประกวด
๑. ผู้ส่งจะต้องตั้งชื่อหนังสือให้น่าสนใจภายใต้เนื้อหา “พรหมวิหาร ๔” โดยระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ส่งเข้าประกวด อย่างครบถ้วน

๒. จำนวน ๔๐ - ๔๘ หน้า ขนาด กระดาษ ๗ x ๗ นิ้ว พร้อมภาพวาดประกอบเนื้อเรื่อง และภาพปกหนังสือ

ประกวดงานเขียนนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ 13

ประกวดงานเขียนนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ 13

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านส่งผลงานเข้าประกวดโครงการประกวดงานเขียนนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ 13 ประจำปี 2555

โอกาสในการเป็นนักเขียนอยู่ใกล้แค่เอื้อม เพียงคุณมีไอเดีย ลงมือเขียน และส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด

ชิงโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท

แบ่งประเภทการประกวด เป็น 6 ประเภท ดังนี้

  ประกวดตั้งชื่องานช้างและกาชาดสุรินทร์ ประจำปี 2554 และตราสัญลักษณ์งาน

  จังหวัดสุรินทร์ เชิญชวน ประชาชนร่วมส่งประกวด ตั้งชื่องานช้างและกาชาดสุรินทร์ ประจำปี 2554 และตราสัญลักษณ์งาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ และอนุรักษ์การแสดงช้าง ชิงเงินรางวัล 20,000 บาท โดยการประกวด แบ่ง 2 ประเภท คือ

  1. การประกวดชื่อการจัดงานช้างสุรินทร์
  2. การประกวดตราสัญลักษณ์งานช้างสุรินทร์

  ประกวดบทความวิชาการ และเรียงความ "โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  สถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการ ประกวดบทความวิชาการ และเรียงความ "โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 จึงขอเชิญชวน บุคคลากรทางการศึกษาในทุกสังกัด เข้าร่วมโครงการ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ประเภทบทความวิชาการ หัวข้อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับธรรม

  ประกวดบทความทางวิชาการอนุญาโตตุลาการ (TAI ARBITRATION AWARD) ประจำปี 2554

  สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวดบทความอนุญาโตตุลาการ (TAI ARBITRATION AWARD) ประจำปี 2554 หัวข้อเรื่อง "ปัญหาของอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทการลงทุน" ชิงรางวัลรวม 20,000 บาท ส่งผลงานภายใน วันที่ 31 สิงหาคม 2554
  ๑ ๒
  สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่
  ศูนย์วิทยาการระงับข้อพิพาททางเลือกสำนักงานระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม

  หน้า

  Subscribe to RSS - ประกวดงานเขียน

  Members Online

  There are currently 0 users online.